Επιστολή Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Φορείς διαχείρισης

Ηγουμενίτσα, 23/07/2012

Θέμα: Στοιχεία λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών

Οι υπογράφοντες την επιστολή αυτή εκφράζουμε, ως Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου των Φορέων Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών της Ελλάδας, τους Προέδρους των Δ.Σ. και των 28 Φορέων Διαχείρισης (Φ.Δ.) που λειτουργούν σε αντίστοιχες Προστατευόμενες Περιοχές της χώρας μας. Όπως είναι γνωστό, ο ρόλος που διαδραματίζουν οι Φορείς Διαχείρισης στη χώρα μας, κατά αναλογία του ρόλου που διαδραματίζουν τα Εθνικά Πάρκα (Προστατευόμενες Περιοχές) σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο, έχει ταυτόχρονα δύο κύριες διαστάσεις: α) τη διατήρηση, προστασία και διαχείριση περιβαλλοντικά ευαίσθητων φυσικών οικοτόπων και ειδών προτεραιότητας με βάση τις αντίστοιχες Κοινοτικές Οδηγίες και β) τη δυνατότητα που παρέχουν οι Προστατευόμενες Περιοχές για απόκτηση συγκριτικού οικονομικού πλεονεκτήματος σε τοπικό αλλά και Εθνικό επίπεδο από το γεγονός ότι δρουν ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και ‘φυτώριο’ καινοτόμων αναπτυξιακών δραστηριοτήτων φιλικών προς το περιβάλλον.

Σε συνέχεια των προαναφερόμενων, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη τα παρακάτω κρίσιμα δεδομένα που αφορούν όχι μόνον την εύρυθμη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης αλλά και την Εθνική Οικονομία:

  1. Η χρηματοδότηση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών δεν επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Καλύπτεται σχεδόν αποκλειστικά (ποσοστό μεγαλύτερο του 95%) από Ευρωπαϊκά Κοινοτικά Κονδύλια (π.χ. πόροι από το Ευρωπαϊκό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για το Περιβάλλον – Γ΄ΚΠΣ – ΕΠ.ΠΕΡ. 2006-2009 και Ε.Σ.Π.Α. – Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2010-2015 ή πόροι από τα ΠΕΠ, LIFE, INTERREG, 6ο και 7ο Χρηματοδοτικό Πλαίσιο Έρευνας της ΕΕ) και από ιδίους πόρους.
  1. Το προσωπικό των Φ.Δ. της χώρας μας απασχολείται και καλύπτονται οι δαπάνες του αποκλειστικά από την υλοποίηση των προαναφερθέντων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Ενδεχόμενη μείωση του απασχολούμενου προσωπικού στους Φορείς Διαχείρισης θα σημάνει αυτόματα την αδυναμία υλοποίησης των εγκεκριμένων και χρηματοδοτούμενων ήδη από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγραμμάτων, καθώς και τη μη απορρόφηση Κοινοτικών Κονδυλίων, με συνεπακόλουθη μείωση των κρατικών εσόδων (μέσω της μη είσπραξης των σχετικών φόρων από τις αντίστοιχες δαπάνες – φόρος εισοδήματος, ΙΚΑ, ΦΠΑ αναλωσίμων και παγίων, κλπ).
  1. Τυχόν μείωση του απασχολούμενου προσωπικού στους Φορείς Διαχείρισης θα έχει, επίσης, ως συνέπεια τη μη σωστή ανταπόκριση των Φ.Δ. στην υποχρέωση που έχουν για την εποπτεία και παρακολούθηση των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών αρμοδιότητάς τους, με αποτέλεσμα την σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση των προστατευόμενων περιοχών της χώρας μας. Αυτό, σε ορισμένες περιπτώσεις δυνητικά, μπορεί να έχει ως συνεπακόλουθο αποτέλεσμα την ενεργοποίηση της διαδικασίας επιβολής προστίμων στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ. στην περίπτωση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου υπάρχει ο κίνδυνος επιβολής προστίμου 48 εκατομμυρίων Ευρώ από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε περίπτωση διαπίστωσης ελλιπούς λειτουργίας του από την Δ/νση Περιβάλλοντος της ΕΕ). Είναι προφανές ότι σε μία τέτοια περίπτωση η επιβάρυνση στην Εθνική Οικονομία θα είναι πολλαπλάσια του οφέλους που θα προκύψει από την τυχόν μείωση του μισθολογικού κόστους των Φορέων.
  1. Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι τα Διοικητικά Συμβούλια και οι Πρόεδροι των Δ.Σ των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευμένων Περιοχών εργάζονται εθελοντικά (αμισθί) για την ομαλή λειτουργία των Φορέων, την αποτελεσματική προστασία και ορθολογική διαχείριση των Εθνικών Πάρκων και την ορθή διεκπεραίωση των στόχων των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση των Φορέων.
  1. Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ο καθοριστικός ρόλος των Φ.Δ. στην επιτυχή ανταπόκριση της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της για την 3η Εθνική Αναφορά/Έκθεση Εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (περίοδος αναφοράς 2007-2012, άρθρο 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ), ρόλος για τον οποίο άλλωστε μεριμνά η ΕΕ μέσω της χρηματοδότησης των Φ.Δ. (2010-2015 – Πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α.), και τον οποίο είναι προφανές ότι οι Φ.Δ. δεν θα μπορέσουν να διαδραματίσουν σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας τους.

Διαμαρτυρόμαστε εντόνως για το σχεδιασμό της πολιτείας σχετικά με τα Εθνικά Πάρκα και τους Φορείς Διαχείρισης ο οποίος πραγματοποιείται χωρίς καμία διαβούλευση και συνεργασία με τους Φορείς, τους άμεσα ενδιαφερόμενους και πιο αρμόδιους να βοηθήσουν στον ορθό σχεδιασμό ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει αλλά με απώτερο σκοπό την υλοποίησή του μετά την λήξη του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. το 2015.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.  

Με εκτίμηση,

Για την
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ των Φ.Δ.
1. Α. Αθανασιάδης (Πρόεδρος Φ.Δ. Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου)
2. Α. Γαλανάκη (Πρόεδρος Φ.Δ. Εθνικού Δρυμού Οίτης)
3. Θ. Κομηνός (Πρόεδρος Φ.Δ. Καλαμά & Αχέροντα)
4. Δ. Κουτσούμπας (Πρόεδρος Φ.Δ. Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου)
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.