Η Διαβούλευση των Σχεδίων Διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας άρχισε

Νόμοι

Η διαμόρφωση των Σχεδίων Διαχείρισης των  Λεκανών Απορροής της χώρας μπαίνει  στην τελική της φάση. Στα Σχέδια αυτά θα καθοριστούν τελικά, μετά από πλήρη και λεπτομερή ανάλυση, τα απαιτούμενα μέτρα για:

 • την βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών νερών (ποταμών, λιμνών, εκβολών και παράκτιων νερών), και
 • την εξασφάλιση της επάρκειας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων νερών, και
 • την προστασία των χερσαίων οικοσυστημάτων και βιοτόπων σε ότι αφορά τις ανάγκες τους σε νερό.

Στα Σχέδια περιλαμβάνεται ανάλυση του κόστους  του νερού στην κάθε κατηγορία χρηστών  κατά περιοχή.

Τα  μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν κυρίως:

 • μέτρα περιορισμού ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων νερών
 • μέτρα αύξησης των διαθέσιμων πόρων όπως εμπλουτισμός των υπόγειων νερών, επαναχρησιμοποίηση νερών, αφαλατώσεις κλπ
 • μέτρα μείωσης της ζήτησης νερού όπως μέτρα για τον περιορισμό των απωλειών, μέτρα για μείωση της σπατάλης στην χρήση του νερού
 • μέτρα περιορισμού των απολήψεων από επιφανειακά και υπόγεια νερά
 • μέτρα περιορισμού ταμίευσης νερών και μικρών υδροηλεκτρικών έργων
 • μέτρα ανασύστασης και αποκατάστασης υγροβιότοπων
 • μέτρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

Τα  μέτρα αυτά αποσκοπούν στο κοινό όφελος με τη βέλτιστη δυνατή σύνθεση των απόψεων  όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μια διαβούλευση που είναι δομημένη, προχωρά σε βάθος, είναι ουσιαστική, χωρίς αποκλεισμούς και απόλυτα διαφανής. Μια διαβούλευση η οποία, στηριζόμενη στα στοιχεία που παρέχουν τα αναρτημένα στην ιστοσελίδα προσχέδια και τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε σαν κείμενα εργασίας,  θα οδηγήσει σε μια συνδιαμόρφωση των οριστικών σχεδίων. Τα οριστικά αυτά σχέδια πιστεύουμε ότι θα αποτελούν τη βέλτιστη δυνατή σύνθεση των απόψεων και αναγκαστικά θα έχουν και στοιχεία συμβιβασμού αντίθετων θεμιτών επιδιώξεων επί μέρους χρηστών. Ένα συμβιβασμό που ωστόσο δεν θα ακυρώνει τους βασικούς στόχους και το πνεύμα της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά.

Στο πλαίσιο  της δημόσιας διαβούλευσης των Σχεδίων Διαχείρισης η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας

 • σας καλεί σε ένα δημόσιο και διαφανή διάλογο μέσω της διαδραστικής αυτής ιστοσελίδας. Μπορείτε να σχολιάσετε, να ενημερωθείτε για ήδη κατατεθειμένα σχόλια και να μας στείλετε τις απόψεις σας καθώς και  υποστηρικτικά των απόψεων αυτών κείμενα.
 • οργανώνει ημερίδες και σεμινάρια σε όλα τα επί μέρους υδατικά διαμερίσματα της χώρας, ανοικτά σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και το ευρύτερο κοινό, για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων. Πληροφορίες για τις εκδηλώσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα αυτή.
 • παροτρύνει όλα τα Περιφερειακά αρμόδια όργανα να οργανώσουν και άλλες εκδηλώσεις με τη συμμετοχή ομάδων χρηστών που να επικεντρώνονται σε ειδικότερα τομεακά και τοπικά θέματα διαχείρισης.

Εάν λοιπόν είσαι:

 • φορέας λήψης αποφάσεων, έχεις δηλαδή θεσμική αρμοδιότητα στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση του νερού,
 • εμπειρογνώμονας – ειδικός, είσαι δηλαδή επιστήμονας, σύμβουλος εκπροσωπείς εκπαιδευτικό ίδρυμα, Μη Κυβερνητική Οργάνωση ή ειδικό φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
 • χρήστης – καταναλωτής νερού, είσαι δηλαδή αγρότης ή ενεργός πολίτης, εκπροσωπείς βιομηχανία, επιχείρηση ή το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό της ύδρευσης,
 • διαχειριστής, δηλαδή εκπροσωπείς φορέα που έχει ρόλο εφαρμογής στη διαχείριση των υδάτων

είναι απαραίτητη η  συμμετοχή σου.

Περισσότερες πληροφορίες  θα βρείτε εδώ.
Τα Προσχέδια Διαχείρισης των υδατικών πόρων για κάθε Υδατικό Διαμέρισμα θα τα βρείτε εδώ.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.