Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012”

Προστατευόμενες περιοχές

Το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» του Πράσινου Ταμείου, με συνολικό προϋπολογισμό 1.000.000 €, αποτελεί τη συνέχεια του αντίστοιχου Χρηματοδοτικού Προγράμματος του ΠΤ του 2011, με στόχο την εξασφάλιση μιας σταθερής χρηματοδότησης των ΦΔΠΠ για συμπληρωματικές δράσεις και λοιπές δαπάνες (για διοικητικές υποχρεώσεις, αμοιβές συνεργατών, έργα/ προμήθειες και συντήρηση υλικών & εγκαταστάσεων) που δεν μπορούν να καλυφθούν από το ΕΠΠΕΡΑΑ, που αποτελεί και τη βασική πηγή χρηματοδότησης των ΦΔΠΠ.

Οι 28 ΦΔΠΠ ιδρύθηκαν τα τελευταία 12 χρόνια στο πλαίσιο και για τις ανάγκες της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της χώρας ενώ υπό την αρμοδιότητά τους, βρίσκεται το 30% περίπου των περιοχών του δικτύου Natura 2000. Αποτελούν ΝΠΙΔ κοινωφελούς χαρακτήρα και εποπτεύονται από το ΥΠΕΚΑ. Στις αρμοδιότητές τους συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η κατάρτιση και εφαρμογή των κανονισμών λειτουργίας των προστατευόμενων περιοχών, η παρακολούθηση (monitoring) της κατάστασης διατήρησης των ειδών που προστατεύονται, η παροχή γνωμοδοτήσεων για έργα και δραστηριότητες, η ενημέρωση του κοινού κ.λπ. με στόχο τη διατήρηση των οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Στo πλαίσιο του προγράμματος οι ΦΔΠΠ δύνανται να υποβάλλουν προτάσεις τους, οι οποίες μετά από σχετικό έλεγχο και αξιολόγηση εγκρίνονται από το ΔΣ του Πράσινου Ταμείου για ένταξή τους στο πρόγραμμα και για χρηματοδότηση. Οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα πρέπει να αφορούν σε δράσεις που σχετίζονται με την προστασία και τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, για τις οποίες είναι υπεύθυνοι οι ΦΔΠΠ, καθώς και σε δράσεις σχετικές με την εποπτεία τήρησης των μέτρων αυτών από τρίτους. Ειδικότερα, μπορούν να χρηματοδοτηθούν δράσεις και ενέργειες όπως:

  • γνωμοδοτήσεις, αυτοψίες και έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων για νέα ή υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες στα όρια των περιοχών ευθύνης των ΦΔΠΠ
  • άμεσες δράσεις και μικρής κλίμακας παρεμβάσεις προστασίας και διαχείρισης οικοσυστημάτων και ειδών
  • ανάπτυξη πρωτοβουλιών εθελοντισμού
  • ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης προϊόντων που παράγονται στην προστατευόμενη περιοχή
  • προσέλκυση κοινού και ανάπτυξη συστήματος εξασφάλισης πόρων
  • συγχρηματοδότηση – οικονομική συνεισφορά για συμμετοχή σε προγράμματα και συνεργασίες
  • υπηρεσίες υποστήριξης για μελέτες και τεχνικά έργα τα οποία αδυνατούν οι ΦΔΠΠ να υλοποιήσουν λόγω έλλειψης κατάλληλης διαχειριστικής επάρκειας
  • συμβολή ειδικών επιστημόνων και εξωτερικών συνεργατών στην ωρίμανση έργων ή παρεμβάσεων
  • σύνταξη μελετών, απαραίτητων για την εφαρμογή των διαχειριστικών σχεδίων και των ρυθμίσεων που ορίζει το καθεστώς προστασίας της περιοχής
  • έκτακτες ανάγκες και απρόβλεπτα έξοδα

Οι προϋποθέσεις υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης και ένταξης στο πρόγραμμα, τα κριτήρια αξιολόγησης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, η διαδικασία πληρωμής, οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών, καθώς επίσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προγράμματος αναλύονται στη σχετική πρόσκληση για υποβολή προτάσεων .

Δείτε την Πρόσκληση

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.