ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ: Αστική αναζωογόνηση 2012-2015

Φορείς διαχείρισης

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» στοχεύει στη χρηματοδότηση έργων και δράσεων εντός του αστικού χώρου τα οποία διέπονται από τις βασικές αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης και θα προάγουν τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των πόλεων, την περιβαλλοντική βελτίωση και το βιοκλιματικό σχεδιασμό.

Οι χρηματοδοτήσεις μπορεί ενδεικτικά να αφορούν σε έργα μητροπολιτικού χαρακτήρα, μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις για την αναδιοργάνωση πόλεων, μικρής ή μεσαίας κλίμακας παρεμβάσεις για την αισθητική αναβάθμιση του αστικού τοπίου και τη βελτίωση της κινητικότητας των κατοίκων, τη διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος των πόλεων, την αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιοχών και διάφορες άλλες δράσεις με βιώσιμη προοπτική περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά.

Στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» εισάγεται και η έννοια της συνέργειας και συμπληρωματικότητας μεταξύ των δράσεων του προγράμματος καθώς επίσης και μεταξύ του προγράμματος και άλλων υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Ως χρονικός ορίζοντας του προγράμματος ορίζεται το διάστημα 2012 – 2015 και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ύψος των 200 εκ. €.

Το πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» έχει ως ενδεικτικό πεδίο εφαρμογής τις εξής τρεις (3) κατηγορίες πόλεων: τα Μητροπολιτικά Κέντρα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη), τα μεσαία αστικά κέντρα τα οποία διακρίνονται στους πρωτεύοντες εθνικούς πόλους, στους δευτερεύοντες εθνικούς πόλους και τους λοιπούς εθνικούς πόλους (πόλεις με πληθυσμό μεγαλύτερο των 5.000 κατοίκων).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.