Ολοκλήρωση του έργου «Διερεύνηση των απειλών που δέχονται οι υδρόβιοι οργανισμοί διαφορετικών τροφικών επίπεδων της λίμνης Κάρλας»

Δελτία Τύπου ΦΔ

Ο Φορέας Διαχείρισης της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013», ανέθεσε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας του τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας την υπηρεσία με τίτλο «Διερεύνηση των απειλών που δέχονται οι υδρόβιοι οργανισμοί διαφορετικών τροφικών επίπεδων της λίμνης Κάρλας».

Στόχος του παρόντος έργου ήταν η στρατολόγηση της πλέον σύγχρονης μοριακής μεθοδολογίας στη διερεύνηση της τροφικών σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ οργανισμών της λίμνης Κάρλας διαφορετικών τροφικών επιπέδων και την ανίχνευση των πιθανών κινδύνων για τους οργανισμούς και τη δημόσια υγεία λόγω των διατροφικών τους συνηθειών.

Το έργο επικέντρωσε σε τέσσερα (4) διαφορετικά είδη της ιχθυοπανίδας της λίμνης με διαφορετικές διατροφικές προτιμήσεις και διαφορετικό τελικό μέγεθος. Ο προσδιορισμός της λείας για κάθε είδος βασίστηκε στην ταυτοποίηση των ειδών μέσω του DNA barcoding, δηλαδή στην ανίχνευση μιας μικρής ακολουθίας DNA –του «Barcode»- που αποτελεί ένα τυποποιημένο μέρος του γονιδιώματος (δηλαδή μια περιοχή ενός συγκεκριμένου γονιδίου) κάθε είδους οργανισμού.

Επιπλέον, η μελέτη συμπεριέλαβε και μια εποχιακή σύγκριση προκειμένου να ανιχνεύσει τις διατροφικές αλλαγές που επιφέρουν οι εποχιακές αλλαγές των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών στη λίμνη.

Αντικείμενο του παρόντος έργου ήταν τα εξής:

• Καταγραφή της θερμοκρασίας, αλατότητας, διαλυμένου οξυγόνου, αζωτούχων και φωσφορούχων θρεπτικών σε δύο χρονικές περιόδους μία ψυχρή (αρχές Μαρτίου) και μία θερμή (τέλος Ιουνίου),

• Δειγματοληψίες ατόμων Κυπρίνου (Cyprinus carpio), Πεταλούδας (Carasius gibelio), Θεσσαλότσιρκου (Alburnus thessalicus) και Ηλιόψαρου (Lepomis gibbosus) στις δύο περιόδους δειγματοληψίας,

• Ανάλυση των στομαχικών περιεχομένων με τη μέθοδο DNA barcoding

• Προσδιορισμό ειδών όλων των ταξινομικών ομάδων που αποτελούν λεία,

• Συχνότητα εμφάνισης των ειδών που αποτελούν λεία,

• Συσχέτιση της συχνότητας εμφάνισης με τη διακύμανση των φυσικοχημικών παραμέτρων στη διάρκεια του χρόνου.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.