Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση Προέδρου στο Πράσινο Ταμείο

Προκηρύξεις

Η θέση που προκηρύσσεται αφορά τη θέση του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου, το οποίο έχει ιδρυθεί με σκοπό την ενίσχυση της ανάπτυξης της προστασίας του περιβάλλοντος με τη διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η ίδρυση του Πράσινου Ταμείου έγινε με το νόμο 3889/ 2010 (Α’182) για τη Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις. Στις αρμοδιότητές του έχουν ενταχθεί και αυτές που προβλέπονται στο αρ.19 του ν.δ.1262/1972 (Α’ 194).

Σύμφωνα με το Άρθρο 7 του ίδιου νόμου, ο Πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να έχουν επιστημονική κατάρτιση (κατοχή αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής), προσόντα και εμπειρία σχετικά με τους καταστατικούς σκοπούς του Ταμείου.

Το Πράσινο Ταμείο:

* Είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και απολαύει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών και όλων των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου.

* Διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) που αποτελείται από τον Πρόεδρο και έξι μέλη, που διορίζονται για τετραετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

-Οι αρμοδιότητες του Πράσινου Ταμείου ορίζονται στο άρθρο 5 του ν. 3889/ 2010 (Α’182).

-Από τους καταθέτοντες υποψηφιότητα θα επιλεγεί και θα οριστεί από την Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου.

-Η θητεία του προέδρου του ΔΣ είναι τετραετής.

-Ο οριζόμενος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται στη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής.

– Ο Πρόεδρος του Ταμείου θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και η θέση του μπορεί να πληρούται και με απόσπαση από το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του Άρθρου 1 του ν. 1256/1982.

Η επιλογή του Προέδρου θα πραγματοποιηθεί με βάση τις γνώσεις και εμπειρία σε τουλάχιστον 2 από τους παρακάτω θεματικούς τομείς ενδιαφέροντος:

1) Πολεοδομία

2) Δάση

3) Χωροταξίας

4) Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

5) Οικονομικά

Ελάχιστα Τυπικά Προσόντα:

1) Κατοχή πτυχίου AEI. Θα συνεκτιμηθεί η συνάφεια του τίτλου σπουδών στις παραπάνω θεματικούς τομείς ενδιαφέροντος.

2) Κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών σε αντικείμενο συναφές με κάποιους από τους παραπάνω τομείς.

3) Άριστη γνώση της Αγγλικής.

4) Διοικητική εμπειρία.

5) Να μην έχει άμεση ή έμμεση συμμετοχή ή άλλη ενεργή επαγγελματική σχέση με φορείς υλοποίησης περιβαλλοντικών παρεμβάσεων που να δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων με την ιδιότητα του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι να προσκομίσουν όσα στοιχεία ζητηθούν προκειμένου να ελεγχθεί η ανταπόκριση στα κριτήρια και τις απαιτήσεις της θέσης που θα καταλάβουν.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των υποψηφίων θα είναι:

1) Λευκό ποινικό μητρώο.

2) Να μην είναι αιρετά μέλη σε οποιοδήποτε επίπεδο διακυβέρνησης.

Καταληκτική ημερομηνία είναι η 7η Φεβρουαρίου 2011

ΠΗΓΗ

Καταληκτική ημερομηνία είναι η 7η Φεβρουαρίου 2011
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.