Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής του όρους Παρνασσού ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων και περιορισμών»

Νόμοι

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής του όρους Παρνασσού ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων και περιορισμών».

Το προς θεσμοθέτηση Εθνικό Πάρκο του όρους Παρνασσού περιλαμβάνει: α) την Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) «Νοτιοανατολικός Παρνασσός-Εθνικός Δρυμός Παρνασσού-Δάσος Τιθορέας – GR 2450005» του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου «NATURA 2000» σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» και β) τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) «Όρος Παρνασσός – GR 2410002» του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου «NATURA 2000» σύμφωνα με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «περί της διατηρήσεων των αγρίων πτηνών». Επισημαίνεται ότι εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου εμπίπτουν τα παγκόσμιας εμβέλειας, εγγεγραμμένα στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, μνημεία των Δελφών, καθώς και τμήματα των Ζωνών Α΄ και Β΄ Προστασίας του μείζονος σημασίας κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Δελφών και Δελφικού Τοπίου, όπως έχει χαρακτηρισθεί η ευρύτερη περιοχή με τις αρχαιολογικές θέσεις και το φυσικό τοπίο που τα περιβάλλει, επιτρέποντας σε αυτά να συντίθενται σε ιστορική, αισθητική και λειτουργική ενότητα.

Στόχος του υπό διαβούλευση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος είναι η προστασία και η διατήρηση της φύσης και του τοπίου μέσω της ορθολογικής διαχείρισής τους, ως φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και ως πολύτιμου εθνικού πόρου, τόσο στην περιοχή του ήδη θεσμοθετημένου από το 1938 Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, όσο και στην ευρύτερη περιοχή του προς θεσμοθέτηση Εθνικού Πάρκου, η οποία διακρίνεται για τη σπουδαιότητά της από βιολογικής, οικολογικής, αισθητικής, επιστημονικής, γεωμορφολογικής και πολιτιστικής απόψεως, καθώς και για τη μεγάλη σημασία που έχει για τη διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού τοπίου, της άγριας ορνιθοπανίδας και της χλωρίδας στη χώρα μας.

Το σύνολο της προστατευόμενης περιοχής προτείνεται να χαρακτηρισθεί ως «ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ», βάσει του Ν. 1650/86 «για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3937/2011 «διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». Εντός της περιοχής του Εθνικού Δρυμού οριοθετούνται και χαρακτηρίζονται μία (1) Περιοχή Απολύτου Προστασίας, Ζώνη Α, η οποία περιλαμβάνει τον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού, επτά (7) Περιοχές Προστασίας της Φύσης, Ζώνες Β, οι οποίες περιλαμβάνουν σημαντικούς οικοτόπους και ενδιαιτήματα ειδών πανίδας καθώς και ενδημικά είδη χλωρίδας, δύο (2) Φυσικοί Σχηματισμοί, Ζώνες Β, οι οποίοι περιλαμβάνουν σημαντικά ενδημικά είδη χλωρίδας, και η Περιφερειακή Ζώνη, Ζώνη Γ, η οποία περιβάλλει τις Ζώνες Α και Β και της οποίας τα εξωτερικά όρια ταυτίζονται με τα όρια του Εθνικού Πάρκου. Τα μέτρα προστασίας κλιμακώνονται από την Ζώνη Α προς τη Ζώνη Γ με φθίνουσα αυστηρότητα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα συνεκτικό και αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο υπηρετεί τόσο την ανάγκη προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού τοπίου και του ευαίσθητου οικοσυστήματος, όσο και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας για βιώσιμη ανάπτυξη.

Συμμετέχετε στη διαβούλευση πατώντας εδώ

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.