ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ -ΥΜΕΠΕΡΑΑ

ΔΤ ΦΔ Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας

Με την αρ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4262/18-5-2020 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΑ και ΕΚΤ, εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με κωδικό MIS 5033396, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης είναι 999.775,00 ευρώ, χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και ολοκληρώνεται στις 31/12/2023.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου- Βιστωνίδας- Ισμαρίδας και Θάσου. Συγκεκριμένα, οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στοχεύουν στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και ειδών των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ,  ενώ εναρμονίζονται και με την Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα και το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας (PAF) για τις περιοχές του δικτύου NATURA 2000.

Οι Δράσεις αυτές περιλαμβάνονται σε τέσσερα Πακέτα Εργασίας (Π.Ε):.

  • ΠΕ1   Προβολή Δράσεων Πράξης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Αφορά δράσεις όπως: η ενημέρωση κοινωνικών φορέων / κοινού, η διοργάνωση ημερίδων, η διάχυση αποτελεσμάτων έργου σε συνέδρια Ελλάδας και εξωτερικού.  
  • ΠΕ2   Δικτύωση / Τεχνογνωσία ΦΔΠΠ / Επιστημονική Τεκμηρίωση: Αφορά δράσεις με στόχο την  ανταλλαγή τεχνογνωσίας με άλλες (συν)αρμόδιες Υπηρεσίες/Οργανισμούς, καθώς και την βελτίωση της υποδομής του ΦΔΠΠ για την συλλογή / διαχείριση των επιστημονικών δεδομένων που συλλέγει (δράσεις σχετικές με τις αρμοδιότητες σε μεταβατικά ύδατα, συνεργασίες για τον ποταμό Νέστο, σύστημα τηλεδιασκέψεων).
  • ΠΕ3   Υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων και εκπόνηση μελετών: παρακολούθηση μετακινήσεων της ορνιθοπανίδας, καταγραφή πιέσεων και απειλών στις περιοχές Natura αρμοδιότητας ΦΔ, προκαταρκτικές μελέτες για την υποστήριξη των διαχειριστικών δράσεων του ΠΕ 4.
  • ΠΕ4   Διαχειριστικές δράσεις για τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης, όπως: δράσεις προστασίας και βελτίωσης κατάστασης διατήρησης διαφόρων ειδών, μείωση θνησιμότητας τραυματισμένων προστατευόμενων άγριων ζώων κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος, διαχείριση λιβαδικών εκτάσεων στο ΕΠΑΜΑΘ, δράσεις διατήρησης οικοτόπων προτεραιότητας του ΕΠΑΜΑΘ, κτλ..

Η υλοποίηση των δράσεων θα γίνει με ίδια μέσα (εργασία του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης και χρήση του εξοπλισμού του) αλλά και αναθέσεις σε τρίτους.