Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων: ΕΠΠΕΡΑΑ Άξονας 1

Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές –Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

Χωρίς χρονικό όριο υποβολής, αλλά μέχρι εξαντλήσεως της χρηματοδότησης.

Προσκλήσεις Άξονα 1

01.05 Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) ή και Εξοικονόμηση ενέργειας (ΕΞΕ) σε δημόσια κτίρια (αρχείο zip)

Η πρόσκληση αφορά κτίρια Υπουργείων, όπως είναι και τα κτίρια των Φορέων Διαχείρισης που χτίσθηκαν ως Κέντρα Πληροφόρησης και πιθανών άλλα κτίρια ιδιοκτησίας ΥΠΕΚΑ ή άλλων υπουργείων ή ΝΠΔΔ, που τα χρησιμοποιούν οι Φορείς.

Αναλυτικότερα δύναται να χρηματοδοτηθούν:

Α. Οι ακόλουθες δράσεις ΑΠΕ:

 1. Κεντρικά ηλιοθερμικά συστήματα παραγωγής θερμού νερού (ηλιακά πάνελ ή άλλου τύπου ηλιακοί συλλέκτες, ικριώματα, σωληνώσεις, εναλλάκτες, κυκλοφορητές, συστήματα ελέγχου και αυτοματισμών, υποστηρικτικά συστήματα κλπ).
 2. Συστήματα εκμετάλλευσης αβαθούς γεωθερμίας (οριζόντιοι εναλλάκτες εδάφους, αντλίες θερμότητας, εναλλάκτες θερμότητας, κυκλοφορητές, σωληνώσεις, συστήματα ελέγχου και αυτοματισμών, υποστηρικτικά συστήματα, τερματικές μονάδες, στοιχεία μονάδας ανεμιστήρα κλπ).
 3. Άλλα συστήματα εκμετάλλευσης ΑΠΕ για παραγωγή θερμικής και ψυκτικής ενέργειας, καθώς και αντλίες θερμότητας των οποίων ο εποχιακός βαθμός απόδοσης (SPF) είναι μεγαλύτερος από 1,15 Χ 1/η, όπου η είναι ο λόγος της συνολικής ακαθάριστης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προς την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2009/28/ΕΚ. Μέχρι να καθορισθεί νομοθετικά η τιμή του η, ο SPF πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 3,3.
 4. Σύνδεση με Δημόσιο Δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) ή εγκαταστάσεων αποθήκευσης.
 5. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Μηχανοστασίου.

Β. Οι ακόλουθες δράσεις ΕΞΕ:

 1. Προσθήκη θερμομόνωσης (μόνο στο κέλυφος και στο δώμα ή τη στέγη).
 2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων (αντικατάσταση παλαιών ξύλινων, σιδερένιων κουφωμάτων με σύγχρονα πιστοποιημένα, αντικατάσταση μονών υαλοπινάκων με διπλούς ή με υαλοπίνακες νέας τεχνολογίας, ειδικής επεξεργασίας: ανακλαστικών, low- e, κλπ).
 3. Παθητικά ηλιακά συστήματα, (όπως τοίχοι μάζας, τοίχοι Trombe, ηλιακοί χώροι και αίθρια).
 4. Συστήματα φυσικού φωτισμού και αερισμού, εξωτερικά συστήματα ηλιοπροστασίας των ανοιγμάτων του κτιρίου (μόνιμα στοιχεία εκτός τεντών και κουρτινών).
 5. Συστήματα μηχανικού δροσισμού – αερισμού, (free cooling, ανεμιστήρες οροφής κτλ).
 6. Φύτευση δώματος εκτατικού τύπου (χλόη, άνθη, βότανα, ποώδη φυτά, υγρομονώσεις, αντιμετώπιση της υπερχείλισης των ομβρίων υδάτων κλπ).
 7. Αντικατάσταση συστήματος καυστήρα/λέβητα με σύστημα που κάνει χρήση ΑΠΕ, ή φυσικού αερίου, ή υγραερίου.
 8. Αντικατάσταση παλαιού συστήματος κλιματισμού με νέο κεντρικό σύστημα υψηλής απόδοσης.
 9. Λοιπές παρεμβάσεις που αφορούν σε σύστημα αντιστάθμισης στον καυστήρα / λέβητα σε συνδυασμό με μόνωση σωληνώσεων κλπ.
 10. Εγκατάσταση συστημάτων μετρήσεων, παρακολούθησης, καταγραφής, επεξεργασίας και προβολής -επιτόπου και διαδικτυακώς- των λειτουργικών στοιχείων και αποτελεσμάτων των ενεργειακών συστημάτων του κτιρίου, όπως ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια (BEMS).

Γ. Οι ακόλουθες υποστηρικτικές και λοιπές δράσεις:

 1. Υπηρεσίες Τεχνικού – Ενεργειακού Συμβούλου.
 2. Τεχνικές Μελέτες (οι Μελέτες Εφαρμογής και τα Τεύχη δημοπράτησης τα οποία θα κληθεί ο δικαιούχος να υποβάλει μετά την κατ’ αρχήν έγκριση της πρότασης, στο πλαίσιο οριστικοποίησης της ένταξής της).
 3. Ενεργειακές επιθεωρήσεις με βάση τον εγκεκριμένο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Κατά το πέρας της υλοποίησης του έργου θα γίνουν “Ex post” Ενεργειακές επιθεωρήσεις – από Ενεργειακούς Επιθεωρητές του συσταθησομένου Σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών- ώστε να αποδεικνύεται η άρτια, κατά την παρούσα πρόσκληση, κατασκευή του.
 4. Δράσεις δημοσιότητας (Πινακίδες έργου, Φυλλάδια ενημέρωσης και προβολής, Οδηγοί, Εγχειρίδια, Ιστότοποι κλπ)
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.