Χαρακτηρισμός της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της Βόρειας Καρπάθου, της νήσου Σαρίας και των Αστακιδονησίων, ως «Περιφερειακό Θαλάσσιο Πάρκο»

Νόμοι

Υποβάλλουμε σήμερα σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο επιδιώκουμε τη θεσμοθέτηση της Περιοχής ως «Περιφερειακό Θαλάσσιο Πάρκο» με σκοπό την αποτελεσματικότερη προστασία, διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της νήσου Καρπάθου, Σαρίας και των Αστακιδονησίων, καθώς επίσης και των ιδιαίτερων αρχαιολογικών, ιστορικών, πολιτιστικών και αισθητικών στοιχείων της περιοχής, με την παράλληλη προώθηση και ανάπτυξη των πρόσφορων δραστηριοτήτων, που εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης και του τοπίου.

Το προς θεσμοθέτηση Θαλάσσιο Πάρκο περιλαμβάνει περιοχές κοινοτικού ενδιαφέροντος:

α) την Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) «Β. Κάρπαθος-Σαρία» με κωδ. GR 4210003 του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου «NATURA 2000» σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», η οποία έχει χαρακτηριστεί και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) σύμφωνα με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών»,

β) την Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) με κωδ. GR 4210011 του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου «NATURA 2000» σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ η οποία περιλαμβάνει και το νησιωτικό σύμπλεγμα των Αστακιδονησίων. Η εν λόγω περιοχή έχει χαρακτηριστεί και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) σύμφωνα με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ με κωδ. GR 4210023.

Οι παραπάνω αναφερόμενες περιοχές αποτελούν ένα σύμπλεγμα χερσαίων και θαλάσσιων τύπων οικοτόπων ευρωπαϊκού και μεσογειακού ενδιαφέροντος, από τους πλουσιότερους της Ευρώπης, στον οποίο ενδημούν και αναπαράγονται πολλά και σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στην άμεση και ευρύτερη περιοχή ζει και αναπαράγεται ένα σημαντικό τμήμα πληθυσμού της απειλούμενης Μεσογειακής φώκιας Monachus monachus.

Η περιοχή παρουσιάζει, επίσης, πλούσια βιοποικιλότητα και σε αυτήν απαντάται ένας μεγάλος αριθμός σπάνιων και ενδημικών φυτικών και ζωικών ειδών και τα ενδιαιτήματά τους.

Σημαντική κρίνεται η περιοχή και για την πλούσια ορνιθοπανίδα της, για τα αλιευτικά αποθέματά της, τα υποθαλάσσια λιβάδια της Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica) και κυρίως, για το θαλάσσιο οικοσύστημά της .

Στο πλαίσιο αυτό, χωρίζουμε την ευρύτερη περιοχή σε (2) δύο βασικές ζώνες: προστασίας, τις«Θαλάσσιες Ζώνες» και τις «Χερσαίες Ζώνες», καθώς και επιμέρους ζώνες, στις οποίες ορίζουμε ρητά και περιοριστικά τις επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες. Κατά τη ζωνοποίηση, τα μέτρα προστασίας κλιμακώνονται με φθίνουσα αυστηρότητα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα συνεκτικό και αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο υπηρετεί τόσο την ανάγκη προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού τοπίου και του ευαίσθητου οικοσυστήματος, όσο και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας για βιώσιμη ανάπτυξη.

Επισημαίνουμε ότι τα ως άνω αναφερόμενα. έχουν στηριχθεί σε Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (Ε.Π.Μ) και έχει προηγηθεί ευρεία διαβούλευση με την τοπική κοινωνία»

Σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια διαβούλευση διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας, ώστε να συμβάλετε και εσείς από την πλευρά σας με τρόπο εποικοδομητικό στην προσπάθεια προστασίας των σημαντικότερων βιοτόπων χώρα μας.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί στις 2 Ιουλίου 2012 και αφού ληφθούν υπόψη τα υποβαλλόμενα σχόλια, το Σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος θα υποβληθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας προς επεξεργασία.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Γρηγόριος Τσάλτας

Δείτε την ανοιχτή διαβούλευση εδώ

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.