Νέο οργανόγραμμα για τις υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ

Πολιτικοί Φορείς διαχείρισης

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία του νομοθετικού κειμένου για το νέο Οργανισμό του ΥΠΕΚΑ, με το οποίο επιτυγχάνεται συνολική μείωση των οργανικών μονάδων περίπου 40%. Στόχος του νέου οργανογράμματος είναι ο εξορθολογισμός της λειτουργίας του ΥΠΕΚΑ και ο εκσυγχρονισμός των δομών του, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες διακυβέρνησης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μείωση του λειτουργικού κόστους, βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη και αύξηση της παραγωγικότητας.

Το νέο οργανόγραμμα εκπονήθηκε κατόπιν εκτεταμένης εσωτερικής διαβούλευσης και πρόκειται για την πρώτη αναδιοργάνωση Υπηρεσιών Υπουργείου, με στόχο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που απαιτούν οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της χώρας, που καλείται το ΥΠΕΚΑ να φέρει σε πέρας, τα επόμενα χρόνια. Η ενθάρρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας, σε συνάρτηση με την διατήρηση, την ανάδειξη και την εκμετάλλευση του περιβάλλοντος και του φυσικού πλούτου της χώρας μας, αποτελούν προϋπόθεση όχι μονάχα για την αντιμετώπιση της κρίσης, αλλά και για την δυνατότητα η Ελλάδα να ανακάμψει και να μπει σε μια πορεία βιώσιμης ανάπτυξης. Το ΥΠΕΚΑ αποτελεί βασικό φορέα υλοποίησης αυτών των πολιτικών, και γι αυτό προχωρά στο εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών του, προκειμένου να ανταποκριθούν πλήρως σε αυτό το ρόλο, μέσα από την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των μονάδων του.

Το νέο οργανόγραμμα περιλαμβάνει τη συγκέντρωση όλων των υποστηρικτικών μονάδων (διοικητικά και οικονομικά θέματα, νομική υποστήριξη, πληροφορική κλπ.) σε μία Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι λειτουργίες αυτές είναι σήμερα κατακερματισμένες σε τρεις Γραμματείες και πέντε Γενικές Διευθύνσεις.

Παράλληλα, καταργούνται όλες οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα που παραμένουν ανενεργά επί σειρά ετών, λόγω έλλειψης ουσιαστικού αντικειμένου ή μεταφοράς αρμοδιοτήτων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή στις Περιφέρειες, καταργούνται όλες οι Υποδιευθύνσεις και δημιουργούνται νέες δομές, όπως η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας Ατμόσφαιρας, η Διεύθυνση Αποβλήτων, η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (σήμερα η αρμοδιότητα είναι κατακερματισμένη σε τρεις υπηρεσίες), η Διεύθυνση Φυσικού Περιβάλλοντος, η Μονάδα Καλύτερης Νομοθέτησης και η Μονάδα Ανάλυσης και Υλοποίησης Πολιτικών.

Με το νέο οργανόγραμμα επιτυγχάνεται μείωση οργανικών μονάδων που πλησιάζει το 40%, μειώνονται οι Γενικές Διευθύνσεις κατά 25% και μειώνονται οι Φορείς Διαχείρισης κατά 45%.

Η ρύθμιση θα προωθηθεί από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με συνολικότερο σχέδιο νόμου.

Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου ξεκινάει, με την πρόληψη εξωτερικού συμβούλου, η αξιολόγηση και ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών του ΥΠΕΚΑ που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό, τους λογιστικούς ελέγχους, τον εσωτερικό έλεγχο και τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος ενός αποτελεσματικότερου και οικονομικότερου Υπουργείου. Η δράση αυτή θα ολοκληρωθεί μέχρι τον προσεχή Ιούλιο, ενώ μέχρι το τέλος Μαρτίου 2012 θα γίνουν μετακινήσεις προσωπικού στα τμήματα αιχμής για το ΥΠΕΚΑ, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και σύμφωνα με το νέο οργανόγραμμα του ΥΠΕΚΑ.

Σχετικά με το θέμα, ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“Το νοικοκύρεμα του κράτους, η μείωση των δημοσίων δαπανών και η αύξηση της αποτελεσματικότητά τους απαιτούν το σχεδιασμό και εφαρμογή λύσεων σύγχρονων και εφικτών. Η αναδιοργάνωση του Οργανισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μαζί με την μετεγκατάσταση του συνόλου των υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ σε μία κτιριακή υποδομή είναι παράδειγμα μιας τέτοιας λύσης. Η συγκέντρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου σε ένα κτίριο μειώνει τη δαπάνη τουλάχιστον κατά έξι εκ. ευρώ σε ετήσια βάση, ενώ με την αναδιοργάνωση του Οργανισμού του ΥΠΕΚΑ καθίσταται δυνατή η περαιτέρω εξοικονόμηση πόρων και η επιτάχυνση στο σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων μέσα από την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, για την καλύτερη διακυβέρνηση και άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναδιοργανώνεται για να ανταποκριθεί πλήρως στο ρόλο που καλείται να παίξει στη μεγάλη αναπτυξιακή πρόκληση της χώρας”.

ΠΗΓΗ

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.