Δημόσια διαβούλευση: Ζώνες Ειδικής Προστασίας

Νόμοι Προστατευόμενες περιοχές

Παρακαλούμε όποιος θέλει να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση περί της ΚΥΑ Ζώνες Ειδικής Προστασίας, μπορεί να δεί τα σχόλια και την διαβούλευση εδώ http://www.opengov.gr/minenv/?p=1225.

Σας δίνουμε ενδεικτικά το Άρθρο 1:

Άρθρο 1 Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η λήψη μέτρων προστασίας, διατήρησης και αποκατάστασης των ειδών και των ενδιαιτημάτων/ οικοτόπων της άγριας ορνιθοπανίδας στις ΖΕΠ, με τη θέσπιση ειδικών μέτρων, όρων, διαδικασιών και παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην αποτελεσματική προστασία, διατήρηση και διαχείριση της άγριας ορνιθοπανίδας και των ενδιαιτημάτων/ οικοτόπων της εντός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας και ειδικότερα:

α) στη διατήρηση σε ικανοποιητικό βαθμό της οικολογικής ισορροπίας των ενδιαιτημάτων φωλεοποίησης, τροφοληψίας και καταφυγίου της ορνιθοπανίδας καθώς και των σημαντικών τόπων για τη μετανάστευση των πτηνών, που έχουν χαρακτηριστεί ως ΖΕΠ,

β) στην αποφυγή των οχλήσεων που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα είδη για τα οποία οι ζώνες αυτές έχουν οριστεί,

γ) στη διασφάλιση της συμβατότητας των αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων με τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας,

δ) άσκηση παραγωγικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων όπως της γεωργίας, της δασοπονίας, της θήρας και της αλιείας, σύμφωνα με τις ανάγκες προστασίας της άγριας ορνιθοπανίδας.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.