Τα Εθνικά Πάρκα της Περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στην Πλατεία Αριστοτέλους

Δελτία Τύπου ΦΔ Εκδηλώσεις
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ-ΛΟΥΔΙΑ-ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Πληροφορίες: Λία Παπαδράγκα
2310 794811, press@axiosdelta.gr
Χαλάστρα, 21 Μαΐου 2010

Αξιός, Κορώνεια – Βόλβη, Κερκίνη, Όλυμπος: «παράθυρα» στη Φύση

Στην Πλατεία Αριστοτέλους θα γιορτάσουν φέτος τα Εθνικά Πάρκα της Κεντρικής Μακεδονίας την 5η Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Οι Φορείς Διαχείρισης των Εθνικών Πάρκων Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης, Λίμνης Κερκίνης και Εθνικού Δρυμού Ολύμπου θα βρίσκονται εκεί για να υποδεχτούν μεγάλους και μικρούς φίλους που θα θελήσουν να ενημερωθούν για τους φυσικούς θησαυρούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και να παίξουν περιβαλλοντικά παιχνίδια και να συμμετέχουν στον διαγωνισμό ζωγραφικής για παιδιά.

Στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται με τη στήριξη του Δήμου Εχεδώρου, συμμετέχουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και Καλλιστώ.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί και θα διαρκέσει ως τις 7 το απόγευμα. Από τις 11.30 ως τις 13:30 θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά, ενώ στις 13:00 θα απονεμηθούν τα βραβεία, που θα είναι τα βιβλία των εκδόσεων Polaris « Ο χάρτης των κλιματικών αλλαγών» των Κίρστιν Ντάουν και Τόμας Ε. Ντάουνινγκ, καθώς και «Έξι βαθμοί: το μέλλον της ανθρωπότητας σε ένα θερμότερο πλανήτη» του Μαρκ Λίνας.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να γνωρίσουν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης τους φυσικούς αυτούς θησαυρούς που βρίσκονται τόσο κοντά στην πόλη και προσφέρουν εξαιρετικές δυνατότητες αναψυχής, επαφής με τη φύση και την άγρια ζωή. Παράλληλα, στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για την ανάγκη προστασίας αυτού του φυσικού πλούτου.

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ – ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

Η προστατευόμενη περιοχή Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα είναι ένα από τα πιο σημαντικά υγροτοπικά συστήματα της Ελλάδας και της Ευρώπης. Τα ποτάμια, οι λιμνοθάλασσες, οι αλμυρόβαλτοι, τα εύφορα χωράφια και η θάλασσα παρέχουν καταφύγιο για την επιβίωση εκατοντάδων ειδών ζώων και φυτών, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν την ευημερία για τους ανθρώπους που την κατοικούν.

Η περιοχή προστατεύεται από τη Συνθήκη Ραμσάρ για τους υγροτόπους, ενώ παράλληλα ανήκει στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών της Ευρώπης Natura 2000. Το καθεστώς προστασίας ήρθε κυρίως ως αναγνώριση της μεγάλης ορνιθολογικής αξίας της περιοχής (έχουν καταγραφεί 278 είδη πουλιών, δηλαδή σχεδόν το 63% των ειδών που έχουν παρατηρηθεί στην Ελλάδα) χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι οικότοποι και τα υπόλοιπα είδη χλωρίδας και πανίδας είναι μικρότερης σημασίας.

Τα όρια του Εθνικού Πάρκου ξεκινούν στο Καλοχώρι, σε απόσταση αναπνοής -μόλις δέκα λεπτά- από τη Θεσσαλονίκη, προσφέροντας έτσι μοναδικές δυνατότητες αναψυχής και επαφής με τη φύση στους κατοίκους του αστικού κέντρου.

Ιστοσελίδα: www.axiosdelta.gr

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ, ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΤΕΜΠΩΝ

Το Εθνικό Πάρκο των λιμνών Κορώνειας, Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών αποτελεί ένα οικοσύστημα σπάνιας οικολογικής αξίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η βιοποικιλότητα της περιοχής παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον με 336 διαφορετικά είδη φυτών στα υδατικά και υγροτοπικά οικοσυστήματα και άλλα 800 είδη στα ορεινά, 19 είδη αμφιβίων και ερπετών, 34 είδη θηλαστικών (μεταξύ των οποίων η βίδρα, το τσακάλι και η αγριόγατα) και 266 είδη πουλιών (58,3% του συνολικού αριθμού της Ελλάδας). Στη λίμνη Βόλβη φιλοξενούνται 22 είδη ψαριών, εκ των οποίων ένα είναι ενδημικό, η λιπαριά (Alosa macadonica). Η περιοχή προστατεύεται από τη Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ για τους υγροτόπους και αποτελεί μέλος του δικτύου προστατευόμενων περιοχών της Ευρώπης Natura 2000. Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας –Βόλβης, σταθερά προσανατολισμένος στην ορθολογική διαχείριση του ευαίσθητου αυτού οικοσυστήματος, προχωρά σε έργα προστασίας και ανάδειξης της περιοχής με άξονα την αποκατάσταση της υδρολογικής και οικολογικής ισορροπίας της λεκάνης της Μυγδονίας.

Ιστοσελίδα: www.foreaskv.gr

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ

Η τεχvητή λίμvη Κερκίvης βρίσκεται στo βορειοδυτικό τμήμα τoυ voμoύ Σερρώv. Είvαι έvας από τoυς 10 Υγρότoπoυς Διεθvoύς Σημασίας της Ελλάδας (γvωστoί και ως Υγρότoπoι Ramsar) και ανήκει στο δίκτυο Natura 2000. Η λίμvη δημιoυργήθηκε τo 1932 με τηv κατασκευή εvός φράγματoς στov πoταμό Στρυμόvα με σκοπό την αvάσχεση και συγκράτηση τωv πλημμυρικώv παρoχώv τoυ Στρυμόvα, τη συγκράτηση τωv φερτώv υλώv και την άρδευση της πεδιάδας τωv Σερρώv.

Στη λίμνη και τα βουνά που την περιβάλλουν έχoυv παρατηρηθεί περισσότρα από 300 είδη πουλιών, από τα oπoία 50 περιλαμβάvovται στov Κόκκιvo Κατάλoγo τωv Απειλούμενων Πoυλιώv της Ελλάδας. Η λίμνη Κερκίνη φιλοξενεί το μεγαλύτερα κοπάδια βoυβαλιώv στηv Ελλάδα, ζώα τα οποία είναι πρoσαρμoσμέvα vα ζoυv σε υγρότoπoυς. Σημαvτική είvαι η παρoυσία τωv διαφόρωv φυτικώv ειδώv όπως τα voύφαρα, η μαρσίλεα, τo κίτριvo voύφαρo, η σπιρovτέλλα, τo vερoκάσταvo, η σαλβίvια, τo πoλύγovo κλπ.

Τα τελευταία χρόνια η λίμνη Κερκίνη έχεις καθιερωθεί ως οικοτουριστικός προορισμός και φιλοξενεί κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες οι οποίοι απολαμβάνουν τα υπέροχα τοπία της και έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά την άγρια ζωή.

Ιστοσελίδα: www.kerkini.gr

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ

Ο Όλυμπος, το πιο ψηλό και ιερό βουνό των Ελλήνων, υπήρξε η πρώτη φυσική περιοχή της Ελλάδας που ανακηρύχθηκε Εθνικός Δρυμός, το 1938. Μεγαλοπρεπής και επιβλητικός ο ορεινός όγκος του Ολύμπου βρίσκεται περίπου στο μέσο της ηπειρωτικής Ελλάδας. Είναι μία από τις πιο πλούσιες σε χλωρίδα περιοχές της χώρας μας, με περίπου 1.700 είδη και υποείδη, που αντιστοιχούν περίπου στο 25% της ελληνικής χλωρίδας. Από αυτά, τα 187 χαρακτηρίζονται ως σημαντικά, μεταξύ των οποίων 23 είναι τοπικά ενδημικά, δηλαδή βρίσκονται μόνο στον Όλυμπο. Η πεύκη, η ελάτη, η οξυά, η δρυς, το φιλύκι, το σφενδάμι, η κουτσουπιά, ο μελιός και η κοκορεβυθιά περιλαμβάνονται μεταξύ των πιο σημαντικών ειδών δέντρων και θάμνων. Στον Όλυμπο ζουν επίσης σπάνια και απειλούμενα είδη ζώων. Έχουν καταγραφεί 32 είδη θηλαστικών όπως το αγριόγιδο, το ζαρκάδι, ο λύκος, το κουνάβι, ο σκαντζόχοιρος, ο σκίουρος και ο λαγός, καθώς και 136 είδη πουλιών όπως: ο χρυσαετός και ο φιδαετός, το σαΐνι και ο μαυροπετρίτης.

Ιστοσελίδα: www.olympusfd.gr

Υπό την αιγίδα: Δήμος Εχεδώρου

Με την υποστήριξη: Δήμος Λαγκαδά

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.