«Ευρωπαϊκή Ημέρα NATURA 2000»: Οικολογικό Δίκτυο «ΦΥΣΗ 2000» στον Πάρνωνα

Δελτία Τύπου ΦΔ

Η 21η Μαΐου επιλέχθηκε από εκπροσώπους ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών φορέων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) να γιορτάζεται κάθε χρόνο η  «Ευρωπαϊκή Ημέρα NATURA 2000», με σκοπό να αποταθεί φόρος τιμής στο μοναδικό αυτό Οικολογικό Δίκτυο και στην αξία του για τους πολίτες και την οικονομία. Βασική προτεραιότητα της ημέρας αποτελεί η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα προστασίας του οικολογικού αυτού  Δικτύου. Φέτος γιορτάζεται για πρώτη φορά.

Το Δίκτυο «ΦΥΣΗ 2000» αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών (27.000 προστατευόμενες περιοχές), οι οποίες καλύπτουν πάνω από 1 εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα στην ξηρά και στη θάλασσα και οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος του Δικτύου είναι η μακροπρόθεσμη διατήρηση των πιο πολύτιμων και των πλέον απειλούμενων ειδών και των ενδιαιτημάτων τους σε ικανοποιητικό επίπεδο. Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών:

  • τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special Protection Areas – SPA) για την Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» και
  • τις «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ)» (Special Areas of Conservation – SAC) όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας». Για τον προσδιορισμό των ΕΖΔ λαμβάνονται υπόψη οι τύποι οικοτόπων και τα είδη των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ καθώς και τα κριτήρια του Παραρτήματος ΙΙΙ αυτής.

Οι 29 Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών ανά την Ελλάδα καλύπτουν μόνο 95 από τις 419 περιοχές του Δικτύου Natura 2000. Η Προστατευόμενη Περιοχή (ΠΠ) όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού καταλαμβάνει έκταση 1.140.892 στρεμμάτων, ενώ οι περιοχές Natura που περιλαμβάνονται στην ΠΠ καλύπτουν έκταση 596.034 στρεμμάτων. Οι πέντε (5) περιοχές της ΠΠ που έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο «ΦΥΣΗ 2000» είναι οι εξής:

  • ΕΖΔ – Λιμνοθάλασσα Μουστού (κωδικός: GR2520003)
  • ΕΖΔ – Μονή Ελώνης και Χαράδρα Λεωνιδίου (κωδικός: GR2520005)
  • ΕΖΔ – Κορυφές όρους Πάρνωνα και περιοχή Μονής Μαλεβής (κωδικός: GR2520006)
  • ΕΖΔ – Όρη Γιδοβούνι, Χιονοβούνι. Γαϊδουροβούνι, Κορακιά, Καλογεροβούνι, Κουλοχέρα & Περιοχή Μονεμβασιάς (κωδικός: GR2540001)
  • ΖΕΠ – Όρη Ανατολικής Λακωνίας (κωδικός: GR2540007)

Κάθε μια από τις προαναφερόμενες προστατευόμενες περιοχές έχει τα δικά της χαρακτηριστικά (βιολογικά και γεωγραφικά,) με σημαντική ποικιλία και ιδιαίτερη οικολογική αξία, που τις καθιστούν περιοχές πολύτιμες και συνάμα με αυξημένες ανάγκες προστασίας. Η «Ευρωπαϊκή Ημέρα NATURA 2000» τονίζει αυτή την ανάγκη και καλεί τους πολίτες να ενημερωθούν, να κινητοποιηθούν και να ανακαλύψουν την ομορφιά της ΦΥΣΗΣ.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.