“Πρόγραμμα Διαύγεια” και Φορείς Διαχείρισης

Υποχρεώσεις ΦΔ

Δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

Ο νόμος, με τον οποίο εισάγεται η υποχρέωση ανάρτησης των νόμων, των κανονιστικών πράξεων και εν γένει πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο, στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δράσης. Και τούτο επειδή η ευρεία δημοσιότητα και η πρόσβαση στην πληροφορία που εξασφαλίζουν τα σύγχρονα μέσα διαδικτυακής επικοινωνίας διασφαλίζουν τη διαφάνεια της κρατικής δράσης, με συνέπεια την υπευθυνότητα, την ευθύνη και τη λογοδοσία από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας και επομένως την τήρηση της νομιμότητας και την επίτευξη της χρηστής Δημόσιας Διοίκησης….

Η ανάρτηση πρέπει να λαμβάνει χώρα αμελλητί, δηλαδή τάχιστα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η αμελλητί ανάρτηση επιβάλλεται όχι απλώς για να εκπληρωθεί ο σκοπός του νόμου για έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των πολιτών, διαφάνεια και αποτελεσματικό έλεγχο της διοικητικής δράσης, αλλά και επειδή σε αρκετές περιπτώσεις πράξεων η ανάρτηση συνιστά προϋπόθεση για την εκτέλεσή τους.

Υπόχρεοι για την εφαρμογή του ανωτέρω νόμου είναι και όλοι οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Με την εγκύκλιο που μπορείτε να βρείτε εδώ, αναλυτικά αναφέρονται όλα τα σημεία του νόμου, ποιοι είναι υπόχρεοι και ποιες είναι οι υποχρεώσεις κάθε υπόχρεου.

Συγκεκριμένα:

  1. Το πρώτο στάδιο είναι να διαβάσουν όσο πιο προσεκτικά γίνεται οι συντονιστές των ΦΔ την εγκύκλιο, ώστε να γίνει αρχικά κατανοητό τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε.
  2. Εν συνεχεία, θα πρέπει κάθε ΦΔ στο ακριβώς επόμενο Διοικητικό του Συμβούλιο να ορίσει κάποιους υπαλλήλους (ο αριθμός είναι αναλογικός με το πόσες αναρτήσεις πρέπει να αποστέλλονται-θεωρώ ότι ένας ή δύο υπάλληλοι για κάθε Φορέα είναι αρκετοί) οι οποίοι θα αποτελούν την Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) του υπόχρεου. Απο την στιγμή που θα συσταθεί η ΟΔΕ κάθε Φορέα θα πρέπει να ενημερωθεί η ΟΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών για την σύνθεση της. Προβλέπεται, επίσης, να υπάρξει κάποια μορφής εκπαίδευση-σεμινάρια για τους υπαλλήλους που θα αποτελέσουν τις ΟΔΕ κάθε υπόχρεου.
  3. Η εγκύκλιος αναφέρει αναλυτικά τις αρμοδιότητες των ΟΔΕ.
  4. Από την στιγμή που θα συγκροτηθούν και οι ΟΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών και του ΥΠΕΚΑ, τότε θα μας γνωστοποιηθεί πιο αναλυτικά τι θα πρέπει να κάνουμε.
  5. Οι ΦΔ οφείλουν να εφαρμόσουν τις διατάξεις του ν. 3861 από 1η Νοεμβρίου 2010.

Στην σελίδα του Προγράμματος Διαύγεια μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες.

Όλα τα ανωτέρω μας υποδείχθηκαν από υπάλληλο του Υπουργείου Εσωτερικών ώστε να ενημερωθούν όλοι οι Φορείς Διαχείρισης οριζόντια.

Αν υπάρχει κάποια ερώτηση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο admin@ellinikifysi.gr.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.