Περιοχή προστασίας της Φύσης η λίμνη της Καστοριάς

Προστατευόμενες περιοχές
12/11/2010

Κατατέθηκε σήμερα στο Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.), το σχέδιο για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία του Προεδρικού Διατάγματος, σύμφωνα με το οποίο η λίμνη της Καστοριάς χαρακτηρίζεται περιοχή προστασίας της φύσης.

Μάλιστα σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα, ιδρύεται ένας φορέας διαχείρισης, που θα είναι Νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο οποίος θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό με 50.000 ευρώ κατά τη δημιουργία του και επιπλέον 235.952 ευρώ ετησίως.

Σημειώνεται ότι ο φορέα θα έχει τη δυνατότητα να χορηγεί άδειες για επιστημονικές έρευνες, εντός της περιοχής προστασίας της φύσης και της περιφερειακής ζώνης προστασίας, καθώς επίσης και για την ξενάγηση επισκεπτών και τη διεξαγωγή προγραμμάτων οικοτουρισμού και εναλλακτικού τουρισμού.

Αναλυτικά οι επτά στόχοι του σχεδίου:

  1. Η προστασία και διατήρηση του λιμναίου και χερσαίου περιβάλλοντος της περιοχής της λίμνης Καστοριάς, όπου καταγράφονται σημαντικοί οικότοποι καθώς επίσης και οικότοποι προτεραιότητας σύμφωνα με την Οδηγία 92/43 Ε.Ο.Κ.
  2. Η διατήρηση των υφισταμένων ενδιαιτημάτων ορνιθοπανίδας και η προστασία σπανίων και απειλούμενων ειδών που φωλιάζουν στην περιοχή της λίμνης Καστοριάς.
  3. Η διατήρηση της φυσικότητας και της αντιπροσωπευτικότητας της λίμνης Καστοριάς.
  4. Η διαχείριση του προστατευμένου αντικειμένου με γνώμονα την πολυδιάστατη σχέση μεταξύ ειδών – οικοτόπων – τοπίου (φυσικό και ανθρωπογενές).
  5. Η οργάνωση – διαχείριση – ανάδειξη των φυσικών πόρων, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική , κοινωνική, πολιτιστική και εν γένει την τοπική και περιφερειακή βιώσιμη ανάπτυξη.
  6. Η οργάνωση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω, της ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων και ιδιαίτερα των υδατικών πόρων της περιοχής, με έμφαση, στην εφαρμογή των αρχών, της περιβαλλοντικής κατεύθυνσης στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς όπως του λιμναίου προϊστορικού οικισμού του Δισπηλιού και όλων των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων, καθώς και στην ανάπτυξη υποδομών παραγωγής ενέργειας, φιλικών προς το περιβάλλον.
  7. Η περιβαλλοντική ενημέρωση, εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των χρηστών, των φορέων και κατοίκων της άμεσης και ευρύτερης περιοχής.

ΠΗΓΗ

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.