Σύμφωνα με τον νέο νόμο Ν.3861/2010,άρθρο 7 /τ.Α΄112 -13.7.2010 τα Φ.Ε.Κ. σε ηλεκτρονική μορφή είναι πλέον διαθέσιμα ΔΩΡΕΑΝ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.