ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ

Κατηγορία Πράξης: «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών»

Όλες τις πληροφορίες μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ένα κομμάτι της πρόσκλησης:

Ειδικότερα με την παρούσα πρόσκληση και για την κατηγορία πράξης 5104 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (Συνέχιση υποστήριξης λειτουργίας Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών/Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ)/Εκπόνηση και εφαρμογή Διαχειριστικών Σχεδίων σε προστατευόμενες περιοχές/Έργα πρόληψης, προστασίας, ανάδειξης, σήμανσης και αξιοποίησης επιλεγμένων προστατευόμενων περιοχών/Έργα και δράσεις βελτίωσης της προσβασιμότητας των προστατευόμενων περιοχών για τα άτομα με αναπηρία/ Ειδικές δράσεις για την εφαρμογή των Οδηγιών 79/409 και 92/43 ΕΚ για τα απειλούμενα είδη/Έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης υγροτόπων και λιμνών)», σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού , δύνανται να χρηματοδοτηθεί η ακόλουθη δράση:
«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ»

η οποία δύναται να περιλαμβάνει:

  • Μελέτη