Πολιτικές δράσεις στον τομέα υδάτων

Πολιτικοί Προστατευόμενες περιοχές

Η πολιτική του ΥΠΕΚΑ στοχεύει στην ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων και στην προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος.

Το ΥΠΕΚΑ πιστεύει ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για την περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση των υδατικών πόρων παράλληλα με μέτρα και δράσεις που θα εξασφαλίζουν την επίτευξη ή διατήρηση της καλής χημικής και οικολογικής κατάστασης, δηλαδή της βιοποικιλότητας, του υδάτινου περιβάλλοντος (επιφανειακά, υπόγεια, και παράκτια ύδατα καθώς και το ευρύτερο θαλάσσιο περιβάλλον).

Οι δράσεις στον τομέα των νερών εντάσσονται στο ευρύτερο πρόγραμμα των αναπτυξιακών παρεμβάσεων του Υπουργείου. Αποτελούν τον κορμό του πυλώνα που σχετίζεται με την αειφόρο διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων, ενώ διαχέονται και σε άλλους πυλώνες όπως αυτόν της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής (υδροηλεκτρικά έργα, αντιμετώπιση ξηρασίας), της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής (έργα διαχείρισης λυμάτων) και της ενίσχυσης των μηχανισμών και θεσμών περιβαλλοντικής διακυβέρνησης (καταγραφή και δημοσιοποίηση της περιβαλλοντικής πληροφορίας).

Μέχρι πριν από ένα χρόνο η προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων παρουσίαζε σοβαρές αδυναμίες:

 • Στο θεσμικό επίπεδο,
 • Στην εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά,
 • Στην παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των νερών,
 • Στην ορθολογική και συνετή διαχείριση του νερού,
 • Στις υποδομές (δίκτυα, βιολογικοί καθαρισμοί κλπ),
 • Στην αντιμετώπιση των προβλημάτων σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένες περιοχές.

Από την αρχή της λειτουργίας του, το ΥΠΕΚΑ αναβάθμισε τον τομέα των νερών σε τομέα προτεραιότητας για το Υπουργείο.

Ειδικότερα:

 • Επανακαθορίστηκαν τα όργανα που θεσμικά προβλέπονται για την υλοποίηση των στόχων και προσδιορίστηκε ο τρόπος συνεργασίας τους, υπό τον συντονισμό της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ
 • Διαμορφώθηκαν οι επί μέρους δράσεις που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων
 • Οι δράσεις ιεραρχήθηκαν με βάση τη χρονική προτεραιότητα, όπως αυτή προκύπτει από τις ανάγκες και από τις κοινοτικές δεσμεύσεις, και κοστολογήθηκαν
 • Έγιναν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων, με ένταξη των δράσεων στο ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ.
 • Αναβαθμίστηκε η λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων η οποία αποτελεί πλέον Ειδική Γραμματεία (ΕΓΥ)
 • Αναβαθμίστηκε η επικοινωνία και συνεργασία με τις περιφέρειες
 • Ενεργοποιήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια
  • το Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων
  • η Εθνική Επιτροπή Υδάτων και
  • θεσμοθετήθηκε ο τρόπος λειτουργίας των Περιφερειακών Συμβουλίων Υδάτων
 • Εκδόθηκε η πρώτη απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με την επίσημη οριοθέτηση των Υδατικών Διαμερισμάτων και τον καθορισμό αρμοδιοτήτων/συναρμοδιοτήτων των Περιφερειών,
 • Η ΕΓΥ μετά από επεξεργασία εισηγήθηκε για τον τρόπο Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων στο πλαίσιο των νέων ρυθμίσεων του Καλλικράτη (Αιρετές Περιφέρειες-Αποκεντρωμένες Διοικήσεις-ΥΠΕΚΑ)

Με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων καθορίσθηκαν

 • Οι 45 Λεκάνες Απορροής Ποταμών
 • Τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα
 • Κάθε Υδατικό Διαμέρισμα αποτελεί συνάθροιση επί μέρους λεκανών.
 • Βασικό εργαλείο της Οδηγίας Πλαίσιο είναι τα Σχέδια Διαχείρισης και τα Προγράμματα
 • Δράσεων για την ορθολογική διαχείριση όλων των επιφανειακών, υπόγειων, μεταβατικών και παράκτιων υδατίνων σωμάτων (συνολικά περί τα 1500 υδάτινα σώματα).

Στόχος είναι η επίτευξη και διατήρηση της καλής χημικής και οικολογικής κατάστασης του υδάτινου περιβάλλοντος.

Τα Σχέδια Διαχείρισης και τα Προγράμματα Μέτρων καταρτίζονται για κάθε Υδατικό Διαμέρισμα με ανάλυση σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Την ευθύνη κατάρτισης των Σχεδίων, των Προγράμματος Μέτρων και γενικότερα του στρατηγικού σχεδιασμού έχει το ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υδάτων της αποκεντρωμένης διοίκησης. Οι εκάστοτε αρμόδιες ή συναρμόδιες Περιφέρειες επωμίζονται το έργο εφαρμογής των μέτρων.

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Έγινε αξιολόγηση όλων των προγενέστερων μελετών στο θέμα, τα πορίσματα τέθηκαν στη διάθεση της ΕΕ (Μάρτιος 2010) και εντοπίστηκαν οι σημαντικές αδυναμίες και ελλείψεις για ανταπόκριση στις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά και ειδικότερα σε σχέση με τα Σχέδια Διαχείρισης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα κενά, διαμορφώθηκαν οι κατάλληλες προδιαγραφές για την προκήρυξη των Σχεδίων Διαχείρισης

Στη συνέχεια προκηρύχτηκαν 6 μελέτες, μέσω των οποίων θα καταρτιστούν τα Σχέδια Διαχείρισης των 45 λεκανών και 14 υδατικών διαμερισμάτων. Έχει ήδη αρχίσει από τον Οκτώβριο η εκπόνηση της μελέτης για τα Υδατικά Διαμερίσματα Ηπείρου-Δυτικής Ελλάδας-Θεσσαλίας, ενώ η έναρξη εκπόνησης των μελετών για τα υπόλοιπα 11 Υδατικά Διαμερίσματα θα γίνει τον Ιανουάριο

Το ΥΠΕΚΑ θεωρεί ότι ήδη από το στάδιο εκπόνησης των προσχεδίων είναι απαραίτητη η ενημέρωση και κατάθεση απόψεων από όλους τους εμπλεκόμενους

Στο πλαίσιο αυτό στις 18 Νοεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν η ομάδα επίβλεψης και άλλα στελέχη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, Διευθυντές και στελέχη των Διευθύνσεων Υδάτων των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδος, Θεσσαλίας, Ιονίων νήσων και Ηπείρου και ο ανάδοχος ο οποίος έχει αναλάβει την εκπόνηση των Διαχειριστικών Σχεδίων των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Ελλάδος, Θεσσαλίας και Ηπείρου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Μετά από έρευνα της ΕΓΥ έγινε εντοπισμός και αξιολόγηση των μέχρι τώρα στοιχείων των διαφόρων επί μέρους και μη συστηματικών δικτύων παρακολούθησης

Με βάση τα αποτελέσματα της τελευταίας τετραετίας σε περίπου 400 θέσεις δειγματοληψίας για πρώτη φορά ετοιμάζεται Έκθεση για την Κατάσταση της Ποιότητας των Υδάτων της Χώρας, η οποία θα υποβληθεί εντός των επομένων μηνών στο Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων.

Με ενοποίηση και επέκταση των επιμέρους δικτύων παρακολούθησης συγκροτείται το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης, με περίπου 2000 σημεία δειγματοληψίας σε 1500 υδάτινα σώματα.

Έχει ετοιμαστεί η ΚΥΑ που καθορίζει τους φορείς του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και θα αρχίσει από τις αρχές του 2011 η λειτουργία του.

Για την αξιολόγηση της ποιοτικής κατάστασης των υδάτων έχει εκδοθεί σχετική ΚΥΑ η οποία καθορίζει τα απαιτούμενα όρια για 93 ουσίες προτεραιότητας και άλλες χημικές ενώσεις.

Η λειτουργία του δικτύου συμβαδίζει με μια συνολική προσπάθεια για την αναβάθμιση της λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης (ΕΔΠΠ), στο οποίο καταγράφονται όλες οι περιβαλλοντικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών για την ποσότητα και ποιότητα των νερών και τη σύζευξή του με την Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας και τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της τελευταίας. Για το σκοπό αυτό έχει υποβληθεί πρόταση στο πρόγραμμα ψηφιακής σύγκλισης.

ΑΚΤΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Στον τομέα των υδάτων κολύμβησης ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης για το 2010 και θα ακολουθήσει η υποβολή έκθεσης προς την ΕΕ, όπως έγινε πέρυσι τον Δεκέμβριο για το 2009. Για το 2010 η έκθεση θα συνταχθεί με τις απαιτήσεις της νέας Οδηγίας περί ακτών κολύμβησης.

Για τα επόμενα έτη έχει αναμορφωθεί το πρόγραμμα, με επιλογή θέσεων σύμφωνα με τα κριτήρια της νέας Οδηγίας αλλά και με στόχο τη διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης για κολύμβηση προβληματικών μέχρι σήμερα παράκτιων περιοχών, μέσω έργων ανάπλασης και προστασίας τους (ενδεικτικά αναφέρεται η περιοχή του Φαλήρου).

Εντός του 2011 θα υλοποιηθεί το έργο κατάρτισης του Μητρώου των Ταυτοτήτων των Ακτών Κολύμβησης. Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθεί και διαδραστικός ιστότοπος για την αμφίδρομη ενημέρωση υπηρεσίας-κοινού για την κατάσταση της υποδομής των ακτών κολύμβησης και την, επί τη βάσει αυτής, περιοδική αναθεώρηση των ταυτοτήτων.

Στόχος του Μητρώου είναι η καταγραφή όλων των δυνητικών πιέσεων και ειδικότερα των πιθανών πηγών ρύπανσης σε κάθε ακτή. Με τον τρόπο αυτό παράλληλα με την ασφάλεια που παρέχει η μικροβιολογική παρακολούθηση, ενισχύεται η αξιοπιστία των συμπερασμάτων για την καταλληλότητά των υδάτων για κολύμβηση.

Το βάρος για την εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ επιμερίζεται ανάμεσα:

στην υλοποίηση των υπολειπόμενων έργων κυρίως σε οικισμούς με ΙΠ μεταξύ 2000 και 15000, αλλά και σε 6 μεγάλους οικισμούς στην Αττική, και στην αξιολόγηση της λειτουργίας των ΕΕΛ (τήρηση των καθορισμένων ορίων εκροής, εντατική παρακολούθηση της λειτουργίας των κατασκευασμένων εγκαταστάσεων από τους αρμόδιους φορείς, με παράλληλη αναφορά των αποτελεσμάτων για κάθε εγκατάσταση προς την ΕΓΥ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

Με πόρους του ΕΠΠΕΡΑΑ ,ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ ,προγραμματίζεται μέχρι το 2015 η ολοκλήρωση όλων των έργων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με ισοδύναμο πληθυσμό μεταξύ 2000-15000 κατοίκους (περίπου 400 ΕΕΛ).

Ήδη έχουν ενταχθεί έργα βιολογικών καθαρισμών και δικτύων αποχέτευσης ύψους 420 εκ ευρώ και αρχίζει η σταδιακή εκτέλεση δαπανών, ενώ άρχισε η αξιολόγηση πρόσθετων έργων στο πλαίσιο συμπληρωματικής πρόσκλησης του Οκτωβρίου (200 εκ ευρώ). Με την τελευταία πρόσκληση ενισχύεται και η ωρίμανση των έργων μέσω χρηματοδότησης των αναγκαίων μελετών.

Ανατολική Αττική

Mε εξασφαλισμένη την απαιτούμενη χρηματοδότηση, ύψους περίπου 300 εκ ευρώ από το ΕΣΠΑ/ΠΕΠ Αττικής, έχει διαμορφωθεί ένα αναθεωρημένο σχέδιο βάσει του οποίου θα είναι δυνατή η σταδιακή ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων μέχρι το 2014.

Ειδικότερα:

Μετά από δημοπράτηση από το Δήμο Μαρκοπούλου, επίκειται η επιλογή αναδόχου για την αναβάθμιση της ΕΕΛ Μαρκοπούλου ώστε να καταστεί δυνατή η επαναλειτουργία της.

Έχει επικαιροποιηθεί η μελέτη των δικτύων και της εγκατάστασης επεξεργασίας για το Κορωπί και τους παρακείμενους δήμους και οικισμούς και έχει ήδη προκηρυχθεί από την Περιφέρεια Αττικής το σχετικό έργο, με προϋπολογισμό 112 εκ ευρώ.

Για τα δίκτυα και την εγκατάσταση επεξεργασίας που θα εξυπηρετούν τη Ραφήνα, την Αρτέμιδα, μέρος της Ν. Μάκρης και άλλους μικρότερους δήμους και οικισμούς βρίσκεται σε ολοκλήρωση η διαδικασία οριοθέτησης του ρέματος Ραφήνας, που επηρεάζει τη χωροθέτηση της εγκατάστασης, και επίκειται η επικαιροποίηση των μελετών ώστε εντός του πρώτου εξαμήνου του 2011 να προκηρυχθούν τα σχετικά έργα από την Περιφέρεια Αττικής.

Διαχείριση και αξιοποίηση ιλύος

Με την επέκταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων αυξάνονται οι παραγόμενες ποσότητες ιλύος. Η παραδοσιακή μέθοδος διάθεσης της ιλύος σε ΧΥΤΑ συναντά όλο και μεγαλύτερες αντιδράσεις αλλά και δεν είναι επιθυμητή στο πλαίσιο βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης. Στόχος πρέπει να είναι η, μετά από κατάλληλη επεξεργασία, αξιοποίηση της παραγόμενης ιλύος είτε στη γεωργία ή με τη μορφή καυσίμου.

Με το υπό λειτουργία έργο ξήρανσης της Ψυττάλειας και το υπό υλοποίηση αντίστοιχο έργο στη Θεσσαλονίκη, το 50% περίπου της παραγόμενης ιλύος στη χώρα διατίθεται ως καύσιμο σε τσιμεντοβιομηχανίες στο εξωτερικό. Θα πρέπει να ενισχυθεί η εγχώρια αξιοποίηση της ξηραμένης ιλύος από τις βιομηχανίες τσιμέντου στην Ελλάδα και από τη ΔΕΗ.

Μεσοπρόθεσμος στόχος είναι επίσης η αξιοποίηση, κυρίως στη γεωργία, ενός πρόσθετου ποσοστού 25-30% της συνολικής ποσότητας που παράγεται.

Για την εξυπηρέτηση του στόχου αυτού:

 • Έχει καταστρωθεί ένα Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης της ιλύος,
 • Ολοκληρώνεται η προετοιμασία ΚΥΑ για τους όρους και τις προϋποθέσεις αξιοποίησης της ιλύος,
 • Διερευνάται η εξασφάλιση κονδυλίων από το ΕΠΠΕΡΑΑ για την προώθηση των απαιτούμενων έργων επεξεργασίας.
 • Μέχρι τέλους του χρόνου θα ολοκληρωθεί η ένταξη έργων ελέγχου διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης (60 εκ ευρώ).

Έχει προκηρυχθεί και επίκειται η ανάθεση μελέτης για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων κατ’ οίκον εξοικονόμησης νερού και για τη διαμόρφωση κατάλληλου σχετικού θεσμικού πλαισίου

Έχει προκηρυχθεί και επίκειται η ανάθεση μελέτης για τη διερεύνηση των ενδεχόμενων αδυναμιών του κανονισμού για το πόσιμο νερό-ιδίως σε σχέση με το χρώμιο και η προώθηση σχεδίων ασφάλειας νερού.

Στις 15 Ιανουαρίου, με πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ, διοργανώνεται διεθνής διάσκεψη για το πρόβλημα του εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ, ΔΙΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Επαναχρησιμοποίηση

Έχει ολοκληρωθεί και έχει υπογραφεί από την Υπουργό ΠΕΚΑ η ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».

Με την ΚΥΑ προωθείται η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων όχι μόνο για αρδευτικούς σκοπούς αλλά και για αστική -πλην πόσης- χρήση, για αναπλάσεις, δημιουργία χώρων αναψυχής, βιομηχανική χρήση και εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων. Για κάθε κατηγορία επαναχρησιμοποίησης καθορίζονται σαφή πρότυπα ποιότητας του ανακτημένου νερού, μέθοδοι επεξεργασίας και αδειοδοτικές διαδικασίες.

Προωθούνται έργα επαναχρησιμοποίησης λυμάτων, συμπεριλαμβανομένου του έργου επαναχρησιμοποίησης μέρους των λυμάτων της Ψυττάλειας.

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ, ΔΙΕΘΝΗ & ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ

Στον τομέα των διακρατικών συμφωνιών, σε συνεργασία με το ΥΠΕΞ, διαμορφώσαμε και προωθήσαμε τις συμφωνίες:

 • για τις Πρέσπες, συμφωνία που αποτελεί πρότυπο για διακρατικά πάρκα και η οποία βρίσκεται στο στάδιο κύρωσης από την ΕΕ,
 • Ελλάδας –Τουρκίας, με πρόσφατη τη σύσταση κοινής Επιτροπής για την περιοχή του Έβρου,
 • Ελλάδας-Βουλγαρίας, για συνεργασία στα διακρατικά ποτάμια Νέστο, Στρυμώνα, Άρδα και Έβρο, με επικείμενη τη σύσταση της κοινής Επιτροπής,
 • Ελλάδας-Κύπρου, με στόχο μεταξύ άλλων και την υποβοήθηση της Κύπρου κατά την περίοδο προεδρίας της στην ΕΕ.

Επίσης προετοιμάζει ημερίδα για την άνοιξη του 2011, σε θέματα βιολογικών καθαρισμών, στο πλαίσιο της συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας, ενώ κάτι αντίστοιχο εξετάζεται να γίνει και με το Ισραήλ .

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΑΣΩΠΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ

Το ΥΠΕΚΑ, παράλληλα με την εκπόνηση των Σχεδίων Διαχείρισης τα οποία θα αναδείξουν τα απαιτούμενα προγράμματα μέτρων σε επίπεδο χώρας, έχει ήδη αναπτύξει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες περιοχές (Ασωπός, Κορώνεια, Καστοριά, Παγασητικός, Μαλιακός, Κορινθιακός, Παράκτια περιοχή Κουρούτας κλπ).

ΑΣΩΠΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ

Ειδικότερα για τον Ασωπό το ΥΠΕΚΑ προωθεί ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Κινδύνου για την ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής του Ασωπού ποταμού, με προτεραιότητες τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, με βασικούς στόχους:

 • τη θεσμική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής,
 • τον αποτελεσματικό έλεγχο των πηγών ρύπανσης (βιομηχανικών, αστικών, αγροτικών) με στόχο την ελαχιστοποίηση των απορριπτόμενων φορτίων,
 • την εξασφάλιση ασφαλούς νερού,
 • την εντατικοποίηση των ελέγχων και
 • τη διερεύνηση έργων αποκατάστασης της περιβαλλοντικής υποβάθμισης που έχει συσσωρευτικά δημιουργηθεί.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη οι ακόλουθες δράσεις :

Εκδόθηκε η ΚΥΑ υπ. αριθμ.20488/ 19-05-2010 (ΦΕΚ 749 Β/31-05-2010) «Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων στον ποταμό Ασωπό και Οριακών Τιμών Εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού», με την οποία καθορίζονται αυστηρά ποιοτικά όρια τόσο για τον Ασωπό όσο και για τις εκπομπές των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων της περιοχής.

Εκδόθηκε η ΚΥΑ “Συμπλήρωση της οικ. 19652/1906/1999 κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα “Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης ..” με την οποία χαρακτηρίζεται η λεκάνη του Ασωπού ως ευπρόσβλητη σε νιτρορρύπανση περιοχή και θα ακολουθήσει η διαμόρφωση και εφαρμογή κατάλληλου αγροπεριβαλλοντικού προγράμματος μέτρων, σε εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας περί νιτρορρύπανσης γεωργικής προέλευσης.

Με την Α.Π. οικ.106116/7-09-2010 Απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ συστήθηκε Επιτροπή αποτελούμενη από στελέχη του Υπουργείου, η οποία, υπό τον συντονισμό των Ειδικών Γραμματέων της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία συνεργάζεται με το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), με σκοπό την προώθηση και παρακολούθηση των απαραίτητων δράσεων και ενεργειών, ώστε να εφαρμοστούν τα αναγκαία μέτρα απορρύπανσης και να επιτευχθεί η συμμόρφωση των βιομηχανιών της περιοχής με τις επιταγές της ΚΥΑ υπ. αριθμ.20488/ 19-05-2010.

Εξασφάλιση ασφαλούς νερού

Από τον Απρίλιο του 2010, σε στενή συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, την Περιφέρεια και τις τοπικές Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης και τους ΟΤΑ έχουν δρομολογηθεί οι απαιτούμενες ενέργειες για την ασφαλή υδροδότηση των κατοίκων της περιοχής με καθαρό πόσιμο νερό και έχουν εξασφαλισθεί οι απαιτούμενοι για το σκοπό αυτό πόροι.

Ειδικότερα ως προς την εξασφάλιση ασφαλούς νερού

Τα Οινόφυτα ήδη τροφοδοτούνται με νερό του Μόρνου.

Ολοκληρώνονται εντός του έτους από την ΕΥΔΑΠ οι μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης για τα απαιτούμενα έργα αναβάθμισης του διυλιστηρίου των Οινοφύτων και μεταφοράς νερού από τον Μόρνο, μέσω του διυλιστηρίου Θηβών, σε κοινότητες περιοχής (Νεοχωράκι, Ελαιώνας).

Με την ολοκλήρωση των μελετών και τευχών δημοπράτησης η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα δημοπρατήσει τα απαιτούμενα έργα. Η χρηματοδότηση των έργων θα γίνει από το ΥΠΕΚΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ) και οι σχετικές πιστώσεις έχουν ήδη εκχωρηθεί στην Περιφέρεια.

Προγράμματα Αποκατάστασης

Το ΥΠΕΚΑ προτίθεται να προωθήσει το δύσκολο εγχείρημα της σταδιακής αποκατάστασης της περιβαλλοντικής υποβάθμισης που έχει προκληθεί. Για το σκοπό αυτό ήδη διερευνά την έκταση της υποβάθμισης και τη δυνατότητα εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων αποκατάστασης. Εντός του έτους θα ολοκληρωθεί η προκαταρκτική σχετική επεξεργασία, στόχος της οποίας είναι ο προσδιορισμός και ιεράρχηση των σκόπιμων ενεργειών και η διαμόρφωση συγκεκριμένων και εφικτών προγραμμάτων αποκατάστασης, τα οποία εν συνεχεία θα ενταχθούν για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011

Παράλληλα με τη συνέχιση των δράσεων που έχουν αρχίσει από το 2010 (ολοκλήρωση Σχεδίων Διαχείρισης, Προγράμματα Παρακολούθησης, προώθηση έργων υποδομής σε δίκτυα και ΕΕΛ, προώθηση έργων εξοικονόμησης νερού και επαναχρησιμοποίησης λυμάτων και αξιοποίησης ιλύος κλπ) για το 2011 προγραμματίζονται σημαντικές νέες δράσεις όπως η διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, η προώθηση της θαλάσσιας στρατηγικής και μέτρα ολοκληρωμένης διαχείρισης και περιβαλλοντικής προστασίας υποβαθμισμένων υδατικών συστημάτων της χώρας.

Μετά τη μεταφορά στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας για τις πλημμύρες, (καλοκαίρι 2010) θα αρχίσει η σταδιακή της εφαρμογή από το 2011. Η Οδηγία δεν συσχετίζεται άμεσα με την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων αλλά αποσκοπεί στον εντοπισμό των περιοχών με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων (2011), στη δημιουργία χαρτών πλημμυρικής επικινδυνότητας και καταγραφής των δυνητικών επιπτώσεων (2013) και στη διαμόρφωση και εφαρμογή μέτρων και προγραμμάτων έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων (2015)

Ειδική πιλοτική εφαρμογή εντός του 2011 προγραμματίζεται για την περιοχή του Έβρου.

Έχει ολοκληρωθεί και θα προωθηθεί για ψήφιση ο νόμος με τον οποίο μεταφέρεται στο Εθνικό Δίκαιο η Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (Marine Strategy), η οποία θα εφαρμοσθεί μέχρι το 2020 σε στενή συνεργασία με τις Μεσογειακές χώρες.

Η Οδηγία εντάσσεται στη γενικότερη Ευρωπαϊκή Πολιτική για το θαλάσσιο περιβάλλον, πολιτική η οποία απώτερο στόχο έχει την ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τους ωκεανούς και τις θάλασσες, σε αρμονία με ένα υγιές θαλάσσιο περιβάλλον. Στόχος του νόμου και της Οδηγίας που μεταφέρει στο εθνικό μας δίκαιό είναι η διατήρηση ή/και αποκατάσταση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος έως το έτος 2020.

Παράλληλα με τα Προγράμματα Μέτρων που θα προκύψουν από τα Σχέδια Διαχείρισης το ΥΠΕΚΑ, σε αναλογία με το παράδειγμα του Ασωπού, θα προωθήσει προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης σε περιοχές με ευαίσθητα υδατικά συστήματα. Ενδεικτικά εξετάζονται οι περιοχές της Μεσσαπίας, του Παγασητικού, του Μαλιακού, του Αμβρακικού, του Πηνειού, της παραλιακής περιοχής της Κουρούτας στην Ηλεία, των λιμνών Καστοριάς, Παμβώτιδας και των ταμιευτήρων Ταυρωπού και Μόρνου.

Η προστασία από διάβρωση των ακτών του Κορινθιακού αποτελεί προτεραιότητα και εξετάζεται η διαμόρφωση ολοκληρωμένου προγράμματος μέτρων.

Η υποβάθμιση πολλών από τις περιοχές αυτές οφείλεται στο φαινόμενο του ευτροφισμού λόγω υπερβολικής χρήσης λιπασμάτων. Το ΥΠΕΚΑ εξετάζει την περίπτωση επέκτασης των ευπρόσβλητων σε νιτρορρύπανση περιοχών και σε συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ τη διαμόρφωση των αναγκαίων αγροπεριβαλλοντικών μέτρων.

ΠΗΓΗ

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.