10η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Πανελλαδικού Συλλόγου Εργαζομένων στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Συνελεύσεις

Το Δ.Σ. του Πανελλαδικού Συλλόγου Εργαζόμενων στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ», σύμφωνα με το Νόμο και τα άρθρα 13, 14, 15 και 16 του Καταστατικού του, καλεί τα μέλη του και τους εργαζόμενους στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που επιθυμούν να γίνουν μέλη, στην 10η Γενική Τακτική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί  στην Πάτρα την Κυριακή 24 Μαρτίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο Πατρών.

Για να επιτευχθεί απαρτία θα πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, σύμφωνα με το Καταστατικό. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, όπως ορίζεται στο Καταστατικό, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο τόπο και θα θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, όσα τακτικά μέλη και αν παρίστανται.

Στη Γενική Συνέλευση θα διενεργηθούν και οι εκλογές για την ανάδειξη νέων Οργάνων Διοίκησης και Αντιπροσώπων στις Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (Εργατικό Κέντρο Σερρών και Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος). Για να διευκολυνθεί η διαδικασία των εκλογών, η οποία διενεργείται παρουσία Δικαστικού αντιπροσώπου, σας επισυνάπτουμε «Αίτηση Υποψηφιότητας» για τα Όργανα Διοίκησης του Σωματείου την οποία παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι είτε να την συμπληρώσουν, υπογράψουν και να την αποστείλουν στο email του Συλλόγου: info@ellinikifysi.gr ή στο Fax 2693031959 (υπόψη κας. Γεωργίας Καραμπέρου) είτε να την υποβάλουν στην Εφορευτική Επιτροπή μέχρι τις 12:00 την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α΄ μέρος: 11:00 – 13:00 (προσέλευση 10:30-11:00).

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
  2. Εκλογή Τριμελούς (3) Εφορευτικής Επιτροπής και αναπληρωματικών τους.
  3. Έγκριση Απολογισμού δραστηριότητας του Διοικητικού Συμβουλίου.
  4. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Οικονομικής Διαχείρισης έτους 2018.
  5. Έγκριση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2019.
  6. Έγκριση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  7. Συζήτηση – ενημέρωση για τα εργασιακά θέματα, τις δρομολογούμενες ενέργειές μας, κ.ά.  
  8. Διάφορα – ανακοινώσεις.

Β΄ μέρος: 13:00 – 14:30

Αρχαιρεσίες:

α) Εκλογή Πενταμελούς (5) Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρωματικών τους.

β) Εκλογή Τριμελούς (3) Εξελεγκτικής Επιτροπής και αναπληρωματικών τους.

γ) Εκλογή αντιπροσώπων για το Εργατικό Κέντρο Σερρών.

δ) Εκλογή αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 8 μπορούν να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γ.Σ. θέματα που υποβάλλονται από το 1/10 τουλάχιστον των τακτικών μελών με γραπτή τους αίτηση στο Δ.Σ. επτά ημέρες τουλάχιστον πριν από την πραγματοποίησή της. Επίσης, θέματα προς συζήτηση και ψηφίσματα μπορούν να κατατίθενται γραπτά στην αρχή της ΓΣ, στο Προεδρείο, από οποιοδήποτε μέλος. Η συζήτησή τους πριν από την ημερήσια διάταξη απαιτεί την έγκριση της πλειοψηφίας των μελών. Υπενθυμίζεται τέλος για την καλύτερη και ταχύτερη συζήτηση του 3ου, 4ου, και 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, θα σας κοινοποιηθούν στα προσωπικά σας ηλεκτρονικά ταχυδρομεία, σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την ημερομηνία διενέργειας της Γ.Σ., τα σχετικά αρχεία και πίνακες που τα συνοδεύουν.

Στη Γ.Σ. παίρνουν μέρος τα μέλη που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα. Οικονομικά τακτοποιημένα θα θεωρηθούν τα μέλη που θα έχουν καταβάλλει τις όλες τις συνδρομές τους έως και το έτος 2017 μέχρι την ημέρα της ΓΣ. Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί και την ημέρα της ΓΣ.