Προκήρυξη για τη θέση προέδρου στο ΦΔ Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα

Προκηρύξεις

Δημοσίευση: 28 Ιουλίου, 2011
Καταληκτική Ημερομηνία: 10 Αυγούστου 2011
Αναλυτικά εδώ.

Η θέση που προκηρύσσεται αφορά το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα που έχει ιδρυθεί με σκοπό την διοίκηση και διαχείριση της αντίστοιχης προστατευόμενης περιοχής της χώρας. Η ίδρυση του Φορέα Διαχείρισης (ΦΕΚ Δ΄793/2002) βασίζεται στους ν. 1650/1986, ν. 2742/1999 και ν. 3044/2002. Ο Φορέας Διαχείρισης:

 • είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου,
 • είναι κοινωφελούς χαρακτήρα και εποπτεύεται από τον/την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)
 • έχει την έδρα του στο Σχινιά
 • διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) που συγκροτείται από εκπροσώπους των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργείων, των οικείων περιφερειών και των οικείων ΟΤΑ πρώτης και δεύτερης βαθμίδας, κοινωνικών, επιστημονικών και παραγωγικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ειδικούς επιστήμονες, καθώς και εκπροσώπους μη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων που έχουν, σύμφωνα με το καταστατικό τους, ως σκοπό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και διαθέτουν προηγούμενη δράση και εμπειρία σε σχετικά θέματα.

Οι αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης ορίζονται από το άρθρο 15 του ν. 2742/1999.

Από τους καταθέτοντες υποψηφιότητα θα επιλεγεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φ.Δ. που θα ορισθεί από την Υπουργό Π.Ε.Κ.Α.

H παρούσα προκήρυξη ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 303/2009 & 75/2010).

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης ασκούν τα καθήκοντά τους χωρίς αμοιβή.

Η επιλογή του προέδρου του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 4α του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ A’ 207) στο οποίο αναφέρεται ότι «ο πρόεδρος του Δ.Σ. είναι πρόσωπο με επιστημονικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.»

Κριτήρια για την επιλογή θα αποτελέσουν τα παρακάτω:

 • Η κατοχή σχετικού με την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος πανεπιστημιακού πτυχίου, καθώς και σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου.
 • Η αποδεδειγμένη εμπειρία και ενεργός δράση στα ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Η αποδεδειγμένη ικανότητα διαχείρισης περιβαλλοντικών κρίσεων και συντονισμού ομάδων κοινωνικής διαβούλευσης.
 • Η καλή γνώση του διεθνούς, κοινοτικού και εθνικού δικαίου περιβάλλοντος, με έμφαση στη νομοθεσία για την προστασία και διαχείριση του φυσικού χώρου, των οικοσυστημάτων και των ειδών.
 • Οι προτάσεις και το όραμα του υποψηφίου για την αποστολή και το έργο του φορέα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι να προσκομίσουν όσα στοιχεία ζητηθούν προκειμένου να ελεγχθεί η ανταπόκριση στα κριτήρια και τις απαιτήσεις της θέσης που θα καταλάβουν.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των υποψηφίων θα είναι:

 • να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο,
 • να μην έχουν ιδιότητα ή να είναι αναμεμειγμένοι σε δικαστική διαμάχη που είναι ασυμβίβαστη ή δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων με την επιδιωκόμενη θέση,
 • να μην έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα πλημμελήματα που προβλέπονται στον ν. 1650/1986, π.δ. 55/98, ν. 998/1979, ν. 86/1969 και στη νομοθεσία περί αυθαιρέτων,
 • να μην είναι αιρετά μέλη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δεδομένου ότι η θέση που προκηρύσσεται δεν είναι αμειβόμενη, το όφελος για τον υποψήφιο που θα επιλεγεί είναι η εμπειρία της συνεργασίας με πρόσωπα και φορείς για την προστασία του φυσικού πλούτου της χώρας, αλλά και η ηθική ικανοποίηση της προσφοράς πολύτιμου έργου για την προστασία της βιοποικιλότητας.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.