Θαλάσσια Στρατηγική: Αρχίζει η Διαβούλευση επί των πρώτων σταδίων εφαρμογής της Οδηγίας

Νόμοι

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΚΑ

Με την Οδηγία για τη Θαλάσσια Στρατηγική, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τα Κράτη-Μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα και να εφαρμόσουν τις απαραίτητες θαλάσσιες στρατηγικές, ώστε να επιτύχουν, ή να διατηρήσουν, την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2020. Η Οδηγία καθορίζει τους κοινούς στόχους, ωστόσο η επιλογή των κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων επαφίεται στα επί μέρους Κράτη-Μέλη σε αναγνώριση της ποικιλίας καταστάσεων, προβλημάτων και αναγκών στις επί μέρους θαλάσσιες περιοχές.

Μετά την ενσωμάτωση της Οδηγίας στο Εθνικό Δίκαιο, με το Νόμο 3083/2011 άρχισε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ η εφαρμογή του πρώτου σταδίου της Οδηγίας, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, (α) την  προκαταρκτική αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλασσίων υδάτων καθώς και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναπτύσσονται σε αυτά, (β) τον καθορισμό των ποιοτικών προτύπων της Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης και (γ) τον καθορισμό δέσμης στόχων προσανατολισμού προς την επίτευξη της Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης.

Το πρώτο στάδιο θα ολοκληρωθεί εντός του φθινοπώρου του 2012 και η σχετική έκθεση μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης θα υποβληθεί στην Ε.Ε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας. Τα συνοπτικά στοιχεία του προαναφερόμενου σταδίου του έργου υποβάλλονται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 30/9/2012, μέσω του συνδέσμου marinestrategy.opengov.gr.  Έως την παραπάνω ημερομηνία, μπορούν να αποστέλλονται τα σχόλια και οι παρατηρήσεις για το αναρτώμενο υλικό.

Επόμενα στάδια

Παράλληλα, ετοιμάζονται όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες προκειμένου να δρομολογηθούν οι επόμενες δράσεις που προβλέπονται από την Οδηγία και ειδικότερα:

  • η θέσπιση και εφαρμογή, έως τις 15 Ιουλίου 2014, προγράμματος παρακολούθησης για τη συνεχή αξιολόγηση και την τακτική αναπροσαρμογή των στόχων
  • η κατάρτιση Προγραμμάτων Μέτρων, το αργότερο έως το 2015, με στόχο την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης
  • η έναρξη λειτουργίας των προαναφερθέντων προγραμμάτων, το αργότερο έως το 2016, σύμφωνα με το άρθρο 12.

Η εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για την Θαλάσσια Στρατηγική σε συνδυασμό με την υλοποίηση της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά, διαμορφώνουν ένα πλαίσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας του υδατικού πλούτου και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της χώρας.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.