Πρόσληψη ενός (1) νέου εργαζομένου στην προστατευόμενη περιοχή του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού

Προκηρύξεις

Με στόχο την ενημέρωση παντός ενδιαφερομένου, ο Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού (ΦΔΟΠΥΜ) ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η Διοίκηση του Φορέα, θα προβεί τις επόμενες ημέρες στη δημοσίευση ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (πλήρους απασχόλησης), ενός (1) Δασολόγου ΠΕ για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» με κωδικό MIS 296761, που υπάγεται στον άξονα 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης μέχρι το τέλος του προγράμματος που έχει οριστεί στις 31/12/2015, εφόσον η επίδοση του προσλαμβανόμενου κριθεί ικανοποιητική μετά τη λήξη του πρώτου έτους. Πληροφορίες αναφορικά με τις ειδικότητες, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τον ΦΔΟΠΥΜ, από το έντυπο ανακοίνωσης υπ΄ αριθμ ΣΟΧ 1/2010 το οποίο διατίθεται από τα γραφεία του ΦΔΟΠΥΜ και την ιστοσελίδα του ΦΔΟΠΥΜ (www. fdparnonas.gr).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού, Άστρος Αρκαδίας, Τ.Κ. 22 001, υπ’ όψιν κου. Μπόγλη Αργύριου [τηλ. επικοινωνίας: 27550 22021 (εσ. 4).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει το διάστημα από 17-06-14 έως 26-06-14.

 

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.