Δελτίο τύπου: Περί συγχωνεύσεων Φορέων Διαχείρισης

Δελτία τύπου Ελληνική Φύση

09/08/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Στην προσπάθειά μας να πείσουμε για την άνευ επιστημονικής τεκμηρίωσης και οικονομικής σκοπιμότητας δρομολογούμενη συγχώνευση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Φ.Δ.Π.Π.), καθώς και της ανάδειξης μερικών μόνο από τα προβλήματα που θα επιφέρει μία τέτοια πράξη, ο Πανελλαδικός Σύλλογος Εργαζομένων στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και το Δίκτυο Προέδρων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, εκδίδουμε από κοινού το παρόν Δελτίο Τύπου, ελπίζοντας έστω και την ύστατη στιγμή στην εξαίρεση των Φορέων Διαχείρισης Π.Π. από τις ανακοινωθέντες συγχωνεύσεις οργανισμών του Δημοσίου τομέα.
Παρακαλούνται θερμά οι αποδέκτες της παρούσας επιστολής να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τα παρακάτω, καθώς η δρομολογούμενη συγχώνευση των Φ.Δ.Π.Π. θα έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα:

  1. Την καθυστέρηση υλοποίησης των δεσμεύσεων που έχουν τεθεί στο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης κάθε Φ.Δ.Π.Π., με αποτέλεσμα την καθυστέρηση υλοποίησης της Πράξης και την μη τήρηση των τεθέντων χρονοδιαγραμμάτων. Η εμπειρία από τις πρόσφατες τροποποιήσεις Τεχνικών Δελτίων επέφερε καθυστερήσεις από ένα έως και ενάμιση έτος. Το αποτέλεσμα αυτής της καθυστέρησης αν και γνωστό, αξίζει να επισημανθεί ξανά: Απλήρωτοι εργαζόμενοι, απλήρωτες ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές με συνέπεια την συσσώρευση οφειλών και την δημιουργία μη επιλέξιμων προστίμων, απλήρωτοι προμηθευτές, «πάγωμα» όλων των δράσεων (φύλαξη, επιστημονική έρευνα, ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, κ.ά.) των Φορέων Διαχείρισης και προμηθευτές ή αναδόχους να απειλούν με δικαστικές διεκδικήσεις των οφειλομένων. Τα ανωτέρω, εγκλώβισαν κατά το πρόσφατο παρελθόν τους Φ.Δ.Π.Π. σε ένα φαύλο κύκλο αδυναμίας χρηματοδότησης και επομένως μη υλοποίησης των Τεχνικών Δελτίων, δεδομένου ότι για την εκταμίευση των χρηματοδοτήσεων απαιτείται η ύπαρξη φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που προφανώς δεν υπήρχε η δυνατότητα να εκδοθούν.
  2. Την αλλαγή όλων των Αποφάσεων Αυτεπιστασίας, στις οποίες περιγράφεται η συντριπτική πλειοψηφία των δράσεων των Φ.Δ.Π.Π. καθώς και το σύνολο των λειτουργικών αναγκών (μισθοδοσία, φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές, πάγια έξοδα, κλπ). Τροποποίηση πράξης ΕΣΠΑ λόγω αλλαγής δικαιούχου, οικονομικού και φυσικού αντικειμένου, σημαίνει παύση πληρωμών και μη απορρόφησης κονδυλίων από το ΕΣΠΑ με συνέπεια το οικονομικό αδιέξοδο των Φ.Δ.Π.Π. και το ξεκίνημα ενός νέου φαύλου κύκλου. Επισημαίνουμε επίσης, ότι το προσωπικό των Φ.Δ.Π.Π. έχει προσληφθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες υλοποίησης του ΕΠΠΕΡΑΑ και η οποιαδήποτε μεταβολή στην εργασιακή του σχέση θα έθετε σε κίνδυνο την υλοποίηση του έργου με συνεπακόλουθους κινδύνους αστοχιών χρονοδιαγραμμάτων και απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων.
  3. Για τον ορισμό νέων Προέδρων και Δ.Σ. σε συγχωνευμένους Φ.Δ.Π.Π. θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει προηγηθεί η αλλαγή του συνόλου του θεσμικού πλαισίου που διέπει τους Φ.Δ. (π.χ. Ν.2742/99, Ν.3044/2005, ΦΕΚ Καθορισμού αριθμών μελών Δ.Σ.) καθώς και αλλαγή στους κανονισμούς λειτουργίας ΔΣ, προσωπικού, οικονομικής διαχείρισης, προμηθειών- ανάθεσης υπηρεσιών, μελετών. Χωρίς την αλλαγή των παραπάνω νομοθετημάτων και κανονισμών δεν θα μπορεί να υλοποιηθεί η ενταγμένη πράξη στο ΕΣΠΑ. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τους κανονισμούς και το σύστημα διαχείρισης του ΕΣΠΑ, όλοι οι δικαιούχοι (και οι Φ.Δ.Π.Π.) θα πρέπει να έχουν συμβασιοποιήσει όλες τις προμήθειες, τις μελέτες και τις υπηρεσίες που έχουν δεσμευτεί κατά την υλοποίηση της πράξης εντός του 2013. Οι ανωτέρω περιγραφόμενες καθυστερήσεις που θα προκληθούν από τις δρομολογούμενες συγχωνεύσεις Φ.Δ.Π.Π. οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που θέτει το ΕΣΠΑ με αποτέλεσμα την μη απορρόφηση σημαντικών ευρωπαϊκών κονδυλίων που θα μείνουν για ακόμη μία φορά αδιάθετα.
  4. Το μεγαλύτερο υποέργο των Φ.Δ.Π.Π. αφορά την Επιστημονική Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας, α) των Παραρτημάτων II, IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και β) των πουλιών του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΕ που αποτελεί συμβατική υποχρέωση της χώρας μας προς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ανωτέρω Κοινοτικές Οδηγίες, αποτελεί εθνική υποχρέωση της χώρας μας η σύνταξη ετήσιας εξαετούς έκθεσης για την κατάσταση διατήρησης των ειδών των κοινοτικών οδηγιών για την περίοδο 2006 – 2012, βασιζόμενη επιστημονική έρευνα πεδίου (on site). Ήδη διανύουμε την περίοδο της παράτασης ενός έτους που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επισημαίνουμε ότι αρκετοί Φ.Δ.Π.Π. έχουν ολοκληρώσει τους διαγωνισμούς τους για το έργο της Παρακολούθησης ενώ οι υπόλοιποι είτε βρίσκονται στο στάδιο της διενέργειας των διαγωνισμών είτε αναμένουν τις τελικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ. Σημειώνεται ότι πρόκειται για ανοιχτούς διεθνείς διαγωνισμούς. Οποιαδήποτε μεταβολή αυτή την στιγμή στην υλοποίηση των Τεχνικών Δελτίων των Φ.Δ.Π.Π. και συνεπακόλουθα στις διαγωνιστικές διαδικασίες, θα βγάλει το υποέργο της Επιστημονικής Παρακολούθησης κάθε Φ.Δ.Π.Π. εκτός χρονοδιαγράμματος και επομένως μη τήρησης της εθνικής υποχρέωσης, κάτι που συνεπάγεται μεταξύ άλλων και σημαντικά πρόστιμα για τη χώρα μας.
  5. Επιπλέον Κοινοτικοί Πόροι που προέρχονται ή θα προέλθουν στο μέλλον από την συμμετοχή των Φ.Δ.Π.Π. στην υλοποίηση ή στην υποβολή προτάσεων των οποίων εκκρεμεί η έγκρισή τους σε άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, όπως LIFE, INTERREG, κ.ά., κινδυνεύουν να χαθούν καθώς οι καθυστερήσεις από τις απαιτούμενες αλλαγές στα νέα συγχωνευμένα σχήματα (βλ. ανωτέρω) θα θέσουν αυτομάτως εκτός χρονοδιαγραμμάτων και επομένως επιλεξιμότητας αυτά τα προγράμματα.

Όπως ήδη έχουμε αναλύσει και ανωτέρω αλλά και με πρόσφατες επιστολές μας, η λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς το σύνολο των λειτουργικών δαπανών και δράσεων καλύπτονται από Κοινοτικούς Πόρους και διοικούνται από άμισθα Δ.Σ. και Προέδρους.

Για να γίνει λοιπόν κατανοητή η σκοπιμότητα των δρομολογούμενων συγχωνεύσεων, παρακαλούμε πολύ τα αρμόδια Υπουργεία (ΠΕΚΑ, Διοικ. Μεταρρύθμισης, Οικονομικών) να τεκμηριώσουν και να μας γνωρίσουν με ποιόν τρόπο και πόση υπολογίστηκε ότι θα είναι η εξοικονόμηση πόρων που θα προέλθει από τη συγχώνευση των Φ.Δ.Π.Π. και αν έχουν συνυπολογίσει τον (βέβαιο) κίνδυνο επιβολής προστίμων στην χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μη τήρηση των υποχρεώσεων της χώρας που απορρέουν από τις Κοινοτικές Οδηγίες. Γενικές αναφορές περί «επίτευξης οικονομίας κλίμακας» από τις συγχωνεύσεις, δεν επαρκούν για την περίπτωση των Φ.Δ.Π.Π. Υπενθυμίζουμε ότι σε παλαιότερη περίπτωση, μόνο για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, είχε επιβληθεί πρόστιμο ύψους 48.000.000 Ευρώ, το οποίο βρίσκεται σε αναστολή. Όλα τα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία όλων των Φ.Δ.Π.Π. στο πρόγραμμα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για την περίοδο 2007-2013 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 102.582.122,79 Ευρώ.

Με την παραπάνω ανάλυση γίνεται καταφανές ότι οι δρομολογούμενες συγχωνεύσεις Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, όχι μόνο δεν δημιουργούν δημοσιονομικό όφελος αλλά αντίθετα θα προκαλέσουν δημοσιονομική ζημία. Αν συνυπολογίσουμε και την περιβαλλοντική ζημία που θα υποστούν οι Προστατευόμενες Περιοχές της χώρας μας, για την ανάλυση των οποίων θα χρειαστούν πολλές σελίδες!!!, εύλογα αναρωτιέται κανείς για ποιο λόγο επιλέγηκαν οι Φ.Δ.Π.Π. «για την πρώτη αυτή πιλοτική φάση του εγχειρήματος συγχωνεύσεως φορέων» (από ανακοίνωση Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης).

Περιμένουμε τεκμηριωμένες απαντήσεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.