ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Καλωσορίσατε στον δικτυακό τόπο των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

Από άποψη βιοποικιλότητας, η Ελλάδα είναι μία από τις πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης. Ο πλούτος αυτός πρέπει να διατηρηθεί, αφού, εκτός των άλλων, η σωστή και συνετή διαχείριση του μπορεί να καταστεί σημαντικό αναπτυξιακό συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας. Η ανάγκη για προστασία και ανάδειξη της χλωρίδας και πανίδας όπως επίσης των φυσικών οικοτόπων οδήγησε στη δημιουργία των προστατευομένων φυσικών περιοχών (ή περιοχών NATURA 2000) και στη λήψη νομοθετικών, διοικητικών και χρηματοδοτικών μέτρων για την αποτελεσματική διαχείριση τους.

Τριακόσιες περίπου περιοχές της Ελλάδας με ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον, έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών. Σκοπός της ένταξης των περιοχών στο δίκτυο αυτό είναι η διατήρηση, βιώσιμη διαχείριση και ανάδειξη τους. Ανάδειξη των περιοχών που θα οδηγήσει σε αύξηση των τοπικών εισοδημάτων και σε αντιμετώπιση του κοινωνικού και γεωγραφικού αποκλεισμού που παρατηρείται στις περισσότερες από αυτές. Οι προστατευόμενες περιοχές μπορούν και θα πρέπει να αποτελέσουν τοπικούς πόλους βιώσιμης ανάπτυξης. Η διασπορά τους σε όλη την επικράτεια αλλά και η διάχυση των ωφελημάτων τους στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μία άλλου τύπου ανάπτυξη, μία ήπια ανάπτυξη συμβατή με την διατήρηση του περιβάλλοντος.

Βασικοί στόχοι ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης για τις προστατευόμενες περιοχές είναι:

  • Η διατήρηση της βιοποικιλότητας και η προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων,
  • Η τοπική ανάπτυξη ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που θα είναι συμβατές με την διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος,
  • Η διάχυση των ωφελειών της βιώσιμης διαχείρισης όχι μόνο στις προστατευόμενες περιοχές, αλλά στο γενικότερο χωρικό, κοινωνικό και οικονομικό περίγυρο,
  • Η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και συνεργασία των τοπικών φορέων.
  • Η συμμετοχή στα οφέλη από τη διαχείριση των προστατευομένων περιοχών όλων των πολιτών και των κοινωνικών ομάδων χωρίς αποκλεισμούς.

Σε τμήμα από αυτές τις περιοχές έχουν ιδρυθεί 28 Φορείς Διαχείρισης τους, με σκοπό την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων. Σε αυτούς εργάζεται μία πλειάδα ανθρώπων που πέρα από την κάλυψη της βιοποριστικής τους ανάγκης, έχουν ανάγκη να μιλήσουν και να παρέμβουν στην κοινωνία μας, για την πραγματική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη των απομακρυσμένων περιοχών της χώρας μας.

Παιδί αυτής της ανάγκης είναι η Ελληνική Φύση – ο Πανελλαδικός Σύλλογος Εργαζομένων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.