Περιστατικά ύποπτα για γρίπη των πτηνών στην προστατευόμενη περιοχή

Δελτία Τύπου ΦΔ

Εξαιτίας της εκδήλωσης συνεχόμενων κρουσμάτων της γρίπης των πτηνών σε πολλά Κράτη Μέλη της Ε.Ε., θα εφαρμοστεί για το έτος 2016 η υπ’ αριθμ.4802/142588/18-12-2015 (ΑΔΑ:Ω4274653ΠΓ-6Κ1) (ΦΕΚ 2962/Β΄/31.12.2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών», και αφορά τα άγρια πτηνά και πουλερικά της χώρας.

Όσον αφορά τα άγρια πτηνά, είναι ιδιαίτερα σημαντική η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, εκτός του προσωπικού υπηρεσιών, μελών ιδιωτικών φορέων που λόγω δραστηριότητας έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή μαζί τους (δασικοί υπάλληλοι, κυνηγοί, ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, ορνιθολόγοι, κέντρα περίθαλψης κλπ), αλλά και των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με μεγάλους πληθυσμούς άγριων πουλιών.

Σε περίπτωση εντοπισμού νεκρών ή ημιθανών πτηνών που ανήκουν σε είδη υψηλού κινδύνου, οι πολίτες καλούνται να μην τα πλησιάζουν και τα αγγίζουν, αλλά να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές (κτηνιατρεία, δασικές υπηρεσίες, θηροφυλακή, Φορέα Διαχείρισης) ώστε να λαμβάνονται δείγματα που θα εξεταστούν για γρίπη των πτηνών.

Τα είδη της άγριας ορνιθοπανίδας που πρέπει να δειγματιστούν αν βρεθούν νεκρά είναι τα ακόλουθα, σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση (Παράρτημα 3):

 1. Anser albifrons (Ασπρομέτωπη χήνα)
 2. Anas platyrhynchos (Πρασινοκέφαλη πάπια)
 3. Anas strepera (Φλυαρόπαπια)
 4. Anas acuta (Σουβλόπαπια)
 5. Anas clypeata (Χουλιαρόπαπια)
 6. Anas penelope (Σφυριχτάρι)
 7. Anas crecca (Κιρκίρι)
 8. Anas querquedula (Σαρσέλα)
 9. Ayihya ferina (Κυνηγόπαπια)
 10. Aythya fuligula (Τσικνόπαπια)
 11. Anser anser (Σταχτόχηνα)
 12. Anser erythropus (Νανόχηνα)
 13. Anser fabalis (Χωραφόχηνα)
 14. Branta ruficollis (Κοκκινόχηνα)
 15. Mergus albellus (Νανοπρίστης)
 16. Netta rufina (Φερεντίνι)
 17. Cygnus cygnus (Aγριόκυκνος)
 18. Cygnus olor (Βουβόκυκνος)
 19. Cygnus columbianus (Νανόκυκνος)
 20. Accipiter gentilis (Διπλoσάινο)
 21. Accipiter nisus (Ξεφτέρι)
 22. Buteo buteo (Γερακίνα)
 23. Buteo lagopus (Χιονογερακίνα)
 24. Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
 25. Milvus migrans (Τσίφτης)
 26. Milvus milvus (Ψαλιδιάρης)
 27. Podiceps cristatus (Σκουφοβουτηχτάρι)
 28. Podiceps nigricollis (Μαυροβουτηχτάρι)
 29. Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
 30. Philomachus pugnax (Μαχητής)
 31. Limosa limosa (Λιμόζα)
 32. Larus canus (Θυελλόγλαρος)
 33. Larus ridibundus (Καστανοκέφαλος γλάρος)
 34. Falco peregrinus (Πετρίτης)
 35. Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
 36. Pluvialis apricaria (Βροχοπούλι)
 37. Vanellus vanellus (Καλημάνα)
 38. Pica pica (Καρακάξα)
 39. Fulica atra (Φαλαρίδα)
 40. Phalacrocorax carbo (Κορμοράνος)
 41. Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
 42. Bubo bubo (Μπούφος)
 43. Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.