Ένταξη της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου –Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

ΔΤ ΦΔ Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού

Με την υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4691/01-06-2020 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ, κυρίας Νίκης Δανδόλου, (ΑΔΑ: 67Ω346ΜΤΛΡ-ΟΙΟ) εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου –Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού» με Κωδικό ΟΠΣ 5032679 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με δικαιούχο το Φορέα Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου –Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού και προϋπολογισμό 1.000.000,00 €. Η λήξη υλοποίησης της Πράξης ορίζεται η 31-12-2023.

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης, για τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και ειδών  σύμφωνα με τις  Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:

  • Δράσεις παρακολούθησης ειδών, ορνιθοπανίδας, ιχθυοπανίδας και οικοτόπων και εκπόνησης μελετών όπως η παρακολούθηση πληθυσμών βίδρας, καθορισμός ζωνών άσκησης της ερασιτεχνικής αλιείας στον Ταμιευτήρα της Κάρλας, το σχέδιο διαχείρισης επισκεπτών στην περιοχή αρμοδιότητας του ΦΔ και η παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης προστατευόμενων παράκτιων και θαλάσσιων οικοτόπων.
  • Διαχειριστικές δράσεις όπως ο καθαρισμός και η απομάκρυνση μπαζών και ρύπων από περιβαλλοντικά ατυχήματα, η διαχείριση καλαμιώνων και υγρών λιβαδιών στην περιοχή του Ταμιευτήρα της Κάρλας, η  βελτίωση της βιοποικιλότητας του Αισθητικού Δάσους Κουρί Αλμυρού, οι δράσεις για την προστασία και βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης σημαντικών ειδών χλωρίδας όπως τα ορχεοειδή η προμήθεια και εγκατάσταση δεξαμενών πυρόσβεσης για την προστασία των ξηροθερμικών οικοτόπων από δασικές πυρκαγιές.
  • Δράσεις ανάπτυξης συνεργασιών και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με άλλους οργανισμούς και παγκόσμια δίκτυα.
  • Δράσεις ενημέρωσης του κοινωνικού συνόλου όπως φορείς, τοπική κοινωνία και επιστημονική κοινότητα για την επίτευξη της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης και συνέργειάς τους για την επίτευξη των στόχων της Πράξης.

Η προτεινόμενη Πράξη βρίσκεται σε εναρμόνιση με τις υποχρεώσεις/δεσμεύσεις της Ελλάδας για την καταγραφή και προστασία της βιοποικιλότητας στην επικράτεια της (π.χ. Οδηγίες 92/43, 2009/147) και οι προτεινόμενες δράσεις εναρμονίζονται με την Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα και τις δράσεις που καθορίζονται στο P.A.F. (Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας) για τις περιοχές του δικτύου NATURA 2000.