Η Επιτροπή αρχίζει διαβουλεύσεις για τα LIFE+ και Natura 2000

Προστατευόμενες περιοχές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε δύο ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις με θέμα το περιβάλλον. Η πρώτη διαβούλευση αφορά το επόμενο χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον, το οποίο θα διαδεχθεί το LIFE+ μετά την λήξη ισχύος του, στα τέλη του 2013. Η δεύτερη αφορά τη χρηματοδότηση του Natura 2000, του δικτύου προστατευόμενων περιοχών της ΕΕ. Και οι δύο διαβουλεύσεις θα διαρκέσουν μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου 2011.

Για το LIFE+ ζητούνται απόψεις σχετικά με τους αντικειμενικούς σκοπούς, τις προτεραιότητες και τους τρόπους στήριξης. Η ηλεκτρονική αυτή διαβούλευση εντάσσεται σε έναν ευρύτερο δημόσιο διάλογο, η δε Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα στην κατάρτιση πρότασης για νέο χρηματοδοτικό μέσο. Ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες είναι εισηγήσεις από εθνικές, περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις, εμπλεκόμενους παράγοντες περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, από τον ιδιωτικό τομέα και το ευρύ κοινό. Η διαβούλευση συνίσταται σε 19 ερωτήσεις διαθέσιμες σε έξι γλώσσες της ΕΕ. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε συμμετοχές μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου και διαθέσιμη σε έξι γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά, γερμανικά και πολωνικά). Το LIFE έχει συνεισφέρει, από το 1992 και μετά, πάνω από 2 δις € στην περιβαλλοντική προστασία. Πρόσβαση στη διαβούλευση μπορείτε να έχετε μέσω της ιστοσελίδας http://ec.europa.eu/environment/consultations/life.htm#_en.htm

Η δεύτερη διαβούλευση, η οποία αφορά τη χρηματοδότηση του Natura 2000, θα συμβάλει στην κατάρτιση ανακοίνωσης που πρόκειται να εκδοθεί το καλοκαίρι του 2011, στην οποία θα αξιολογείται η τρέχουσα αντίληψη για τη χρηματοδότηση του δικτύου. Στη διαβούλευση το ζητούμενο είναι κατά πόσον η μέχρι τούδε ακολουθούμενη προσέγγιση υπήρξε επαρκής για την αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου και εξετάζονται τρόποι για τη μεγέθυνση των μέχρι στιγμής επιτυχιών. Επιζητείται η διατύπωση των απόψεων των δημόσιων αρχών, του ιδιωτικού τομέα, των εμπλεκόμενων παραγόντων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και των ενδιαφερόμενων πολιτών. Η διαβούλευση συνίσταται σε 10 ερωτήσεις, αν και ευπρόσδεκτες είναι και οι ελεύθερες ερωτήσεις και σχόλια. Το Natura 2000, ακρογωνιαίος λίθος της ενωσιακής πολιτικής για τη βιοποικιλότητα, αποτελεί το μεγαλύτερο διασυνδεδεμένο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο. Τώρα καλύπτει σχεδόν το 18% της χερσαίας επιφάνειας της ΕΕ. Η διαβούλευση, που διατίθεται σε έξι γλώσσες, ολοκληρώνεται στις 17 Φεβρουαρίου 2011. Βλέπε http://ec.europa.eu/environment/consultations/natura2000_en.htm

ΠΗΓΗ

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.