Επιστολή Σωματείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ προς Πρωθυπουργό

Δελτία τύπου Ελληνική Φύση

Κερκίνη Σερρών, 25/07/2012

Θέμα: Συγχώνευση στους Φ.Δ. Προστατευόμενων Περιοχών

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας εκτός από συνταγματική υποχρέωση θα πρέπει να αποτελεί και προτεραιότητα της πολιτείας έτσι ώστε να επιτευχθεί τόσο η προστασία της βιοποικιλότητας όσο και η αειφορική ανάπτυξη με συνεπακόλουθα μεγάλα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Στο πλαίσιο αυτό, η προστασία και στήριξη των θεσμοθετημένων Προστατευόμενων Περιοχών και των Φορέων Διαχείρισής τους, θα πρέπει να αποτελεί το κύριο πεδίο άσκησης πολιτικής για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Με αφορμή την από 24 Ιουλίου επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την οποία στους προς συγχώνευση οργανισμούς περιλαμβάνονται οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) οι οποίοι συγχωνεύονται από 28 ΦΔ σε 14 «κατά προσέγγιση» ανά περιφέρεια, κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη των θέσεων μας προκειμένου να λάβετε γνώση και να λάβουμε την επίσημη θέση των κοινοβουλευτικών κομμάτων επί του θέματος.

Σας γνωρίζουμε λοιπόν, ότι οι Φ.Δ.Π.Π. από την ίδρυσή τους μέχρι και σήμερα λειτούργησαν χρηματοδοτούμενοι αποκλειστικά από ευρωπαϊκά προγράμματα, κυρίως από το ΕΠΠΕΡ και από το 2010 από το ΕΠΠΕΡΑΑ, μέσω των οποίων υποστηρίχθηκαν τόσο τα λειτουργικά και μη ανελαστικά έξοδα των Φ.Δ. όσο και τις διαχειριστικές τους δράσεις. Η συμβολή των Φ.Δ.Π.Π. στην αύξηση της απορροφητικότητας των κοινοτικών πόρων και στη δημιουργία συνθηκών τοπικής κυρίως ανάπτυξης μέσα από την χρηματοδότησή τους από το ΕΠΠΕΡΑΑ, είναι προφανής και εξαιρετικά σημαντική.

Οι δρομολογούμενες συγχωνεύσεις των Φορέων Διαχείρισης δεν θα επιφέρουν κανενός είδους οικονομικό όφελος δεδομένου ότι, όπως ήδη αναφέρθηκε, από την λειτουργία τους δεν επιβαρύνεται ο τακτικός προϋπολογισμός ούτε κατ΄ ελάχιστο. Ομοίως δεν υπάρχει επιβάρυνση ούτε από την λειτουργία των Διοικητικών Συμβουλίων των Φ.Δ., καθώς τόσο τα μέλη των Δ.Σ. όσο και οι Πρόεδροί τους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς καμία αμοιβή. Γίνεται σαφές λοιπόν ότι στην περίπτωση των συγχωνεύσεων των Φ.Δ.Π.Π. δεν πληρείται το βασικό κριτήριο της συνολικής διαδικασίας των συγχωνεύσεων οργανισμών του Δημοσίου, που σύμφωνα με την δήλωση του αρμόδιου Υφυπουργού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Βολουδάκη, θα είναι «το κόστος για τον φορολογούμενο και το παραγόμενο έργο».

Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει καμία απολύτως τεκμηρίωση σχετικά με το όφελος που θα προκύψει σε επίπεδο διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών, ώστε να δικαιολογούνται οι συγχωνεύσεις σε διαχειριστικό επίπεδο. Το αποτέλεσμα στη διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών θα είναι μάλλον αρνητικό, σύμφωνα και με τις επίσημες τοποθετήσεις όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιακών και μη παραγόντων. Σημειώνουμε δε, ότι έχει ήδη ανατεθεί από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία σε εξωτερικό Νομικό Σύμβουλο η επεξεργασία σχεδίου νόμου που θα αναμορφώνει το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο των Ν. 2742/99 & 3937/11 λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Κλείνοντας, σας γνωρίζουμε ότι οι ΦΔ έχουν ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες υλοποίησης πλήθους προκηρύξεων και συμβάσεων, μεταξύ των οποίων και τις προκηρύξεις της Επιστημονικής Παρακολούθησης ειδών και τύπων οικοτόπων, προκειμένου η Ελλάδα να καταθέσει έκθεση για την πρόοδο εφαρμογής της Οδηγίας 92/43 εντός του 2013, κάτι που αποτελεί εθνική υποχρέωση ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της εφαρμογής της σχετικής Οδηγίας.

Παρακαλούμε για την άμεση τοποθέτηση σας επί του θέματος των συγχωνεύσεων τω ν ΦΔΠΠ και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΚΚΑΣ
Η Γεν. Γραμματέας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΛΛΑΡΟΥ
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.