ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση του δικτύου Natura 2000

Προστατευόμενες περιοχές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα νέες κατευθυντήριες γραμμές για να βελτιώσει την κατανόηση του τρόπου κατά τον οποίο μπορεί να ασκείται η υδατοκαλλιέργεια μέσα στο δίκτυο Natura 2000, το ευρωπαϊκών διαστάσεων δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών.

Όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωσή της η Επιτροπή, στις κατευθυντήριες γραμμές εξηγείται πώς θα εξασφαλιστεί καλύτερα ότι οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την υδατοκαλλιέργεια είναι συμβατές με τη νομοθεσία της ΕΕ περί της φύσεως, και ιδίως τις διατάξεις σχετικά με το δίκτυο Natura 2000.

Τονίζεται η σημασία του τομέα της υδατοκαλλιέργειας για την παραγωγή τροφίμων, και αναδεικνύεται ο καίριος ρόλος του δικτύου Natura 2000 στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα. Οι κατευθυντήριες γραμμές εστιάζουν στην εφαρμογή των διατάξεων για την κατάλληλη εκτίμηση βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους (τα ενδιαιτήματα).

Ο Γιάνεζ Ποτότσνικ, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για το περιβάλλον, χαρακτήρισε το έγγραφο ως «ένα χρήσιμο εργαλείο για μεγαλύτερη κατανόηση μεταξύ οικονομικών παραγόντων, δημόσιων αρχών, διαχειριστών τόπων διατήρησης της φύσης και αντίστοιχων φορέων. Θα τους επιτρέψει να σχεδιάζουν έργα βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας τα οποία να πληρούν τους στόχους παραγωγής των ενώ παράλληλα θα σέβονται τις οικολογικές αξίες των περιοχών Natura 2000.»

Από πλευράς της η Μαρία Δαμανάκη, Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για την αλιεία και τη θαλάσσια πολιτική, δήλωσε τα εξής : «Η υδατοκαλλιέργεια διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ΕΕ για να υπάρχει πρόσβαση στους πόρους τροφίμων, και χρειάζεται να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητές της για να συμβάλει στην αειφορία, στην επισιτιστική ασφάλεια, στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Ως ένας από τους πολλούς χρήστες των υδάτων της ΕΕ, η υδατοκαλλιέργεια θα πρέπει να αναπτυχθεί κατά οικολογικώς βιώσιμο τρόπο, το παρόν δε έγγραφο αναμένεται να συντείνει στην επιδίωξη αυτή».

ΠΗΓΗ

 

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.