5η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Πανελλαδικού Συλλόγου Εργαζομένων στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Ελληνική Φύση Συνελεύσεις

Το Δ.Σ. του Πανελλαδικού Συλλόγου Εργαζόμενων στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ», σύμφωνα με το Νόμο και τα άρθρα 13, 14 και 15 του Καταστατικού του, καλεί τα μέλη του και τους εργαζόμενους στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που επιθυμούν να γίνουν μέλη, στην 5η Γενική Τακτική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα το Σάββατο 22 Μαρτίου 2014 και ώρα 10.30 πμ στο Εργατικό Κέντρο Πατρών.

Για να επιτευχθεί απαρτία θα πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, σύμφωνα με το Καταστατικό. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, όπως ορίζεται στο Καταστατικό, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση το Σάββατο 29 Μαρτίου 2014 και ώρα 10.30 πμ στον ίδιο τόπο και θα θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, όσα τακτικά μέλη και αν παρίστανται.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ή η ψηφοφορία δι’ αντιπροσώπων. Στη Γ.Σ. παίρνουν μέρος τα μέλη που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα. Οικονομικά τακτοποιημένα θα θεωρηθούν τα μέλη που θα έχουν καταβάλλει τις όλες τις συνδρομές τους έως και για το έτος 2013 μέχρι την ημέρα της ΓΣ. Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί και την ημέρα της ΓΣ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
  2. Έγκριση Απολογισμού Δραστηριότητας του Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Οικονομικής Διαχείρισης έτους 2013.
  4. Έγκριση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2014.
  5. Έγκριση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  6. Συζήτηση – ενημέρωση για την έναρξη του διαλόγου για Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών.
  7. Θέματα λειτουργίας Σωματείου (Διαγραφή μελών, επικοινωνία, κ.α.).
  8. Διάφορα – ανακοινώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.8 μπορούν να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της τακτικής Γ.Σ. θέματα που υποβάλλονται από το 1/10 τουλάχιστον των τακτικών μελών με γραπτή τους αίτηση στο Δ.Σ. επτά ημέρες τουλάχιστον πριν από την πραγματοποίησή της. Επίσης, θέματα προς συζήτηση και ψηφίσματα μπορούν να κατατίθενται γραπτά στην αρχή της ΓΣ, στο Προεδρείο, από οποιοδήποτε μέλος. Η συζήτηση τους πριν από την ημερησία διάταξη απαιτεί την έγκριση της πλειοψηφίας των παρόντων μελών.

Για την καλύτερη και ταχύτερη συζήτηση του 2ου, 3ου και 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, θα σας αποσταλούν στα προσωπικά σας e-mail σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την ημερομηνία διενέργειας της Γ.Σ., τα σχετικά αρχεία και Πίνακες που τα συνοδεύουν.

 

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.