Έναρξη Προγράμματος Παρακολούθησης, ΦΔ Καρπάθου-Σαρίας

Δελτία Τύπου ΦΔ

Κάρπαθος, 25 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Οργάνωση της λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής οικοανάπτυξης Β. Καρπάθου και Σαρίας και του Φορέα Διαχείρισής της», που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013», υπέγραψε σύμβαση 38 μηνών για το Υποέργο «Πρόγραμμα παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων της προστατευόμενης περιοχής Καρπάθου – Σαρίας» με συνολικό προϋπολογισμό 496.276,20 ευρώ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας. Τα αντικείμενα μελέτης είναι τα εξής:

1) Η παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων των σημαντικών ειδών χλωρίδας,

2) Η παρακολούθηση της κατάστασης του πληθυσμού της Μεσογειακής φώκιας Monachus monachus και των βιοτόπων της,

3) Η παρακολούθηση της κατάστασης της ορνιθοπανίδας και

4) Η παρακολούθηση της πανίδας των αμφιβίων, των ερπετών, των ασπόνδυλων και των χειρόπτερων.

Η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωμένη να συντάσσει, κάθε έξι χρόνια, εθνικές εκθέσεις για τον έλεγχο της εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», οι οποίες περιλαμβάνουν κυρίως πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων διατήρησης και την εκτίμηση των επιπτώσεών τους. Σε συνέχεια των προηγούμενων εκθέσεων που έχουν συνταχθεί (1η εθνική έκθεση για το διάστημα 1995-2000 και 2η εθνική έκθεση για το διάστημα 2001-2006), η Ελλάδα οφείλει να υποβάλει την 3η σχετική έκθεση εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (περίοδο αναφοράς 2007-2012), στην οποία θα πρέπει να παρουσιαστούν τα στοιχεία από τα προγράμματα παρακολούθησης που θα έχει εφαρμόσει.

Με την έναρξη του προγράμματος, επισκέφτηκαν τη Β. Κάρπαθο, τη Σαρία και την Αστακίδα, επιστήμονες ορνιθολόγοι, οι καταγραφές των οποίων, επιβεβαιώνουν ότι η περιοχή έχει ιδιαίτερη ορνιθολογική αξία. Συνολικά, μέχρι στιγμής, καταμετρήθηκαν πάνω από 45διαφορετικά είδη πτηνών. Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι καταγράφτηκαν είδη αρπακτικών, για τα οποία δεν υπάρχει προηγούμενη αναφορά στην Κάρπαθο. Η προστατευόμενη περιοχή, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, αποτελεί «πέρασμα» για πολλά μεταναστευτικά πουλιά και λόγω της γεωμορφολογίας της, θεωρείται σημαντική για πολλά αναπαραγόμενα αρπακτικά και θαλασσοπούλια. Οι αγροτικές εκτάσεις, ο υγρότοπος του Τριστόμου, τα απόκρημνα εσωτερικά και παράκτια βράχια, τα φαράγγια, οι θαμνώνες και το δάσος Τραχείας Πεύκης (Pinus brutia), που απαντώνται στην προστατευόμενη περιοχή, αποτελούν ενδιαιτήματα για πολλά διαφορετικά είδη πτηνών.

Η περιοχή φιλοξενεί επιπλέον σημαντικό πληθυσμό του Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Πρόκειται για μεταναστευτικό γεράκι που κάθε άνοιξη έρχεται από τη ΝΑ Αφρική και τη Μαδαγασκάρη και αναπαράγεται στα βράχια του Αιγαίου. Λόγω της σημασίας του είδους στην περιοχή, τοποθετήθηκε κάμερα παρακολούθησης σε μια από τις φωλιές του Μαυροπετρίτη, η οποία δεν προκαλεί όχληση στα είδη.

Τα πρώτα αποτελέσματα του προγράμματος επιστημονικής παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων έχουν ήδη εμπλουτίσει την υπάρχουσα γνώση για την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας
85700, Όλυμπος Καρπάθου
Τηλ: 2245051336, 2245051010, 2245051013
Fax: 2245051396
e-mail: foreaska@gmail.com
www.fdkarpathos.gr
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.