7η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Πανελλαδικού Συλλόγου Εργαζομένων στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Συνελεύσεις

Το Δ.Σ. του Πανελλαδικού Συλλόγου Εργαζόμενων στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ», σύμφωνα με το Νόμο και τα άρθρα 13, 14 και 15 του Καταστατικού του, καλεί τα μέλη του και τους εργαζόμενους στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που επιθυμούν να γίνουν μέλη, στην 7η Γενική Τακτική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το Σάββατο 12 Μαρτίου 2016 και ώρα 12:30 πμ στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Ερευνών στα Ιλίσια.

Για να επιτευχθεί απαρτία θα πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, σύμφωνα με το Καταστατικό. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, όπως ορίζεται στο Καταστατικό, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση το Σάββατο 19 Μαρτίου 2016 και ώρα 12:30 πμ στον ίδιο τόπο και θα θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, όσα τακτικά μέλη και αν παρίστανται.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ή η ψηφοφορία δι’ αντιπροσώπων. Στη Γ.Σ. παίρνουν μέρος τα μέλη που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα. Οικονομικά τακτοποιημένα θα θεωρηθούν τα μέλη που θα έχουν καταβάλλει όλες τις συνδρομές τους έως και για το έτος 2015 μέχρι την ημέρα της ΓΣ. Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί και την ημέρα της ΓΣ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
  2. Έγκριση Απολογισμού Δραστηριότητας του Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Οικονομικής Διαχείρισης έτους 2015.
  4. Έγκριση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2016.
  5. Έγκριση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  6. Συζήτηση για το μέλλον των ΦΔ και των εργαζομένων τους – ενημέρωση για την σύνταξη Σχεδίου Νόμου σχετικά με το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών.
  7. Διάφορα – ανακοινώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.8 μπορούν να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της τακτικής Γ.Σ. θέματα που υποβάλλονται από το 1/10 τουλάχιστον των τακτικών μελών με γραπτή τους αίτηση στο Δ.Σ. επτά ημέρες τουλάχιστον πριν από την πραγματοποίησή της. Επίσης, θέματα προς συζήτηση και ψηφίσματα μπορούν να κατατίθενται γραπτά στην αρχή της ΓΣ, στο Προεδρείο, από οποιοδήποτε μέλος. Η συζήτηση τους πριν από την ημερησία διάταξη απαιτεί την έγκριση της πλειοψηφίας των παρόντων μελών.

Για την καλύτερη και ταχύτερη συζήτηση του 2ου, 3ου και 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, θα σας αποσταλούν στα προσωπικά σας e-mail σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την ημερομηνία διενέργειας της Γ.Σ., τα σχετικά αρχεία και Πίνακες που τα συνοδεύουν.