ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΥΡΟΝΗΣΙΔΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΤΥΧΙΟΥ

ΔΤ ΦΔ Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς

Η λιμνοθάλασσα Κοτύχι είναι η μεγαλύτερη λιμνοθάλασσα της Πελοποννήσου με έκταση περίπου 7,500 στρέμματα και μέσο βάθος 0.40-1.0 μέτρα. Βρίσκεται βόρεια της περιοχής των Λεχαινών και στα δυτικά χωρίζεται από το Ιόνιο πέλαγος με στενή αμμολωρίδα μήκους 5 χλμ. Αποτελεί σημαντικότατη για την ορνιθοπανίδα περιοχή, προστατεύεται από τη σύμβaση Ramsar, εντάσσεται στο δίκτυο NATURA 2000 και είναι μέρος του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς. Την ίδια στιγμή αποτελεί σημαντικό φυσικό ιχθυοτροφείο για κέφαλους και χέλια.

H συνεχής διάβρωση της αμμολωρίδας που χωρίζει τη λιμνοθάλασσα Κοτύχι από τη θάλασσα, τις τελευταίες δεκαετίες, έχει ως αποτέλεσμα τη  σημαντική συρρίκνωση  της. Τα τελευταία  χρόνια παρατηρείται συχνή διάρρηξη της αμμολωρίδας, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η ίδια η ύπαρξη της λιμνοθάλασσας.

Επιθυμώντας να τροφοδοτήσουμε το δημόσιο διάλογο που έχει ανοίξει για το πρόβλημα της διάβρωσης της λουρονησίδας και πάντα με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος, παραθέτουμε τις σχετικές ενέργειες του Φορέα Διαχείρισης Κοτυχίου Στροφυλιάς  και Κυπαρισσιακού Κόλπου (ΦΔ) από το 2010:

  • Το 2010 συγκροτείται από το ΦΔ τριμελής επιστημονική ομάδα και γνωματεύει για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Προτείνεται η αποκατάσταση των θινών, οι οποίες διαβρώθηκαν, με υλικό αποκατάστασης συμβατό με την άμμο της περιοχής και εκπόνηση μελέτης με σκοπό την κατά το δυνατό αποκατάσταση της παράκτιας μεταφοράς ιζήματος και την επαναφορά της ισορροπίας της αμμολωρίδας. Ωστόσο, κανενός είδους μέτρου για την αποκατάσταση της λουρονησίδας δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί από την Κτηματική Υπηρεσία Ηλείας, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί οριοθέτηση αιγιαλού και παραλίας για το τμήμα αυτό.
  • Το 2011 ο ΦΔ υλοποιεί υποέργο με τίτλο «Οριοθέτηση αιγιαλού & των ζωνών του Εθνικού

Πάρκου» στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ 2007-2013). Υποβάλλεται πλήρης φάκελος στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία της ΠΕ Ηλείας για την έγκριση της οριοθέτησης του αιγιαλού. Την  ίδια  χρονιά  ο  Φορέας  Διαχείρισης  εντάσσει  στο  ΕΠΠΕΡΑΑ  νέο  υποέργο  με  τίτλο

«Μελέτη για τη διάβρωση στη λιμνοθάλασσα Κοτυχίου», προκειμένου να περιγραφεί λύση για την αντιμετώπιση της διάβρωσης.

  • Το  2015  η  Κτηματική  Υπηρεσία  ζητά  κατάθεση  συμπληρωματικών  στοιχείων  για  την

οριοθέτηση του αιγιαλού. Την ίδια χρονιά ολοκληρώνεται η «Μελέτη εμπειρογνωμοσύνη

για την αποκατάσταση του τύπου οικοτόπου 2120 στο βόρειο τμήμα της Λ/Θ Κοτύχι» από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). Το ΕΛΚΕΘΕ προτείνει έργο που περιλαμβάνει την απόθεση άμμου συγκεκριμένης διαμέτρου στο νότιο τμήμα της λιμνοθάλασσας, η οποία με τα ρεύματα θα μεταφερθεί και θα ενισχύσει την αμμολωρίδα σε όλο της το μήκος. Διοργανώνεται από τον ΦΔ ημερίδα στα Λεχαινά, για την ενημέρωση του κοινού πάνω στα αποτελέσματα της μελέτης και τη λύση που προτείνεται.

  • Το 2017 εκδίδεται ΦΕΚ οριοθέτηση του αιγιαλού στο επίμαχο τμήμα (ΦΕΚ 73/Δ/20-3-17).
  • Το 2018 ο ΦΔ, μέσω του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών

(ΣΥΓΑΠΕΖ) του ΥΠΕΝ, απευθύνει στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ αίτημα για απαλλαγή από την ΜΠΕ που απαιτείται για το έργο του ΕΛΚΕΘΕ. Το αίτημα δεν γίνεται δεκτό.

  • Το 2019 οπότε και δόθηκε η δυνατότητα για την υποβολή προτάσεων από τους ΦΔ για

χρηματοδότηση, εντάσσεται στο ΕΣΠΑ (2014-2020) έργο για την υλοποίηση της πρότασης που περιγράφεται στη μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ αλλά και οι προαπαιτούμενες δράσεις, δηλαδή εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης. Ωστόσο καθώς ο ΦΔ δεν διαθέτει συγκροτημένη Τεχνική Υπηρεσία είναι υποχρεωμένος να συνάψει προγραμματική σύμβαση με υπηρεσία στην οποία λειτουργεί Τεχνική Υπηρεσία, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξει την υλοποίηση των μελετών & του έργου (Ν.4412/2016 & η αριθ.110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016) ΥΑ,

όπως ισχύει).

  • Το  2020  ο  ΦΔ  απευθύνεται  στο  Δήμο  Ανδραβίδας  Κυλλήνης  για  τη  σύναψη  σχετικής

Προγραμματικής Σύμβασης.

  • Μετά την αρνητική απάντηση του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης, το 2021 ο ΦΔ απευθύνεται

στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τη σύναψη της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης.

Η συνεργασία μεταξύ φορέων και υπηρεσιών είναι αναγκαία συνθήκη για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διάβρωσης της αμμολωρίδας και της «διάσωσης» της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου. Η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς & Προστατευόμενων Περιοχών Δυτ. Πελοποννήσου, που αποτελεί τμήμα του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), ως διάδοχο σχήμα του ΦΔ, είναι πάντα διαθέσιμη να συμβάλει στην υλοποίηση οποιασδήποτε εναλλακτικής πρότασης για την αντιμετώπιση της διάβρωσης αλλά και να συζητήσει εναλλακτικούς τρόπους υλοποίησης της υπάρχουσας πρότασης στο πλαίσιο βέβαια του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.