Ενημερωτικό Δελτίο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Δελτία Τύπου ΦΔ

Αργοστόλι, 08.10.2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Σας ενημερώνουμε ότι:

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου υλοποιεί την Πράξη με τίτλο “Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Αίνου” (κωδικός MIS: 323368), η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.), 2007-2013’ με κωδικό χρηματοδότησης 2011ΣΕ07580012 της ΣΑΕ 075/8 του Π.Δ.Ε. Ο Προϋπολογισμός της Πράξης μέχρι το 2015 ανέρχεται σε 2.809.855,52 €. To Τεχνικό Δελτίο διαθέτει 2 Υποέργα, ήτοι το Υποέργο 1 της Αυτεπιστασίας ‘Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας’ που περιέχει το σύνολο σχεδόν των δράσεων, όπως αυτοί μοιράζονται σε 4 άξονες (1. Καταγραφή και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας της προστατευόμενης περιοχής-ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων, 2. Επόπτευση-Φύλαξη-Διαχείριση της Προστατευόμενης Περιοχής, 3. Επικοινωνιακή στρατηγική Φορέα, δράσεις Eνημέρωσης-Eυαισθητοποίησης και 4. Διοικητική υποστήριξη της υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος) και το Υποέργο 2 που αφορά στην παραγωγή έντυπου και ψηφιακού υλικού για την προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Δρυμού Αίνου.

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου έχει προσλάβει μέσω ΑΣΕΠ το σύνολο του προσωπικού (13 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων με τα κατάλληλα προσόντα – Πίνακας 1) που προβλέπεται από την εγκεκριμένη Ανάλυση Αυτεπιστασίας και υλοποιεί ομαλότατα την εγκεκριμένη Πράξη, χωρίς αποκλίσεις από τα συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα.

Πίνακας 1. Υφιστάμενο προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

 • ΠΕ Βιολόγος Μέχρι 31.12.2015 Διευθυντής/Συντονιστής του Φορέα. MSc, PhD στη Βιολογία με εξειδίκευση στην μελέτη, καταγραφή και παρακολούθηση της Πανίδας. Άριστη γνώση Αγγλικών. Καλή γνώση Γερμανικών και Γαλλικών. Πιστοποίηση χρήσης Η/Υ. Πλούσια εργασιακή και ερευνητική εμπειρία σε συναφή με τα τυπικά προσόντα αντικείμενα.
 • ΠΕ Δασολόγος Μέχρι 31.12.2015 MSc, PhD με εξειδίκευση στη χρήση συστημάτων GIS. Κάτοχος πτυχίου πληροφορικής από το ΕΑΠ. Πιστοποίηση χρήσης Η/Υ. Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας. Πλούσια εργασιακή και ερευνητική εμπειρία σε συναφή με τα τυπικά προσόντα αντικείμενα.
 • ΠΕ Δασολόγος Μέχρι 31.12.2015 MSc με εξειδίκευση στη Διαχείριση Τοπίου. Πιστοποίηση χρήσης Η/Υ. Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 • ΠΕ Γεωπόνος Μέχρι 31.12.2015 MSc στη Οικολογία και Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος με εξειδίκευση στην ex situ διατήρηση της χλωρίδας, με τη λειτουργία Τράπεζας Γενετικού Υλικού. Πιστοποίηση χρήσης Η/Υ. Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας. Πολύ καλή γνώση Ιταλικής Γλώσσας. Πλούσια εργασιακή και ερευνητική εμπειρία σε συναφή με τα τυπικά προσόντα αντικείμενα.
 • ΤΕ Δασοπόνος Μέχρι 31.12.2015 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας. Εργασιακή εμπειρία, σύμφωνα με την ειδικότητά του.
 • ΔΕ  Ειδικός Δασικής Προστασίας  Μέχρι 31.12.2015 Πιστοποιημένος διπλωματούχος του σχετικού με το αντικείμενο του ΙΕΚ. Εργασιακή εμπειρία, σύμφωνα με την ειδικότητά του. Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 • ΔΕ Ειδικός Δασικής Προστασίας Μέχρι 31.12.2015 Πιστοποιημένη διπλωματούχος του σχετικού με το αντικείμενο της ΙΕΚ. Πλούσια εργασιακή εμπειρία, σύμφωνα με την ειδικότητά της.
 • ΔΕ Επιμελητής/ Ξεναγός Εθνικών Δρυμών και Χώρων Αναψυχής Μέχρι 31.12.2015 Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας. Πιστοποίηση χρήσης Η/Υ. Επαγγελματικό Δίπλωμα Δ΄ κατηγορίας.
 • ΔΕ Διοικητικός/ Γραμματέας Μέχρι 31.12.2015 Πιστοποιημένη διπλωματούχος του σχετικού με το αντικείμενο της εργασίας της, ΙΕΚ. Πιστοποίηση χρήσης Η/Υ. Πτυχιούχος Πληροφορικής του ΕΑΠ. Πολύ Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

Εποχιακό προσωπικό (η προκήρυξη των σχετικών θέσεων επαναλαμβάνεται κάθε έτος, αποσκοπώντας στην κάλυψη των εποχιακών αναγκών του Φορέα)

 • ΤΕ Δασοπόνος Μέχρι 31.10.2012 Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 • ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπονίας Μέχρι 31.12.2012 Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 • ΔΕ Ειδικός Δασικής Προστασίας (πρόβλεψη για μέχρι 3 άτομα κάθε έτος- κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο έχει καλυφθεί η μία θέση) Μέχρι 31.10.2012 Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας. Πιστοποιημένος διπλωματούχος του σχετικού με το αντικείμενο του, ΙΕΚ.
 • ΔΕ Επιμελητής/ Ξεναγός Εθνικών Δρυμών και Χώρων Αναψυχής Μέχρι 31.10.2012 Πιστοποιημένηδιπλωματούχος του σχετικού με το αντικείμενο της ΙΕΚ. Πιστοποίηση χρήσης Η/Υ. Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

Το προσωπικό με την μεγάλη εμπειρία που έχει αποκτήσει, διαθέτει πλέον ακριβέστατη γνώση της προστατευόμενης περιοχής, των υποδομών και των ιδιαιτεροτήτων της, καθώς και των προβλημάτων και των απειλών που την αφορούν, καθώς και πλούσιο συναφές εποπτικό και ψηφιακό αρχείο. Λιγότερο από ένα έτος μετά την έγκριση του Τεχνικού του Δελτίου, υλοποιεί ήδη στο πλαίσιο της Αυτεπιστασίας και τηρώντας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, την πλειοψηφία των δράσεων που προβλέπονται από το Τεχνικό Δελτίο (Πίνακας 2 – Στάδιο εξέλιξης συμβασιοποιημένων έργων). Μέσα από αυτήν την προσπάθεια, διασφαλίζεται η απορρόφηση των προβλεπόμενων στην εγκεκριμένη Πράξη, πόρων του ΕΣΠΑ και η ουσιαστική προστασία και διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής.

Πίνακας 2. Πορεία υλοποίησης δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Παροχή Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης (υπό υλοποίηση με ολοκλήρωση στο τέλος του 2015) 32.000,00 €

Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης (υπό υλοποίηση με ολοκλήρωση στο τέλος του 2015) 43.050,00 €

Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτών Λογιστών -Ελεγκτών 6.949,50 €

Υποβοήθηση στην καταγραφή, παρακολούθηση και αειφόρος διαχείριση της χλωρίδας του Εθνικού Δρυμού Αίνου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Κεφαλονιάς-Ιθάκης (υπό υλοποίηση με ολοκλήρωση στο τέλος του 2015) 73.000,00 €

Υποβοήθηση στην καταγραφή, παρακολούθηση και αειφόρος διαχείριση της πανίδας του Εθνικού Δρυμού Αίνου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Κεφαλονιάς-Ιθάκης (υπό υλοποίηση με ολοκλήρωση στο τέλος του 2015) 66.216,22 €

Διερεύνηση της ιστορικής εξέλιξης της βλάστησης του όρους Αίνος (υπό υλοποίηση με ολοκλήρωση στο 2013) 10.000,00 €

Υποβοήθηση στην αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων του Εθνικού Δρυμού Αίνου (υπό υλοποίηση με ολοκλήρωση στο τέλος του 2015) 40.000,00 €

Καταγραφή και παρακολούθηση ειδών μακρομυκήτων (μανιταριών) του Εθνικού Δρυμού Αίνου (υπό υλοποίηση με ολοκλήρωση στο τέλος του 2015) 30.000,00 €

Προμήθεια θαλάμων για την Τράπεζα Γενετικού Υλικού (ολοκληρώθηκε) 28.290,00 €

Προμήθεια συστήματος ασύρματης επικοινωνίας (υπό παράδοση) 8.629,68 €

Προμήθεια οχήματος 4×4 (ολοκηρώθηκε) 31.304,00 €

Προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού (υπό παράδοση) 14.999,00 €

Προμήθεια βιβλιογραφικού υλικού (υπό τελική παράδοση) 3.117,35 €

Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτών Λογιστών – Ελεγκτών (υπό υλοποίηση με ολοκλήρωση στο τέλος του 2015) 6.949,50 €

Προμήθεια Ιματισμού – Εξοπλισμού Φύλαξης (ολοκληρώθηκε) 13.348,45 €

Διοργάνωση Ημερίδων – Σεμιναρίων (υπό υλοποίηση με ολοκλήρωση στο τέλος του 2015) 67.650,00 €

Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας Φορέα (ολοκληρώθηκε) 2.700,00 €

Εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης & αξιολόγησης οικολογικής κατάστασης τύπων οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) (ολοκληρώθηκε) 8.800,00 €

Δημιουργία υποδομής καταγραφής δεδομένων της παρακολούθησης με G.I.S. (ολοκληρώθηκε) 10.800,00 €

Δημιουργία υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (ολοκληρώθηκε) 10.000,00 €

Παρακολούθηση και διαχείριση της ορνιθοπανίδας του Εθνικού Δρυμού Αίνου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Κεφαλονιάς-Ιθάκης (εκκρεμεί η αποπληρωμή του οικονομικού αντικειμένου) 10.000,00 €

Παρακολούθηση και διαχείριση της ζωτικότητας της Κεφαλληνιακής Ελάτης (Abies cephalonica) (ολοκληρώθηκε) 10.000,00 €

Μελέτη Διαχειριστικού Σχεδίου της Προστατευόμενης Περιοχής (σε διαδικασία προέγκρισης) 70.000,00 €

Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την περιφερειακή ζώνη του Εθνικού Δρυμού Αίνου (σε διαδικασία προέγκρισης) 40.000,00 €

Παραγωγή έντυπου υλικού (Διεθνής διαγωνισμός σε διαδικασία προέγκρισης από το ΕΠΠΕΡΑΑ από τον 04.2012) 133.000,00 €

Το μεγαλύτερο ίσως έργο που υλοποιεί ο Φορέας αφορά στην Επιστημονική Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας, α) των Παραρτημάτων II, IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και β) των πτηνών του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΕ, η οποία αποτελεί συμβατική υποχρέωση της χώρας μας προς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα οφείλει να καταθέτει κάθε έξι έτη Εθνική Έκθεση Αναφοράς για τον έλεγχο της εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και πλέον πλησιάζει η προθεσμία υποβολής της τρίτης Έκθεσης για το διάστημα 2007-2012. Σημαντικό τμήμα των στοιχείων που θα αποτελέσουν την Έκθεση, θα αφορούν στις Περιοχές Ευθύνης των Φ.Δ.Π.Π. και θα προκύψουν μέσω των Πράξεων που αυτοί υλοποιούν, είτε στο πλαίσιο των εργασιών του επιστημονικού τους προσωπικού, είτε στο πλαίσιο της ανάθεσης τμήματος των απαραίτητων ερευνών σε εξωτερικούς συνεργάτες. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου είναι από τους ελάχιστους Φορείς που έχουν ήδη συμβασιοποιήσει το σύνολο των υπηρεσιών που αφορούν στην Επιστημονική Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας, καθ’ εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και ήδη παραλαμβάνει τα πρώτα αποτελέσματα των σχετικών εργασιών. Το επιστημονικό του προσωπικό, στην πλειοψηφία του διδάκτορες με αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της Επιστημονικής Παρακολούθησης, υλοποιεί σημαντικό κομμάτι αυτής στα πλαίσια της αυτεπιστασίας και είναι το πλέον αρμόδιο στο συντονισμό και στην επόπτευση των εργασιών που υλοποιούν οι εξωτερικοί συνεργάτες.

Σημειώνεται ότι ήδη διανύεται η περίοδος παράτασης του ενός έτους που έχει δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάθεση της ανωτέρω Έκθεσης, συνεπώς οποιαδήποτε μεταβολή η καθυστέρηση στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου, θα σημαίνει μεταξύ των άλλων την μη τήρηση της εθνικής υποχρέωσης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που θα συνεπάγεται σημαντικά πρόστιμα για τη χώρα μας.

 • Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου έχει καλλιεργήσει μία στενότατη και αρμονική συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το επιστημονικό του προσωπικό σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, συνέδραμε σημαντικά στην κατάρτιση του κειμένου της Ανάλυσης Αυτεπιστασίας, το οποίο κατόπιν χρησιμοποιήθηκε ως υπόδειγμα για τους περισσότερους Φ.Δ.Π.Π., στο πλαίσιο σύναξης των δικών τους Τεχνικών Δελτίων για τις Πράξεις που σήμερα υλοποιούν. Αναγνωρίζεται δε είτε επίσημα (στο πλαίσιο ελέγχων των αρμόδιων υπηρεσιών του Υ.Π.Ε.Κ.Α.) είτε ανεπίσημα (από συνεργάτες σε διάφορες υπηρεσίες του Υ.Π.Ε.Κ.Α.) το κάλλιστο πνεύμα συνεργασίας και η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του.
 • Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, αναγνωρίζοντας εξ αρχής τη σημασία της επαφής και της ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας, έχει καταφέρει, μέσα από πολύ κόπο και χάρη στο σωστό του προγραμματισμό, να αναγνωρίζεται από αυτήν ως ο πλέον αρμόδιος φορέας για την Προστασία και Διαχείριση του Εθνικού Δρυμού Αίνου. Αυτό έχει επιτευχθεί μέσα από τις οργανωμένες δράσεις Ενημέρωσης/Ευαισθητοποίησης που υλοποιεί ο Φορέας από την αρχή της λειτουργίας του, στο πλαίσιο των οποίων παρέχεται Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες, σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε φοιτητές Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του Εξωτερικού και σε λοιπές ενδιαφερόμενες ομάδες της Ελλάδας και του εξωτερικού, διενεργούνται ξεναγήσεις στον Εθνικό Δρυμό Αίνου, πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, υλοποιούνται προγράμματα εθελοντισμού, σε συνεργασία με τοπικές οργανώσεις κ.λπ. Αμέσως παρακάτω, παραθέτονται, ενδεικτικά, συγκεντρωτικά στοιχεία από τις δράσεις Ενημέρωσης/Ευαισθητοποίησης του Φορέα.

Ετήσιες συμμετοχές στα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου.

Περίοδος 2011-2012

804 συμμετοχές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται μαθητές, δάσκαλοι και καθηγητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κεφαλονιάς, το Εργαστήριο Προεπαγγελματικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Κεφαλονιάς, ο Σύλλογος Κατελειού για την Έρευνα και την Προστασία της Θαλάσσιας και Χερσαίας Ζωής, το Κέντρο Ημέρας Αργοστολίου, οι Ναυτοπρόσκοποι Κεφαλονιάς, το 2ο Σύστημα Προσκόπων Κηφισιάς, το 1ο Σύστημα Προσκόπων Ιωαννίνων, συμμετέχοντες του προγράμματος Future Libraries της Κοργαλενείου Βιβλιοθήκης Αργοστολίου.

Περίοδος 2010-2011

1.118 συμμετοχές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται μαθητές, δάσκαλοι και καθηγητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κεφαλονιάς, Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικών Σχολείων της Κεφαλονιάς, το Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Αργοστολίου, το 2ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Κεφαλονιάς, ο Ορειβατικός Σύλλογος Κεφαλονιάς, ο Ορειβατικός Σύλλογος «Gruppo Escursionistico Provincia di Roma – Feder Trek Escursionismo e Ambiente», η Επαγγελματική Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών του Νοσοκομείου Κεφαλονιάς, ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Π.Ε. ΡΟΤΑ και η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη.

Περίοδος 2009-2010

691 συμμετοχές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται μαθητές, δάσκαλοι και καθηγητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κεφαλονιάς και άλλων περιοχών της Ελλάδας, Ομάδες Προσκόπων.

Περίοδος 2008-2009

1.133 συμμετοχές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται μαθητές, δάσκαλοι και καθηγητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κεφαλονιάς και άλλων περιοχών της Ελλάδας, το Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων, το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, μαθητές Αυστριακού εκπαιδευτικού ιδρύματος, Ομάδα Προσκόπων.

Περίοδος 2007-2008

553 συμμετοχές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται μαθητές, δάσκαλοι και καθηγητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κεφαλονιάς και άλλων περιοχών της Ελλάδας, το Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων, το τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Ορειβατικός Σύλλογος Πατρών, η ομάδα AWISH κ.ά.

Σεμινάρια-Ημερίδες

Από το 2007, έτος σύστασης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου με προσωπικό, έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί οι ακόλουθες ημερίδες και τα σεμινάρια – συναντήσεις εργασίας:

 • Ημερίδα: «Kεφαλονιά: Ημέρα Περιβάλλοντος & Έτος Βιοποικιλότητας 2012». (6 Ιουνίου 2010, Περιβαλλοντικό Κέντρο Αίνου, Αίνος).
 • Ημερίδα: «Κεφαλονιά: Ημέρα Περιβάλλοντος 2007».(10 Ιουνίου 2007, Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη, Αργοστόλι).
 • Σεμινάριο – συνάντηση εργασίας: «Δασοπροστασία του Εθνικού Δρυμού Αίνου-Ρουδίου».(22 Ιουνίου 2008, Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Αργοστόλι).

Επιπλέον ο Φορέας Διαχείρισης έχει συμμετάσχει και έχει συνδράμει αποφασιστικά στην οργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων άλλων φορέων:

 • Έκθεση ζωγραφικής των μαθητών του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Αργοστολίου – ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ, τμήμα της οποίας ήταν αφιερωμένο στα “Αγριολούλουδα του Αίνου”. (17 & 18 Ιουλίου 2012, Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου “Κέφαλος”, Aργοστόλι).
 • Διημερίδα, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλονιάς-Ιθάκης με θέμα τον Εθνικό Δρυμό Αίνου με αφορμή την πραγματοποίηση των εγκαινίων του Περιβαλλοντικού Κέντρου του Αίνου. (8-9 Νοεμβρίου 2008, Περιβαλλοντικό Κέντρο Αίνου, Αίνος).
 • Ημερίδα: «Βιολογική Γεωργία και Περιβαλλοντική Αειφορία» Πανευρωπαϊκή συνάντηση φοιτητών βιολογικής γεωργίας (24-31 Αυγούστου 2008) του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Φοιτητών Βιολογικής Γεωργίας (ENOAS – European Network of Organic Agriculture Students – www.enoas.org) και τη συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων «Γ.Α.Ι.Α.» και «Αρχιπέλαγος – περιβάλλον και ανάπτυξη». (31 Αυγούστου 2008, Αμφιθέατρο του Τμήματος Βιολογικής Γεωργίας του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, Αργοστόλι).

Εκπαίδευση Σπουδαστών/Φοιτητών

Οι υψηλού επιπέδου υποδομές του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου προσφέρουν τη δυνατότητα σε φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολών βιολογικής κατεύθυνσης να συμμετάσχουν σε μία σειρά επιστημονικών δραστηριοτήτων, μέσω των ακαδημαϊκών τους δραστηριοτήτων (πτυχιακή εργασία, πρακτική άσκηση).

Μεταξύ των προσφερόμενων επιλογών περιλαμβάνονται οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Παρακολούθηση ειδών χλωρίδας.
 • Παρακολούθηση ειδών πανίδας.
 • Παρακολούθηση ειδών ορνιθοπανίδας.
 • Λειτουργία και διαχείριση Τράπεζας Σπερμάτων (φυσιολογία της φύτρωσης φυτικών ειδών).
 • Διαχείριση Προστατευόμενης Περιοχής.
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Μεταξύ των προσφερόμενων μέσων που ανήκουν στις υποδομές του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 • Εργαστηριακός εξοπλισμός.
 • Εξοπλισμός πεδίου.
 • Μεταφορικό μέσο.

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Έως σήμερα έχουν υλοποιήσει την Πρακτική τους άσκηση οι ακόλουθοι φοιτητές:

 • Colline Billand. Μηχανολογική Σχολή AgroParisTech (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Επιστημών Ζωής, Τροφίμων και Περιβάλλοντος του Παρισιού) της Γαλλίας. (14 Ιουνίου έως 20 Αυγούστου).
 • Bιτωράκης Κωνσταντίνος. Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. (2008).

Η αναγνώριση του ρόλου του Φορέα αρχίζει να έχει σημαντικά, ουσιαστικά οφέλη για την προστασία του Εθνικού Δρυμού. Ενδεικτικά αναφέρεται μία πρώτη συμφωνία που επετεύχθη με την παραγωγική τάξη των κτηνοτρόφων που δραστηριοποιούνται γύρω από τον Αίνο για στενή συνεργασία με σκοπό την αντιμετώπιση του χρονίζοντος προβλήματος της παράνομης βόσκησης εντός του Δρυμού. Ήδη από αυτό το καλοκαίρι φαίνονται τα θετικά αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας.

Για περισσότερα στοιχεία, σχετικά με το έργο του Φορέα, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του: www.foreasainou.gr

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου
Γεωργία Καμάρη
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.