Διευκρινίσεις του Φορέα Διαχείρισης για το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης

Δελτία Τύπου ΦΔ ΜΜΕ

Το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης αποτελεί περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής και αισθητικής αξίας, διαθέτοντας στοιχεία τα οποία επιτάσσουν την αειφορική διαχείρισή της. Παράλληλα, τα ιδιαίτερα στοιχεία της φύσης και του τοπίου της περιοχής που καθιστούν αναγκαία τη λήψη μέτρων προστασίας, αποτελούν ή μπορούν να αποτελέσουν κύρια στοιχεία ενδιαφέροντος από πλευράς ανάπτυξης της περιοχής.

Οι διαμορφούμενες εξελίξεις στον κοινωνικό τομέα (οικονομική κρίση, Δημογραφικά προβλήματα, δραστηριότητες και ανάγκες, προβλήματα διοίκησης και διαχείρισης κ.ά.) καθιστούν απαραίτητη την επίλυση του προβλήματος ανταγωνισμού μεταξύ προστασίας και χρήσης του χώρου για παραγωγικές και άλλες δραστηριότητες, μέσω της διαμόρφωσης αρχών και κανόνων χρήσης των φυσικών πόρων, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος αλλά και η αειφορική και ολοκληρωμένη χρήση των πόρων της περιοχής.

Στο πνεύμα των αναφερομένων στην παραπάνω παράγραφο, το υποέργο 2 του Τεχνικού Δελτίου του Έργου του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης» αφορά την εκπόνηση του πενταετούς Σχεδίου Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης.

Το Σχέδιο Διαχείρισης προβλέπεται από το άρθρο 15 του Ν.2742/99 παράγραφος 2 για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται προστατευόμενες βάσει των άρθρων 18 και 19 του Ν. 1650/86, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3937/2011, ως αρμοδιότητα και ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων Διαχείρισης.

Η μελέτη «Σχέδιο Διαχείρισης – Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης» θα περιλαμβάνει:

Ειδική Μελέτη διαχείρισης του τουρισμού:

Το Σχέδιο Διαχείρισης θα συνοδεύεται από ειδική μελέτη αξιολόγησης και διαχείρισης του τουρισμού στην περιοχή, καθώς και ανάλυση της φέρουσας ικανότητας και των προοπτικών για τουριστική ανάπτυξη, πάντα σε συνάρτηση με τους σκοπούς διαχείρισης της περιοχής.

Μελέτη οικονομοτεχνικής βιωσιμότητας του Φορέα Διαχείρισης:

Θα είναι συσχετισμένη και με τα μέτρα διαχείρισης της περιοχής του Εθνικού Πάρκου στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, καθώς είναι επιθυμητό οι Φ.Δ. να αποκτήσουν δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης.

Μελέτη διαχείρισης της βόσκησης:

Μία από τις κυριότερες παραγωγικές δραστηριότητες του τοπικού πληθυσμού είναι η κτηνοτροφία, η οποία πολύ συχνά ασκείται εντός ή περιμετρικά περιοχών μεγάλης οικολογικής αξίας. Για το λόγο αυτό θα ενταχθεί στο Σχέδιο Διαχείρισης μελέτη διαχείρισης της βόσκησης στην προστατευόμενη περιοχή.

Μελέτη διαχείρισης της αλιείας

Στο σχέδιο διαχείρισης θα ενταχθεί ενότητα για την ανάλυση της αλιευτικής ικανότητας της περιοχής, έτσι ώστε να αξιολογηθεί η παρούσα κατάσταση και να εκτιμηθεί η φέρουσα ικανότητα της περιοχής, με στόχο την παροχή στοιχείων για μελλοντική αξιοποίηση της δραστηριότητας αυτής είτε τουριστικά, είτε ακόμα και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κανονισμός λειτουργίας του ΕΠΟΡ:

Τέλος, παράλληλα με το Σχέδιο Διαχείρισης από το Υποέργο αυτό θα προκύψει και ο Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης.

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, προκειμένου να υλοποιήσει την εν λόγω μελέτη, η οποία απορρέει, ως υποχρέωσή του ίδιου και κατά προέκταση του Ελληνικού Κράτους, σε συμμόρφωση και εναρμόνιση με την Ελληνική και την Κοινοτική νομοθεσία, και μην έχοντας τη δυνατότητα να προβεί ο ίδιος σε διαδικασίες ανάθεσης μελέτης με τεχνικό αντικείμενο, όπως η εν λόγω μελέτη, ελλείψει της απαραίτητης τεχνικής υπηρεσίας και της απαιτούμενης διαχειριστικής επάρκειας, απευθύνθηκε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης.

Η Σύμβαση αυτή αφορά αποκλειστικά τις διαδικασίες ανάθεσης, παρακολούθησης και παραλαβής της σχετικής μελέτης, η οποία θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από πιστώσεις του Φορέα Διαχείρισης, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, στο οποίο είναι ήδη ενταγμένη.

ΠΗΓΗ

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.