Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης 2012 του ΦΔ Λιμνών Κορώνιας-Βόλβης

Φορείς διαχείρισης

Ο Φορέας Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης εντός του 2011 προχώρησε στην υλοποίηση δράσεων που έχουν εγκριθεί στο τεχνικό δελτίο που κατατέθηκε στην ΕΔΑ της ΠΚΜ. Παράλληλα, προχώρησε στην τροποποίηση του εγκεκριμένου τεχνικού δελτίου με την οποία συμπεριέλαβε 16 επιπλέον υποέργα. Βασικός στόχος ήταν η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Με την οργάνωση των δράσεων αυτεπιστασίας και την υλοποίησή τους για δεύτερο συνεχές έτος είναι δυνατή η δημιουργία χρονοσειρών δεδομένων τα οποία στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή διαχειριστικών προτάσεων για την προστασία της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό οι στόχοι που τίθενται για το έτος 2012 είναι οι εξής:

 • Η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης σε αυτές.
 • Η υλοποίηση των έργων που έχουν προκηρυχθεί για την προστασία και τη διατήρηση των απειλούμενων ειδών χλωρίδας, πανίδας και οικοτόπων στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα.
 • Η επεξεργασία των δεδομένων βάσης που συλλέχθηκαν, η αξιολόγησή τους και η διατύπωση διαχειριστικών προτάσεων, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και υπουργεία καθώς και ερευνητικά κέντρα και εκπαιδευτικά ιδρύματα.
 • Η προώθηση της κατασκευής υποδομών για την προστασία και βελτίωση της οικολογικής ποιότητας των επιφανειακών υδάτων (βιολογικοί καθαρισμοί κλπ).
 • Η ένταξη στο τεχνικό δελτίο νέων δράσεων στο πλαίσιο της εγκεκριμένης χρηματοδότησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013».
 • Η συνέχιση υλοποίησης των δράσεων που ήδη υλοποιούνται με το σύστημα της αυτεπιστασίας, η υλοποίηση νέων δράσεων παρακολούθησης του οικοσυστήματος της Κορώνειας και η διερεύνηση και διατύπωση προτάσεων βιοδιαχείρισης της λίμνης.
 • Η ενδυνάμωση της εξωστρέφειας του Φορέα Διαχείρισης με δράσεις στοχευμένες όπως η προώθηση του βιώσιμου, ποιοτικού και ανταγωνιστικού οικοτουρισμού, προσαρμοσμένου στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής με σεβασμό στο περιβάλλον.
 • Η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις αναπτυξιακές πολιτικές.
 • Η ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και της συμμετοχικής διαδικασίας κοινωνικών εταίρων και κοινού όσον αφορά τη σημασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων για την ποιότητα της ζωής.
 • Η δημιουργία υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος.
 • Η ενδυνάμωση του ρόλου του κέντρου πληροφόρησης με την παράλληλη διασύνδεση με άλλα κέντρα πληροφόρησης καθώς και με ερευνητικά – εκπαιδευτικά ιδρύματα.
 • Η διάχυση των αποτελεσμάτων των δράσεων που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης σε φορείς, υπηρεσίες, επιστημονικά συνέδρια κλπ.
 • Η αξιοποίηση όλου του επιστημονικού εξοπλισμού που έχει εγκατασταθεί στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα (μετεωρολογικοί σταθμοί κλπ).

Οι παραπάνω στόχοι θα επιτευχθούν μέσα από την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων από τα τέσσερα τμήματα που προβλέπονται στο εγκεκριμένο οργανόγραμμα του Φορέα Διαχείρισης. Το τμήμα που αφορά στην εκτέλεση και συντήρηση έργων θα είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση των διαδικασιών ανάθεσης και παραλαβής των εγκεκριμένων υποέργων του τεχνικού δελτίου καθώς επίσης και άλλων έργων που θα εγκριθούν στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων.

Δράσεις

Τμήμα Διαχείρισης και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος

Ειδικός στόχος «Αποτύπωση της διαχρονικής κατάστασης της εξέλιξης του οικοσυστήματος»

Γραφείο προστασίας φυσικού περιβάλλοντος

 • Διάχυση των αποτελεσμάτων που έχουν ήδη συλλεχθεί.
 • Συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος παρακολούθησης ειδών ορνιθοπανίδας σε μηνιαία βάση.
 • Συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος παρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων των επιφανειακών υδάτων σωμάτων της περιοχής σε μηνιαία βάση. Με την ολοκλήρωση των αναθέσεων των υποέργων προμήθειας επιστημονικού εξοπλισμού θα γίνει επέκταση του προγράμματος και θα προστεθούν επιπλέον παράμετροι προς παρακολούθηση.
 • Τον Απρίλιο θα καθοριστεί ο τρόπος συνεργασίας του τμήματος με τους αναδόχους των υποέργων παρακολούθησης και θα ξεκινήσει η συμμετοχή και η εκπαίδευση του προσωπικού που θα ασχοληθεί με τις συγκεκριμένες δράσεις.
 • Την περίοδο Μάιος – Ιούλιος θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα καταγραφής αποικιών ερωδιών και πελαργών.
 • Τον Ιούνιο θα ολοκληρωθεί η ενδιάμεση έκθεση αποτύπωσης των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων παρακολούθησης που υλοποιούνται.
 • Τον Ιούλιο θα υλοποιηθεί τεχνική συνάντηση με τα επιμέρους τμήματα και θα σχεδιαστούν τα διαχειριστικά μέτρα που θα πρέπει να εφαρμοστούν για τη διασφάλιση της εξασφάλισης ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης ενδιαιτημάτων και πληθυσμών ειδών.
 • Τον Οκτώβριο θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος σε ειδική ημερίδα που θα διεξάγει ο Φορέας Διαχείρισης σε συνεργασία με τους αναδόχους των υποέργων παρακολούθησης.
 • Συνολικά σε όλη τη διάρκεια του έτους θα γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων των επιμέρους προγραμμάτων σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες που διενεργούνται από πανεπιστημιακά ιδρύματα, συναρμόδιες υπηρεσίες κα.

Γραφείο διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος

 • Κατά τη διάρκεια όλου του έτους θα υλοποιείται το πρόγραμμα ελέγχου των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων μέσω της εφαρμογής των διατάξεων της ΚΥΑ 6919/04.
 • Το Μάρτιο θα ολοκληρωθεί η πρόταση του Φορέα Διαχείρισης για την μετατροπή της ΚΥΑ 6919/04 σε προεδρικό διάταγμα και θα διαβιβαστεί στην αρμόδια υπηρεσία
 • Το Μάρτιο θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα καταγραφής των καταπατημένων εκτάσεων και θα γίνει αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
 • Το Μάρτιο θα ολοκληρωθεί η σύνταξη του σχεδίου ΚΥΑ για το διαχειριστικό σχέδιο και θα αποσταλεί στην αρμόδια για έγκριση υπηρεσία.
 • Τον Απρίλιο θα ξεκινήσει η επεξεργασία των δεδομένων καταγραφής των πιέσεων που ασκούνται σε επίπεδο λεκάνης απορροής με την καθοδήγηση του εξωτερικού συνεργάτη που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της ανάθεσης του υποέργου 13 του εγκεκριμένου τεχνικού δελτίου.
 • Εντός του Μαΐου – Ιουνίου θα διενεργηθούν συναντήσεις με συναρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να αποσαφηνιστούν θέματα περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
 • Το Μάιο θα ξεκινήσει το πρόγραμμα καταγραφής της εκτιμώμενης ποσότητας του αρδευτικού νερού που χρησιμοποιείται στις καλλιέργειες της Α και Β ζώνης του εθνικού πάρκου.
 • Τον Ιούνιο θα γίνει αναζήτηση στοιχείων λειτουργίας ρυπογόνων βιομηχανικών μονάδων.
 • Τον Ιούλιο θα συνταχθεί έκθεση με προτάσεις του Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση διαχειριστικών μέτρων η οποία θα διαβιβαστεί κατά περίπτωση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και στο αρμόδιο τμήμα του ΥΠΕΚΑ.
 • Το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει το πρόγραμμα καταγραφής όλων των βιοτεχνικών μονάδων της περιοχής, παράλληλα με το πρόγραμμα καταγραφής των πιέσεων και σε συνεργασία με εξωτερικό σύμβουλο.
 • Τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει η καταγραφή των τύπων φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται στις καλλιεργούμενες εκτάσεις της περιοχής αρμοδιότητας του Εθνικού Πάρκου.
 • Το Νοέμβριο θα γίνει έλεγχος των ενεργειών που έγιναν σε σχέση με τα διαχειριστικά μέτρα που έχει προτείνει ο Φορέας Διαχείρισης σε κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες.

Παράλληλα, με τις ανωτέρω δράσεις το τμήμα θα ασχοληθεί σε συνεργασία με τεχνικούς συμβούλους που θα προκύψουν από την ανάθεση των προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων, με τα παρακάτω:

 • Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών ιχθυοπανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή αρμοδιότητας του φορέα διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης

Τμήμα επόπτευσης φύλαξης και εφαρμογών διαχείρισης

Ειδικός στόχος: «διασφάλιση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από όλες τις κοινωνικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή»

 • Κατά τη διάρκεια όλου του έτους θα υλοποιείται το πρόγραμμα φύλαξης που προκύπτει από το σχέδιο επόπτευσης.
 • Κατά τη διάρκεια όλου του έτους σε συνεργασία με το τμήμα διαχείρισης και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος η ομάδα της φύλαξης θα συμμετέχει στα προγράμματα καταγραφής ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και σε εκείνα της παρακολούθησης.
 • Την περίοδο Ιανουάριος – Μάρτιος θα ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση του σχεδίου επόπτευσης της προστατευόμενης περιοχής.
 • Το Φεβρουάριο θα ξεκινήσει το πρόγραμμα επανελέγχου των παράνομων περιστατικών που εντοπίστηκαν κατά προηγούμενη περίοδο, ώστε να διαπιστωθεί εάν οι αρμόδιοι φορείς προέβησαν σε ενέργειες αποκατάστασης ή όχι.
 • Το Μάρτιο θα γίνει σεμινάριο από τα επιστημονικά στελέχη του Φορέα Διαχείρισης αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις που απορρέουν για την επόπτευση του οικοσυστήματος.
 • Το Μάρτιο θα γίνει τεχνική συνάντηση με τη Διεύθυνση δασών της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής και την κυνηγετική ομοσπονδία για τη διευθέτηση θεμάτων παράνομης υλοτομίας και παράνομης θύρας
 • Την περίοδο Απριλίου – Μαΐου η ομάδα της φύλαξης θα συνεργαστεί με το τμήμα αλιείας για την καλύτερη επόπτευση της περιοχής της λίμνης Βόλβης την περίοδο της απαγόρευσης αλιείας.
 • Την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου το τμήμα θα συνεργαστεί με τη διεύθυνση υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για τον έλεγχο της χρήσης του αρδευτικού νερού με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Τον Ιούνιο θα γίνει συνάντηση με την πυροσβεστική υπηρεσία για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των πυρκαγιών που εκδηλώνονται στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης.
 • Την περίοδο Αυγούστου – Σεπτεμβρίου θα γίνει τεχνική συνάντηση με τα Δασαρχεία της περιοχής και την κυνηγετική ομοσπονδία για την ενημέρωση της ομάδας σχετικά με τη νέα προγραμματική περίοδο.

Τέλος, το τμήμα θα συμμετέχει σε δράσεις εξωστρέφειας του Φορέα Διαχείρισης με τη συμμετοχή του σε ξεναγήσεις ομάδων στόχων ενώ παράλληλα, θα συμμετέχει στις δραστηριότητες του κέντρου πληροφόρησης.

Τμήμα πληροφόρησης και εκπαίδευσης – γραφείο τύπου

Ειδικός στόχος: «Ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των κατοίκων της περιοχής και ενίσχυση των συμμετοχικών διαδικασιών στην προστασία της περιοχής»

 • Την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου θα ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση του σχεδίου επικοινωνίας του Φορέα Διαχείρισης με τον καθορισμό της θεματολογίας, των ομάδων στόχων και των απαραίτητων ενεργειών που πρέπει να λάβουν χώρα.
 • Κατά τη διάρκεια όλου του έτους θα υλοποιούνται προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης – ενημέρωσης σε ομάδες μαθητών και φοιτητών, εκπαιδευτικών και ειδικών κατηγοριών.
 • Το Μάρτιο θα γίνουν οι τελικές προτάσεις για την ένταξη δράσεων στο τελικό τεχνικό δελτίο, όπως δημιουργία έντυπου υλικού, ενεργειών προβολής και διάχυσης των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων που υλοποιεί ο Φορέας κα.
 • Το Μάρτιο θα διενεργηθεί έκθεση φωτογραφίας με θέμα το φυσικό περιβάλλον των δύο λιμνών και της γύρω περιοχής.
 • Τον Απρίλιο θα ξεκινήσουν οι επισκέψεις των υπαλλήλων του Φορέα σε καφενεία και άλλους τόπους συγκέντρωσης των κατοίκων της περιοχής με στόχο την καταγραφή των σημαντικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σε σχέση με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, θα γίνονται επισκέψεις σε συλλόγους, υπηρεσίες, επαγγελματικούς φορείς για την προώθηση συνεργασιών και την ενίσχυση των συμμετοχικών διαδικασιών.
 • Το Μάιο θα συμμετέχει ο Φορέας στο φεστιβάλ περιβαλλοντικής εκπαίδευσης β΄ βάθμιας εκπαίδευσης δυτικής Θεσσαλονίκης.
 • Το Μάιο θα υλοποιηθεί πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο του οποίου σχολεία της περιοχής θα παρουσιάσουν καλλιτεχνικές εργασίες για την προστατευόμενη περιοχή.
 • Το Μάιο θα ξεκινήσει πρόγραμμα διενέργειας ποδηλατικών διαδρομών στην περιοχή. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα γίνουν συναντήσεις με συλλόγους και φορείς προκειμένου να συμμετέχουν και να ενισχύσουν την προσπάθεια.
 • Το Μάιο θα γίνει η οικογιορτή στα Λουτρά της Νέας Απολλωνίας σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και το δήμο Βόλβης.
 • Τον Ιούνιο θα διοργανωθεί σεμινάριο σε συνεργασία με φορείς και επιμελητήρια για την προώθηση της οικοτουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.
 • Τον Ιούνιο θα οργανώσει ο Φορέας σε συνεργασία με τη Β΄ βάθμια εκπαίδευση δυτικής Θεσσαλονίκης θερινό σχολείο με θέμα την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων σε προστατευόμενες περιοχές.
 • Τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του Φορέα Διαχείρισης με στόχο την βελτίωση της πρόσβασης του κοινού στις δράσεις που υλοποιούνται.
 • Την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου θα συμμετέχει ο Φορέας σε εκδηλώσεις – γιορτές τοπικών διαμερισμάτων της περιοχής αρμοδιότητάς του.
 • Το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός ζωγραφικής με τη συμμετοχή σχολικών ομάδων.

Παράλληλα, με τα παραπάνω το τμήμα θα ασχοληθεί με την ανάπτυξη προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς, ενώ θα εκδίδει τριμηνιαίο newsletter. Επιπλέον, θα επιδιωχθεί η συνεργασία με τοπικά και όχι μόνο ΜΜΕ και θα διενεργούνται εκδηλώσεις προβολής σε συνεργασία με άλλους φορείς.

Τμήμα διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών

Ειδικός στόχος: «διοικητική αναβάθμιση των υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης για την ορθή υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος και την ενίσχυση της δυνατότητας πρόσβασης σε αυτές από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη»

 • Η παρακολούθηση της εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος και η συλλογή των παραδοτέων των επιμέρους τμημάτων βάσει του εγκεκριμένου τεχνικού δελτίου, με στόχο την ορθή οικονομική διαχείριση και την εξασφάλιση της απορρόφησης των εγκεκριμένων κονδυλίων.
 • Το Μάρτιο θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες προκήρυξης των υποέργων του διαγωνισμού προμηθειών και θα γίνουν οι σχετικές δημοσιεύσεις του διαγωνισμού.
 • Τον Απρίλιο θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανάθεσης των υποέργων του διαγωνισμού υπηρεσιών και θα υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις.
 • Έως τον Απρίλιο θα κατατεθεί το τελικό τεχνικό δελτίο με όλες τις δράσεις που θα προταθούν από τα επιμέρους τμήματα και το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής.
 • Εντός του Απριλίου θα γίνει συνάντηση εργασίας με τα συναρμόδια τμήματα για να παρουσιαστούν και οριστικοποιηθούν οι νέες αρμοδιότητες που θα προκύψουν από την ανάθεση των δράσεων παρακολούθησης και προμήθειας του εξοπλισμού που απορρέι από την τροποποίηση του νέου τεχνικού δελτίου.
 • Τον Ιούνιο θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανάθεσης των υποέργων του διαγωνισμού προμηθειών.
 • Κάθε μήνα θα διενεργούνται συναντήσεις με τα επιμέρους τμήματα για τον έλεγχο της πορείας των εργασιών τους.
 • Η τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου.
 • Η παρακολούθηση της διοικητικής νομοθεσίας και η επιμέλεια ανάρτησης όλων των αποφάσεων στο διαδίκτυο.
 • Τον Ιούνιο θα διεξαχθεί η εξαμηνιαία συνάντηση εργασίας με τα επιμέρους τμήματα του Φορέα για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμοζόμενης διαχείρισης.
 • Τον Ιούλιο θα γίνει η προκήρυξη του υποέργου της αναβάθμισης της έκθεσης του κέντρου πληροφόρησης.
 • Το Σεπτέμβριο θα γίνουν οι προκηρύξεις των υποέργων που θα έχουν ενταχθεί στο τελικό τεχνικό δελτίο.

 ΠΗΓΗ

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.