Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

 

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Πρωτοβάθμιο Συνδικαλιστικό Σωματείο μη κερδοσκοπικό, επιστημονικό, περιβαλλοντικό, φιλεκπαιδευτικό και επαγγελματικό με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» και με διακριτικό όνομα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ» στη δε Αγγλική γλώσσα με την επωνυμία “HELLENIC UNION OF THE EMPLOYEES OF THE MANAGEMENT BODIES OF PROTECTED AREAS» και με διακριτικό όνομα στην Αγγλική “HELLENIC NATURE”, με έδρα το Δ.Δ. Κερκίνης του Δήμου Κερκίνης Νομού Σερρών.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοποί του Σωματείου είναι:

1. Πρωταρχικός σκοπός του Σωματείου είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των εργαζόμενων, η συνένωσή τους με στενούς δεσμούς αλληλεγγύης και συναδελφικότητας, η από κοινού διεκδίκηση των αιτημάτων τους και η αλληλεγγύη και συνένωση των προσπαθειών τους με άλλες εργασιακές συνδικαλιστικές οργανώσεις για την κατοχύρωση και την υπεράσπιση των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών, καθώς και τη συμμετοχή στους αγώνες για τα κοινά συμφέροντα όλων των εργαζόμενων, η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης στα μέλη, η διαφώτιση της Κοινής Γνώμης πάνω στα προβλήματα των μελών κι όλων των εργαζόμενων, η προσπάθεια εναρμόνισης της κοινωνικής και πολιτιστικής μετεξέλιξης στους χώρους δουλειάς κι έξω απ’ αυτή, η ζύμωση των μελών, αλλά κι όλων των εργαζόμενων, πάνω στα προβλήματα, στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την εργασιακή σχέση και η ανταλλαγή απόψεων σε σχέση συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς και προσωπικότητες και η δημιουργία ειδικών κεφαλαίων για την εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών και αλληλοβοήθειας.

2. H μελέτη, η προστασία και η προώθηση των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών καθώς και η αναγνώριση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τους.

3. Η βελτίωση της λειτουργίας και η αποτελεσματικότερη διαχείριση των προστατευομένων περιοχών.

4. Η εθνική και διεθνής προβολή της αναγκαιότητας για προστασία και διατήρηση των προστατευομένων περιοχών, προς όφελος του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος των περιοχών αυτών.

5. Η εθνική και διεθνής προβολή και υποστήριξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων, καθώς και η δημοσιοποίηση με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο, έντυπο ή άλλο, των αποτελεσμάτων των δράσεων αυτών, προς ενημέρωση και όφελος του κοινού.

6. Η ανάπτυξη και υποστήριξη προγραμμάτων καθώς και η προώθηση διεθνών συνεργασιών που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση των προστατευομένων περιοχών.

7. Η συμβολή στην προστασία και διατήρηση των προστατευόμενων περιοχών μέσα από επίκαιρη ενημέρωση και συμβουλευτική, προς όλους τους εθνικούς και διεθνείς φορείς που έχουν επιρροή ή και χρηματοδοτούν προγράμματα έρευνας και προστασίας των προστατευομένων περιοχών.

8. Η ανάπτυξη προγραμμάτων για ορθολογική διαχείριση και αειφόρο ανάπτυξη των προστατευόμενων περιοχών, συμβάλλοντας στις τοπικές, εθνικές, διεθνείς και διακρατικές προσπάθειες για την προστασία της βιοποικιλότητας και την αειφόρο ανάπτυξη.

ΑΡΘΡΟ 3

Η εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου θα επιδιωχθεί με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο και ιδίως με το:

α) Να πραγματοποιεί τακτικές και έκτακτες συναντήσεις των μελών του, όπου θα συζητούνται περιβαλλοντικά, εκπαιδευτικά, εργασιακά και επιστημονικά θέματα.

β) Να συγκροτεί ομάδες εργασίας, μελετών και εισηγητικών επιτροπών στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και σκοπών του Σωματείου.

γ) Να διοργανώνει εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις.

δ) Να προβαίνει σε έκδοση έντυπου ή ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου ή περιοδικού και σε δημοσιεύσεις πάσης μορφής, καθώς και σε παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού επί θεμάτων σχετικών με τους σκοπούς του.

ε) Να πραγματοποιεί και να διοργανώνει εκθέσεις, διαλέξεις, συμπόσια, συνεντεύξεις τύπου, συνέδρια, μαθήματα, σεμινάρια, επιστημονικές συναντήσεις και άλλες παρεμφερείς δραστηριότητες, ανεξαρτήτως ή και σε συνεργασία με άλλους φορείς.

στ) Να κάνει εκκλήσεις, να πραγματοποιεί δημόσιες εκδηλώσεις και να προβαίνει σε κατάλληλες ενέργειες με σκοπό την ενίσχυση και κατοχύρωση των επαγγελματικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του Σωματείου με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο.

ζ) Να προβάλει τις θέσεις του Σωματείου στα τοπικά ή εθνικά (κατά περίσταση), μέσα μαζικής επικοινωνίας.

η) Να προωθεί και να αναλαμβάνει επιστημονικές έρευνες και μελέτες σε σχέση με τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων της χώρας και να δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα αυτών των δραστηριοτήτων.

θ) Να προωθεί και να συνεισφέρει, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, σε συνεργασίες μεταξύ χωρών, οργανισμών και ατόμων που ασχολούνται με τη μελέτη και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και να διοργανώνει ή και να υλοποιεί ανταλλαγές φοιτητών, ερευνητών κ.ο.κ. και απονομές υποτροφιών, επιχορηγήσεων και επιβραβεύσεων, σύμφωνα με τους σκοπούς του.

ι) Να επεξεργάζεται από κοινού και να συνάπτει συμφωνίες με διακρατικούς, διεθνείς, εθνικούς, τοπικούς ή άλλους φορείς, προς εξυπηρέτηση της επιστημονικής έρευνας, των εφαρμογών αυτής, της ενημέρωσης του κοινού και γενικά της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών.

ια) Να αποδέχεται – κατόπιν σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. – συνδρομές, δωρεές και κληροδοτήματα και να αγοράζει, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει, νέμεται και καθ’ οιονδήποτε τρόπο να αποκτά και να διακατέχει οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο (κινητό, ακίνητο και δικαίωμα), ως επίσης να διαθέτει νόμιμα αυτά, καθ’ οιονδήποτε τρόπον, σύμφωνα με τις ανάγκες του Σωματείου και προς εξυπηρέτηση των σκοπών του.

ιβ) Να εκδίδει, αποδέχεται, εισπράττει, οπισθογραφεί και προεξοφλεί γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές και άλλους πιστωτικούς τίτλους, ως επίσης και να διατηρεί Τραπεζικούς Λογαριασμούς επ’ ονόματι του Σωματείου.

ιγ) Να προσλαμβάνει με σύμβαση εργασίας ή κατ’ αποκοπή, κατάλληλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή πρόσωπα, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, μη μέλη του Δ.Σ., για τη στελέχωση των διοικητικών υπηρεσιών και τη διεξαγωγή των προγραμμάτων του.

ιδ) Να παρέχει με αποζημίωση, κατόπιν εντολής τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τους οποίους συμβάλλεται, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιστημονικού επιπέδου, να οργανώνει και να εκτελεί μελέτες και προγράμματα σχετικά με τους σκοπούς του Σωματείου και να διαθέτει πόρους που τυχόν προκύψουν ή εξοικονομούνται από τα ανωτέρω – μετά από αφαίρεση των σχετικών εξόδων και δαπανών – προς εξυπηρέτηση των σκοπών του και του κοινωνικού οφέλους.

ιε) Να εγκαθιστά, όπου και όταν κρίνεται σκόπιμο, τοπικά γραφεία – παραρτήματα.

ιστ) Να ασχολείται με όλες τις άλλες δραστηριότητες που επιτρέπονται από τους νόμους και το Σύνταγμα.

Ιζ) Η ανάπτυξη κάθε είδους μορφωτικής, πολιτιστικής δραστηριότητας, συγκεντρώσεις, εκδόσεις εντύπων, διάφορες εκδηλώσεις κλπ.

ιη) Η διαρκής επαφή με τους άλλους εργαζόμενους, με το λαό, με προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών, με κοινωνικούς φορείς κλπ.

ιθ) Η πραγματοποίηση διαβημάτων στις αρμόδιες αρχές, υπηρεσίες, εργοδότη κλπ.

ιι)   Η υποβολή αναφορών στις διοικητικές και στις άλλες αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς, τα μέλη, τις εργασιακές και γενικότερα τις επαγγελματο-οικονομικές σχέσεις και τα συμφέροντα των μελών τους.

ικ) Η καταγγελία και η έγκληση στις διοικητικές και δικαστικές αρχές για παραβιάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και των κανονισμών ή οργανισμών που αφορούν την ίδια την οργάνωση ή τα μέλη της.

ΑΡΘΡΟ 4

Πόροι του σωματείου είναι το δικαίωμα εγγραφής των μελών, οι τακτικές εισφορές των μελών, οι έκτακτες εισφορές, τα έσοδα από εκδηλώσεις (χοροί, εκδρομές, συνεστιάσεις, άλλες σχετικές εκδηλώσεις κ.λ.π.), τα έσοδα από δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές ή κληροδοτήσεις, πρόσοδοι από την περιουσία του Σωματείου και κρατικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις από εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες επιστημονικού επιπέδου καθώς και την οργάνωση και εκτέλεση μελετών και προγραμμάτων και γενικά κάθε νόμιμο έσοδο που μπορεί να περιέλθει στην κυριότητα του Σωματείου. Οι δωρεές και οι χορηγίες, είναι επώνυμες και τις αποδέχεται ή όχι, με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το ύψος των τακτικών και έκτακτων εισφορών δύναται να οριστεί ανά έτος από την τακτική Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ. Oι τακτικές εισφορές καταβάλλονται κάθε έτος, στα όρια που έθεσε η Γ.Σ. Tο Δ.Σ. ορίζει το ποσό της έκτακτης εισφοράς για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών.

ΑΡΘΡΟ 5

Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του Σωματείου ορίζεται σε είκοσι (20).

Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα. Επίτιμα μέλη είναι τα τακτικά μέλη που συνταξιοδοτούνται ή παραιτούνται από το επάγγελμά τους και επιθυμούν την παραμονή τους ως μέλη του Σωματείου. Η πρόταση για την ανακήρυξη ενός μέλους σε επίτιμο, γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. και έγκρισή της από την Γ.Σ. Άτομα που συμβάλλουν στην εκπλήρωση των στόχων του Σωματείου μπορούν επίσης να κηρυχθούν επίτιμα.

Τακτικό μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνει ο καθένας που εργάζεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών σε όλη την Ελληνική επικράτεια,  ανεξάρτητα από τη φύση της σύμβασης τους, την ειδικότητα, τον τόπο ή τους όρους της παρεχόμενης εργασίας και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Για την εγγραφή, απαιτείται αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

Το Δ.Σ. υποχρεούται να αποφασίσει για την αποδοχή του αιτήματος στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του. Εάν το Δ.Σ. απορρίψει την αίτησή του ή μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της, δεν γνωστοποιηθεί η απόφασή του Δ.Σ. για αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης στον αιτούντα, αυτός έχει δικαίωμα να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) που αποφασίζει σχετικά. Η προσφυγή στη Γ.Σ. δεν αναστέλλει τις συνέπειες της απόφασης του Δ.Σ. μέχρι την ανάκλησή της από τη Γ.Σ. ή από το Δικαστήριο.

Το δικαίωμα εγγραφής των μελών ορίζεται στα 30 Ευρώ, η δε συνδρομή ορίζεται σε πενήντα (50) Ευρώ ετησίως. Η καταβολή έγγραφής ή συνδρομής για τα επίτιμα μέλη είναι προαιρετική.

Το διοικητικό συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα της μείωσης ή αύξησης της συνδρομής.

ΑΡΘΡΟ 6

Τα τακτικά μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις και υποχρεούνται:

α) Να καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής και τη συνδρομή τους εντός του έτους.

β) Να συμμορφώνονται και να δρουν σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται στους σκοπούς αυτούς.

γ) Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.

Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα :

α) Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να τοποθετούνται πάνω σε θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ψηφίζουν για τη λήψη των αποφάσεων. Στις εργασίες και ψηφοφορίες της Γ.Σ., παίρνουν μέρος τα μέλη που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.

β) Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου.

γ) Να ελέγχουν τις πράξεις των αιρετών οργάνων του Σωματείου, να μελετούν τα πρακτικά και να ενημερώνονται πάνω στα οικονομικά του Σωματείου.

δ) Να απολαμβάνουν τα ωφελήματα που κατακτούνται με τη συλλογική δράση.

ΑΡΘΡΟ 7

Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σωματείο μετά από σχετική γραπτή δήλωση του προς το Δ.Σ. ή στη Γενική Συνέλευση.

Όποιο τακτικό μέλος καθυστερεί αδικαιολόγητα τη συνδρομή του για ένα (1) έτος διαγράφεται από το Σωματείο με απόφαση του Δ.Σ. Η επανεγγραφή του γίνεται μετά από την εξόφληση των συνδρομών που καθυστέρησε και τότε θεωρείται ότι ουδέποτε έπαυσε να είναι μέλος του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 8

Η ιδιότητα του τακτικού μέλους παύει αυτοδίκαια να υφίσταται και διαγράφεται το όνομά του από τα Μητρώα Τακτικών Μελών:

α) όταν παραιτηθεί από το επάγγελμά του ή πάψει να εργάζεται σε οποιοδήποτε Φορέα Διαχείρισης για χρονικό διάστημα περισσότερο του ενός (1) έτους.

β) με το θάνατο του μέλους.

γ) μετά την εκούσια αποχώρηση του μέλους από το Σωματείο.

δ) όταν συνταξιοδοτηθεί.

ΑΡΘΡΟ 9

Μέλος του οποίου η συμπεριφορά είναι ασυμβίβαστη με τις διατάξεις του Καταστατικού, του Ποινικού και του Αστικού Κώδικα, με απόφαση του Δ.Σ. διακόπτεται προσωρινά η ιδιότητα του μέλους του Σωματείου. Στη συνέχεια το Δ.Σ είναι υποχρεωμένο να φέρει το θέμα στην επόμενη έκτακτη ή τακτική Γ.Σ., η οποία και μόνον αφού καλέσει προηγουμένως το μέλος για να εκθέσει τις απόψεις του, έχει το δικαίωμα να διαγράψει οριστικά το μέλος.

Στην περίπτωση που το μέλος, αν και κλήθηκε αποδεδειγμένα, δεν προσέλθει για να υπερασπίσει τον εαυτό του, η Γ.Σ. προχωρεί στη λήψη απόφασης. Το παραπάνω ισχύει ανεξάρτητα από το δικαίωμα του μέλους να προσφύγει στο Δικαστήριο.

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. και έγκρισή της από την τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. επανεγγράφεται το μέλος μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την διαγραφή του.

ΑΡΘΡΟ 10

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο τηρεί τα ακόλουθα Βιβλία, τα οποία αριθμούνται και θεωρούνται από εξουσιοδοτημένο όργανο, πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται:

1) Βιβλίο Πρωτοκόλλου όπου καταχωρούνται όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα (το πρωτόκολλο μπορεί να τηρείται και με ηλεκτρονικά μέσα).

2) Μητρώο των Μελών, όπου αναγράφονται αριθμημένα τα ακόλουθα τουλάχιστον στοιχεία: το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα, ο χώρος εργασίας του, η διεύθυνση κατοικίας του, ο αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους και αν είναι τακτικό ή επίτιμο μέλος.

3) Πρακτικό Συνεδριάσεων Γ.Σ. των μελών (το πρακτικό μπορεί να τηρείται και με ηλεκτρονικά μέσα).

4) Πρακτικό Συνεδριάσεων Δ.Σ. (το πρακτικό μπορεί να τηρείται και με ηλεκτρονικά μέσα).

5) α) Βιβλίο εσόδων – εξόδων του Ταμείου, όπου καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.

β) Βιβλίο Περιουσιακών στοιχείων του Σωματείου, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου, και τα οποία βιβλία τηρούνται από τον Ταμία του Δ.Σ. του Σωματείου.

γ) Βιβλίο πρακτικών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, το οποίο τηρείται από τον Πρόεδρό της.

6) Το Σωματείο τηρεί τα γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμών τα οποία αριθμούνται και θεωρούνται από το αρμόδιο εξουσιοδοτημένο όργανο πριν από τη χρησιμοποίησή τους.

Τα μέλη κι όποιος άλλος έχει έννομο συμφέρον έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται τα παραπάνω στοιχεία, έπειτα από αιτιολογημένη αίτησή τους προς το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 11

Αρχή λειτουργίας του Σωματείου είναι η εξασφάλιση των δημοκρατικών διαδικασιών και της ουσιαστικής συμμετοχής των μελών στη λήψη και την εκτέλεση των αποφάσεων και στον έλεγχο των διοικητικών του οργάνων.

ΑΡΘΡΟ 12

Τα όργανα του Σωματείου είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο

γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή

Τα μεταβατικά όργανα του σωματείου είναι:

α) Το Προεδρείο της Γενικής  Συνέλευσης

β) Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 13

Ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών (Γ.Σ.), η οποία αποφασίζει για κάθε ζήτημα, εκτός από τα θέματα που σύμφωνα με το καταστατικό αυτό υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, και ειδικότερα:

1) Εκλέγει από τα τακτικά μέλη του Σωματείου τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος με άλλα δύο τακτικά μέλη που εκλέγονται από τη Γ.Σ. αποτελεί το τριμελές προεδρείο και διευθύνει τις εργασίες της. Εκλέγει τα μέλη της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.

2) Εκλέγει τα μέλη του 5μελούς Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και της 3μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε) καθώς και ισάριθμα αναπληρωματικά τους μέλη αντίστοιχα.

3) Ελέγχει το Δ.Σ. και την Ε.Ε. και οποτεδήποτε απαλλάσσει αυτά ή μέλη τους από τα καθήκοντά τους ή τους ανακαλεί.

4) Έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να απαλλάσσει ή όχι το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη οικονομικής διαχείρισης με βάση την Έκθεση της Ε.Ε.

5) Αποφασίζει για τη διαγραφή μέλους από το Σωματείο και σε περίπτωση προσφυγής για την εγγραφή μέλους σε αυτό καθώς και για την κήρυξη των επίτιμων μελών

6) Τροποποιεί το καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου.

7) Εγκρίνει την πρόταση του Δ.Σ. για το ύψος των τακτικών ετήσιων εισφορών, τις έκτακτες εισφορές και το ύψος του δικαιώματος εγγραφής.

8) Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που θα τεθεί σε αυτήν από το Δ.Σ. ή από το 1/10 τουλάχιστον των τακτικών μελών με γραπτή τους αίτηση στο Δ.Σ. επτά ημέρες τουλάχιστον πριν από την πραγματοποίησή της. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. υποχρεούται να προσθέσει στα θέματα της ημερησίας διάταξης και το θέμα αυτό που έχει υποβάλλει το 1/10 των μελών, με σχετική ανακοίνωση το πολύ μέχρι την προηγούμενη ημέρα.

ΑΡΘΡΟ 14

1) Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά μία (1) φορά το χρόνο και συγκεκριμένα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους. Έκτακτα η Γ.Σ. συνέρχεται όταν το κρίνει το Δ.Σ. αναγκαίο ή όταν το ζητήσει το 1/10 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών μελών με αίτησή τους προς το Δ.Σ. Στην αίτηση θα αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα. Το Δ.Σ. στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. όχι νωρίτερα από επτά (7) και όχι αργότερα από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που θα κατατεθεί η αίτηση.

Αν το Δ.Σ. δεν συγκαλέσει Γ.Σ., τα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, ενεργούν σύμφωνα με το νόμο.

2) Στην τακτική Γ.Σ. γίνονται οι αρχαιρεσίες του Σωματείου.

3) Επίσης, στην τακτική Γ.Σ. γίνεται κριτική, έλεγχος, συζήτηση και εγκρίνεται ή όχι:

α) Ο Απολογισμός της δραστηριότητας του Δ.Σ.

β) Η Έκθεση της Ε.Ε.

γ) Ο Οικονομικός Απολογισμός του προηγούμενου οικονομικού έτους και ψηφίζεται ο Προϋπολογισμός του επόμενου.

δ) Κάθε θέμα που υπάρχει στην ημερησία διάταξη της πρόσκλησης του Δ.Σ. προς τα μέλη ή που έχει προταθεί εκτός αυτής.

4) Στις τακτικές και στις έκτακτες Γ.Σ., τις οποίες συγκαλεί με πρωτοβουλία του το Δ.Σ., η ημερησία διάταξη καθορίζεται από αυτό. Περιλαμβάνονται όμως σε αυτή και θέματα που προτείνονται γραπτά στο Δ.Σ. όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 8.

Θέματα προς συζήτηση και ψηφίσματα μπορούν να κατατίθενται γραπτά στην αρχή της Γ.Σ., στο Προεδρείο, από οποιοδήποτε μέλος. Η συζήτησή τους πριν από την ημερησία διάταξη απαιτεί την έγκριση της πλειοψηφίας των παρόντων.

Στην έκτακτη Γ.Σ. τη σύγκληση της οποίας ζητούν μέλη, μπορούν να συζητηθούν εκτός από τα θέματα εκείνα που αποτελούν το αντικείμενο σύγκλησής της και περιέχονται στην πρόσκληση ή αναγράφονται στην αίτηση σύγκλησης και θέματα τα οποία σχετίζονται άμεσα με τα αντικείμενα σύγκλησης, μετά από πρόταση του Δ.Σ. και σχετική απόφαση της Γ.Σ.,

Στα πλαίσια του Συλλόγου και με τους όρους που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου, μπορούν να συσταθούν Περιφερειακά Τμήματα του Σωματείου με έδρα τους λοιπούς Δήμους της Ελλάδος πλην της Αθήνας και του Πειραιά και μέλη τους, τα μέλη του Συλλόγου που απασχολούνται στους Δήμους στους οποίους θα συσταθούν τα Περιφερειακά Τμήματα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα του παρόντος καταστατικού καθώς και οι σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων για ζητήματα δράσης και λειτουργίας των περιφερειακών τμημάτων.   

ΑΡΘΡΟ 15

1) Τις τακτικές και έκτακτες Γ.Σ. και αυτές ακόμη που προτείνονται από μέλη, συγκαλεί το Δ.Σ. και γνωστοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο δημοσιότητας, ενώ αναρτώνται και στον τόπο εργασίας των εργαζομένων δέκα πέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη σύγκληση της τακτικής Γ.Σ. και επτά (7) ημέρες πριν από τη σύγκληση της έκτακτης Γ.Σ.

Στην πρόσκληση αναφέρεται οπωσδήποτε συγκεκριμένα ο τόπος, ο χρόνος, η ημερήσια διάταξη, αν είναι η τακτική ή έκτακτη Γ.Σ., ο τόπος και ο χρόνος της δεύτερης επαναληπτικής Γ.Σ (για την περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη Γ.Σ.), καθώς και ο απαιτούμενος αριθμός για την συμπλήρωση της απαρτίας. Στις προσκλήσεις για την επαναληπτική Γ.Σ. δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή στην ημερήσια διάταξη.

Οι προσκλήσεις ή δημοσιεύσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Σε άρνηση του ενός από τους δύο να υπογράψει την πρόσκληση αρκεί η υπογραφή του άλλου.

Η προσθήκη νέων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη προκειμένου για τις τακτικές Γ.Σ., γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 13 παράγραφος 8.

Σε πολύ έκτακτες περιπτώσεις και εφόσον το Δ.Σ. το αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων μελών του, η σύγκληση, ο χρόνος, ο τόπος και τα θέματα της Γ.Σ. γνωστοποιούνται στα μέλη του Σωματείου όπως αναφέρεται παραπάνω στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

2) Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ή ψηφοφορία δι΄ αντιπροσώπων. Στη Γ.Σ. παίρνουν μέρος τα μέλη που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα. Δικαίωμα συμμετοχής στην Γ.Σ. έχουν και τα επίτιμα μέλη χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Τα μέλη μπορούν να πληρώσουν τη συνδρομή τους και την ημέρα της Γ.Σ.

Στην αρχή κάθε Γ.Σ. μόλις διαπιστωθεί απαρτία από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., εκλέγεται με ανάταση των χεριών το Τριμελές Προεδρείο και η Εφορευτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 1. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν αποκλείονται από την εκλογή για προεδρείο της Γ.Σ. ή την Εφορευτική Επιτροπή.

Για να γίνει συζήτηση και να ληφθεί απόφαση από μια Γ.Σ. απαιτείται, εφόσον δεν προβλέπεται ειδική απαρτία, να είναι παρόν στη Γ.Σ. το 1/3 των τακτοποιημένων οικονομικά μελών.

Αν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Γ.Σ., η σύγκληση της δεύτερης επαναληπτικής Γ.Σ. με τα ίδια ακριβώς θέματα, θα γίνεται χωρίς άλλη πρόσκληση, σε χρόνο (ημέρα και ώρα) και τόπο που θα προβλέπεται στην πρόσκληση της πρώτης Γ.Σ και στην οποία υπάρχει απαρτία όσα μέλη και να είναι παρόντα. Η γνωστοποίηση της επαναληπτικής Γ.Σ. θα γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας των μελών.

Κάθε ψηφοφορία που αφορά σε εκλογή οποιουδήποτε συλλογικού, εποπτικού, εκλεκτορικού οργάνου ή αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις, εκλογή εφορευτικής επιτροπής, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση ή αλλαγή επωνυμίας, τροποποίηση καταστατικού, συγχώνευση Σωματείου, προσχώρηση ή αποχώρηση από ανώτερα όργανα, διαγραφή μέλους, κήρυξη απεργίας είναι έγκυρη αν λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία. Για κάθε άλλο θέμα, η ψηφοφορία στη Γ.Σ. γίνεται με ανάταση των χεριών ή ονομαστική κλήση και ποτέ διά βοής.

Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των οργάνων γίνονται με απλή αναλογική.

Σ΄ όλες τις περιπτώσεις οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών εκτός αν άλλως προβλέπει το καταστατικό.

Αποφάσεις της Γ.Σ. αντίθετες με το Νόμο ή το Καταστατικό ακυρώνονται μετά από αίτηση του 1/30 (ενός τριακοστού) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της Συνέλευσης στο Ειρηνοδικείο Σερρών. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου είναι δυνατόν να εκκληθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοσή τους.

ΑΡΘΡΟ 16

1) Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων του Σωματείου γίνονται ανά δύο (2) έτη, κατά τη διάρκεια της ετήσιας Τακτικής Γ.Σ., από Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

2) Η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται μυστικά με το σύστημα της απλής αναλογικής και η διαλογή των ψηφοδελτίων γίνεται από το προεδρείο της Γ.Σ.

3) Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει Πρόεδρο χωρίς δικαίωμα διπλής ψήφου και αναλαμβάνει τα καθήκοντά της από την εκλογή της. Μετά την εκλογή της καλεί όσα από τα μέλη θέλουν να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και την Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).

4) Η υποψηφιότητα υποβάλλεται με ατομική προφορική ή έγγραφη δήλωση του υποψηφίου. Η εκλογή τόσο του Δ.Σ. όσο και της Ε.Ε. γίνεται μυστικά με ψηφοδέλτια και με το σύστημα της απλής αναλογικής.

5)  Οι αρχαιρεσίες γίνονται με φυσική παρουσία των μελών στη Γ.Σ.

6) Μετά το τέλος της συλλογής διαλογής και καταμέτρησης των ψηφοδελτίων η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει το πρακτικό αρχαιρεσιών και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Στη διαδικασία διαλογής επιτρέπεται η φυσική παρουσία όσων μελών του Σωματείου το επιθυμούν.

Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.

7) Το πρακτικό των αρχαιρεσιών με τα αποτελέσματα καταχωρείται στο βιβλίο της Γ.Σ. με την επίβλεψη της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία και προσυπογράφει. Όλο το εκλογικό υλικό παραδίδεται από την Εφορευτική Επιτροπή στο νέο Δ.Σ. μέσα σε ένα (1) μήνα εφόσον δεν εκκρεμεί καμία ένσταση στις δικαστικές αρχές.

8) Οι εκλογές θα γίνονται με την παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου.

ΑΡΘΡΟ 17

Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη και πέντε (5) αναπληρωματικά (με βάση τη σειρά επιτυχίας), που εκλέγεται για δύο (2) χρόνια και έχει την ευθύνη για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση του Σωματείου, τη διαχείριση της περιουσίας του -εκτός της ακίνητης περιουσίας για την οποία αρμόδια είναι η Γ.Σ., καθώς και όλων εκείνων των υποθέσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γ.Σ.- και την εκπροσώπηση του Σωματείου. Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα και αναδεικνύει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρό του, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Για το σκοπό αυτό συνέρχεται μέσα σε πέντε εργάσιμες μέρες από την εκλογή του και κάτω από την Προεδρία του υποψήφιου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους, ο οποίος και το συγκαλεί.

ΑΡΘΡΟ 18

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα και έκτακτα, όταν το καλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τα τρία (3) τουλάχιστον μέλη του με γραπτή αίτησή τους, στην οποία αναφέρουν και τα θέματα που θέλουν να συζητήσουν.

Στην τελευταία περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης. Στην αντίθετη περίπτωση το συγκαλούν αυτοί που το ζήτησαν χωρίς άλλη διατύπωση, αλλά αφού προηγούμενα ειδοποιήσουν νόμιμα όλα τα μέλη του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 19

Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, ο οποίος με γραπτή πρόσκλησή του, ειδοποιεί τα λοιπά μέλη για τον τόπο (χωρίς να αποκλείεται ακόμη και η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης), το χρόνο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τρεις (3) μέρες νωρίτερα. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για κάθε θέμα όταν παραβρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται με την ίδια προϋπόθεση απαρτίας και τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης σε πέντε εργάσιμες (5) ημέρες.

Οι αποφάσεις του παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων στη συνεδρίαση μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Πρόεδρου.

ΑΡΘΡΟ 20

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις χάνει το αξίωμά του μετά από απόφαση του Δ.Σ., η οποία και του γνωστοποιείται αμέσως.

Τη θέση του μέλους που παραιτήθηκε ή εξέπεσε, την παίρνει το αναπληρωματικό με βάση τη σειρά επιτυχίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί με όσα μέλη απαιτούνται για την επίτευξη απαρτίας, διαφορετικά προκηρύσσεται Γενική αρχαιρεσιακή Συνέλευση.

Αντιπρόσωποι: η Γ/Σ εκλέγει επίσης με μυστική ψηφοφορία από κατάλογο ανεξάρτητων υποψηφίων,  αντιπροσώπους για τα συνέδρια του Εργατικού Κέντρου Νομού Σερρών  και της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων τα οποία εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους που θα τα εκπροσωπούν στη Γ.Σ.Ε.Ε. η εκλογή αυτών γίνεται και σύμφωνα με τις διατάξεις των καταστατικών των οργανώσεων αυτών, που ισχύουν παράλληλα με το καταστατικό του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 21

α) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. μέχρι να εκλεγεί το Προεδρείο της Γ.Σ. Εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικά και εξώδικα, υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα κι εντάλματα, επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πράξεων του Δ.Σ. κι ευθύνεται για την ακρίβειά τους, ελέγχει το Ταμείο, συγκαλεί με απόφαση του Δ.Σ. τις τακτικές και έκτακτες Γ.Σ., καθώς και τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και γενικά μεριμνά για την επίλυση κάθε προβλήματος του Σωματείου.

β) Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Στις περιπτώσεις αυτές οι εξουσίες του Αντιπροέδρου είναι ίδιες με αυτές του Προέδρου.

γ) Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο εκτελεστής των αποφάσεων του Δ.Σ., τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., συντάσσει τα πρακτικά της Γ.Σ., υπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο, διευθύνει την υπηρεσία του γραφείου, φυλάσσει το αρχείο με τη σφραγίδα του Σωματείου, τηρεί την αλληλογραφία και τα βιβλία και απαντά σε κάθε έγγραφο. Διαβάζει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου τα πρακτικά και όλα τα εξερχόμενα και εισερχόμενα έγγραφα, και καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Το Γενικό Γραμματέα, που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ., μετά από απόφαση του Δ.Σ.

δ) Ο Ταμίας εισπράττει τις συνδρομές των μελών του Σωματείου και δίνει σχετική για αυτό απόδειξη. Οι άλλοι πόροι του Σωματείου εισπράττονται με διπλότυπο εισπράξεως που υπογράφεται από τον Ταμία και μετά από έγκριση του Προέδρου. Κρατάει το Ταμείο του Σωματείου και καταθέτει σε Ελληνική Τράπεζα στο όνομα του Σωματείου κάθε χρηματικό ποσό που ξεπερνάει τα 500 Ευρώ. Υποβάλλει στο Δ.Σ. κάθε μήνα κατάσταση εσόδων και εξόδων και στο τέλος του χρόνου τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης της περιουσίας του Σωματείου. Υποβάλλει πριν από κάθε Γενική Συνέλευση στο Δ.Σ. ονομαστική κατάσταση των μελών που καθυστερούν τις εισφορές τους. Εκτελεί κάθε δαπάνη με ένταλμα πληρωμής που υπογράφεται από τον ίδιο μετά από έγκριση του Προέδρου. Τον Ταμία, που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ., μετά από απόφαση του Δ.Σ.

ε) για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του σωματείου, τον κανονισμό μετακινήσεων εσωτερικού των μελών του Σωματείου καθώς επίσης και για την σύνταξη οποιουδήποτε άλλου εσωτερικού κανονισμού απαιτηθεί για την ομαλή λειτουργία του Σωματείου, το Δ.Σ. προβαίνει στη σύνταξη των κανονισμών οι οποίοι στη συνέχεια εγκρίνονται από την Γ.Σ. Το Δ.Σ δύναται να εφαρμόζει τους κανονισμούς που συντάσσει μέχρι την οριστική έγκρισή τους από την Γ.Σ.

Τέλος σε καθένα από τα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να ανατίθενται και άλλα καθήκοντα μετά από απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 22

Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη. Η διάρκεια της θητείας της είναι ίση και ταυτόχρονη με τη θητεία  του ΔΣ.

Κατά την πρώτη συνεδρίασή της, εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της.

Έργο της Ε.Ε. είναι ο αδιάκοπος και συστηματικός έλεγχος και η παρακολούθηση των πράξεων της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. Για την επιτυχία του έργου της δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Σωματείου και να ζητάει να δει το περιεχόμενο του Ταμείου. Το Δ.Σ. υποχρεούται να της παρέχει όλες τις ευκολίες για να ολοκληρώσει με επιτυχία το έργο της.

Η Ε.Ε. υποχρεούται κάθε χρόνο να υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση λεπτομερή έκθεση ελέγχου για τη διαχείριση του Σωματείου για τον χρόνο που πέρασε. Το ίδιο υποχρεούται να κάνει και για όποια άλλη Γ.Σ., όταν το ζητήσει το Δ.Σ. ή ο αριθμός των μελών που ζητούν την έκτακτη Γ.Σ. Η έκθεση ελέγχου υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Ε. και καταχωρείται στο Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 23

Την τροποποίηση του καταστατικού και διάλυση του Σωματείου αποφασίζει η Γ.Σ. με απαρτία τα 2/5 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία τα 3/4 των παρόντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 24

Το Οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ο Προϋπολογισμός και ο Οικονομικός Απολογισμός συντάσσονται για κάθε οικονομικό έτος.

ΑΡΘΡΟ 25

Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η περιουσία του όπως χρήματα, χρεόγραφα, κινητά ή ακίνητα, περιέρχονται σε οποιοδήποτε φορέα ή κοινωφελές  ίδρυμα αποφασίσει η Γ.Σ. και την απόφαση οφείλει να υλοποιήσει το τελευταίο Δ.Σ.

Η διάρκεια της εκκαθάρισης του Σωματείου που προβλέπει το άρθρο 73 Α.Κ. δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από ένα χρόνο. Παράταση για ένα τρίμηνο είναι δυνατή εφ’ όσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι κατά την κρίση του Πρωτοδικείου.

Από την ημέρα που θα εγγραφεί η απόφαση της διάλυσης στο βιβλίο του Πρωτοδικείου θεωρείται ότι η διάλυση πραγματοποιήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 26

Το Σωματείο έχει κυκλική σφραγίδα, στην περιφέρεια της οποίας γράφεται η επωνυμία του Σωματείου, στα δεξιά το διακριτικό του όνομα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ» και στο κέντρο το έμβλημα του, που είναι μια γραφική σύνθεση που αποτελείται από βουνό, ποτάμι και ήλιο.

ΑΡΘΡΟ 27

Ότι δεν προβλέπεται από το καταστατικό ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τα Σωματεία, τα νομικά πρόσωπα και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τους λοιπούς νόμους και διατάξεις.

Το καταστατικό αυτό, που αποτελείται από 27 άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίσθηκε κατ’ άρθρο και εγκρίθηκε στο σύνολό του ως έχει κατά τη 3η Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, στις 24-9-2011. Το Καταστατικό του Σωματείου θα ισχύσει μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του Πρωτοδικείου Σερρών και την καταχώρισή του στο αντίστοιχο Βιβλίο Σωματείων.