6Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Συνελεύσεις

Το Δ.Σ. του Πανελλαδικού Συλλόγου Εργαζόμενων στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ», σύμφωνα με το Νόμο και τα άρθρα 13, 14, 15 και 16 του Καταστατικού του, καλεί τα μέλη του και τους εργαζόμενους στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που επιθυμούν να γίνουν μέλη, στην 6η Γενική Τακτική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί  στα Ιωάννινα το Σάββατο 21 Μαρτίου 2015 και ώρα 09.30 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων.

Για να επιτευχθεί απαρτία θα πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, σύμφωνα με το Καταστατικό. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, όπως ορίζεται στο Καταστατικό, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση το Σάββατο 28 Μαρτίου 2013 και ώρα 09.30 πμ στον ίδιο τόπο και θα θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, όσα τακτικά μέλη και αν παρίστανται.

Στη Γενική Συνέλευση θα διενεργηθούν και οι εκλογές για την ανάδειξη νέων Οργάνων Διοίκησης και Αντιπροσώπων στις Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (Εργατικό Κέντρο Σερρών και Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος). Επειδή είναι αναγκαία η παρουσία Δικαστικού αντιπροσώπου και για να διευκολυνθεί η διαδικασία των εκλογών, σας επισυνάπτουμε «Αίτηση Υποψηφιότητας» για τα Όργανα Διοίκησης του Σωματείου την οποία παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να συμπληρώσουν, υπογράψουν και να την αποστείλουν στο email του Συλλόγου: info@ellinikifysi.gr ή στο Fax 2693031959 ( υπόψη κα. Γεωργία Καραμπέρου).

Στη Γ.Σ. παίρνουν μέρος τα μέλη που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα. Οικονομικά τακτοποιημένα θα θεωρηθούν τα μέλη που θα έχουν καταβάλλει τις όλες τις συνδρομές τους έως και το έτος 2014 μέχρι την ημέρα της ΓΣ. Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί και την ημέρα της ΓΣ.  

Για τη συμμετοχή στη Γ.Σ. απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί τα μέλη να έχουν μαζί τους την Αστυνομική τους ταυτότητα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α΄ μέρος: 09:30 – 14:00

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
  2. Εκλογή Τριμελούς (3) Εφορευτικής Επιτροπής και αναπληρωματικών τους.
  3. Έγκριση Απολογισμού δραστηριότητας του Διοικητικού Συμβουλίου.
  4. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Οικονομικής Διαχείρισης έτους 2014.
  5. Έγκριση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015.
  6. Έγκριση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  7. Συζήτηση – ενημέρωση για τα αποτελέσματα του Εθνικού Διαλόγου για το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών καθώς και για την συνάντηση με τον Αναπλ. Υπουργό ΠΑΠΕΝ.
  8. Θέματα λειτουργίας Σωματείου (Διαγραφή μελών, επικοινωνία, κ.α.).
  9. Διάφορα – ανακοινώσεις.

Β΄ μέρος: 15:30 – 18:30

Αρχαιρεσίες:

α) Εκλογή Πενταμελούς (5) Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρωματικών τους.

β) Εκλογή Τριμελούς (3) Εξελεγκτικής Επιτροπής και αναπληρωματικών τους.

γ) Εκλογή αντιπροσώπων για το Εργατικό Κέντρο Σερρών.

δ) Εκλογή αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.8 μπορούν να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γ.Σ. θέματα που υποβάλλονται από το 1/10 τουλάχιστον των τακτικών μελών με γραπτή τους αίτηση στο Δ.Σ. επτά ημέρες τουλάχιστον πριν από την πραγματοποίησή της. Επίσης, θέματα προς συζήτηση και ψηφίσματα μπορούν να κατατίθενται γραπτά στην αρχή της ΓΣ, στο Προεδρείο, από οποιοδήποτε μέλος. Η συζήτηση τους πριν από την ημερησία διάταξη απαιτεί την έγκριση της πλειοψηφίας των μελών. Υπενθυμίζεται τέλος για την καλύτερη και ταχύτερη συζήτηση του 3ου, 4ου, και 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, θα σας κοινοποιηθούν στα προσωπικά σας ηλεκτρονικά ταχυδρομεία, σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την ημερομηνία διενέργειας της Γ.Σ., τα σχετικά αρχεία και πίνακες που τα συνοδεύουν.