Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Συνελεύσεις

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

05 Ιανουαρίου 2010
Αρ. πρωτ.: 2/2010

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η: 1η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μελών του Πανελλαδικού Συλλόγου Εργαζομένων στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλαδικού Συλλόγου Εργαζομένων στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ», σύμφωνα με το Νόμο, το άρθρο 13, 14 και 15 του Καταστατικού, καλεί τα Μέλη του και τους εργαζόμενους στους Φορείς Διαχείρισης που επιθυμούν να γίνουν μέλη, στην 1η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο και Κυριακή 16 και 17 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων.

Για να επιτευχθεί απαρτία θα πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον 32 μέλη που έχουν τακτοποιήσει, ως την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης, τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σύλλογο. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, όπως αυτή ορίζεται από το Καταστατικό (παρόντα το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών), η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση, το Σάββατο και την Κυριακή 23 και 24 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 10:00 π.μ., στον ίδιο τόπο και θα θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, όσα Μέλη και αν παρίστανται.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 (παρ. 2), δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ή ψηφοφορία δι΄ αντιπροσώπων. Στη Γ.Σ. παίρνουν μέρος τα μέλη που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την προσέλευση και τη συμμετοχή των Μελών. Τα μέλη μπορούν να πληρώσουν τη συνδρομή τους και την ημέρα της Γ.Σ. Τα μέλη που δεν έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή του έτους 2010, λόγω των γνωστών οικονομικών δυσκολιών που θα υπάρξουν, θα θεωρηθούν οικονομικά τακτοποιημένα τα μέλη που θα έχουν καταβάλει τη συνδρομή (50€) του έτους 2009.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Απολογισμός της δραστηριότητας του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απολογισμός της Οικονομικής Διαχείρισης μέχρι και την ημέρα της Γ.Σ., οικονομικές υποχρεώσεις μελών, εγγραφή νέων μελών σωματείου.

3. Εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Προστατευόμενων Περιοχών (ΠΠ) της χώρας μας:

• Θεσμοθετημένη διαχείριση περιοχών που ανήκουν στο Δίκτυο φύση 2000. Επικαιροποίηση/αναμόρφωση των σχετικών συμπερασμάτων της δεύτερης συνάντησης των Φορέων Διαχείρισης (ΦΔ) πραγματοποιήθηκε στις 29-31 Οκτωβρίου 2009 στα Χανιά
• Εφαρμογή/ συμπλήρωση/ αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη θέσπιση, διαχείριση και λειτουργία των ΠΠ
• Θέσεις συλλόγου στην πρόταση των 10 ΜΚΟ για «ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο προστασίας της βιοποικιλότητας»

4. Διαχείριση και λειτουργία ΠΠ που έχουν ΦΔ:

• Φορείς Διαχείρισης και Διοικητικά Συμβούλια
• Ανθρώπινο δυναμικό
• Χρηματοδότηση φορέων
• Παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων και μέτρων διαχείρισης
• Φύλαξη
• Γνωμοδοτήσεις και αρμοδιότητες ΦΔ
• Προγράμματα Κατάρτισης και Επιμόρφωσης
• Στήριξη λειτουργίας ΦΔ σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο

5. Προβλεπόμενες δραστηριότητες για το 2010.

6. Ανακοινώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 8), μπορούν να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταση της έκτακτης Γ.Σ. θέματα που υποβάλλονται από το 1/10 τουλάχιστον των τακτικών μελών με γραπτή τους αίτηση στο Δ.Σ. επτά ημέρες τουλάχιστον πριν από την πραγματοποίησή της. Επίσης, θέματα προς συζήτηση και ψηφίσματα μπορούν να κατατίθενται γραπτά στην αρχή της Γ.Σ., στο Προεδρείο, από οποιοδήποτε μέλος. Η συζήτησή τους πριν από την ημερησία διάταξη απαιτεί την έγκριση της πλειοψηφίας των παρόντων.

Ο Πρόεδρος
Βασίλης Κουρούτος
Η Γενική Γραμματέας
Λία Παπανδράγκα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

  1. Ένα Τακτικό Μέλος, για να έχει δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ., πρέπει να έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. (Ετήσια Συνδρομή Μέλους: €50,00).
  2. Επειδή η έκτακτη ΓΣ είναι «συνάντηση εργασίας» μπορούν να παρευρίσκονται και πρόσωπα ή και εκπρόσωποι φορέων που δεν είναι μέλη του Συλλόγου, ως παρατηρητές, που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της έκτακτης ΓΣ με δικαίωμα λόγου και παρουσίας (με την συναίνεση της ΓΣ), στα πλαίσια της κόσμιας ανάδειξης των απόψεων τους.
  3. Στο φόρουμ του συλλόγου έχουν αναρτηθεί ως «κείμενα εργασίας» της έκτακτης ΓΣ:
  • Τα συμπεράσματα της συνάντησης στα Χανιά
  • το κείμενο των θέσεων του συλλόγου που κατατέθηκε στο ΥΠΕΚΑ
  • την πρόταση των 10 ΜΚΟ για ««ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο προστασίας της βιοποικιλότητας» και
  • το κείμενο «Βαβίζου»
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.